Hoppa till innehåll

Ändring av kyrkolagen gör att kyrkans organ även kan sammankallas som beslutföra med hjälp av fjärranslutning

Undervisnings- och kulturministeriet
10.12.2020 14.13 | Publicerad på svenska 10.12.2020 kl. 14.58
Pressmeddelande

Det föreslås att kyrkolagen ändras så att kyrkans organ också kan hålla elektroniska möten. Ändringen gäller organ inom församlingarna, kyrkliga samfälligheter, stiften och kyrkans centralförvaltning. Behovet av nya arrangemang har framkommit under coronavirusepidemin. 

Det föreslås att bestämmelserna om kyrkans organs sätt att fatta beslut samt beslutförhet ändras så att organen också kan hålla elektroniska sammanträden, i vilka medlemmarna kan delta genom fjärranslutning. För närvarande förutsätter organens beslutförhet att ledamöterna är närvarande på den egentliga mötesplatsen.

Enligt förlaget kan elektroniska sammanträden kan med hjälp av ett lämpligt informationssystem eller som videokonferens. En förutsättning för elektroniska sammanträden är att de närvarande har likvärdiga syn- och ljudförbindelser. Vidare föreslås att beslutsförfarandet vid det elektroniska mötet ska vara detsamma som vid sammanträden där deltagarna är närvarande. Den möjlighet att sammanträda elektroniskt som föreslås i propositionen medför dock ett behov av att ändra också bestämmelserna om organens beslutförhet och om förrättandet av val i organet. 

Närmare bestämmelser om elektroniska sammanträden kan tas in i arbetsordningarna, anvisningarna och instruktionerna för organen. 

Syftet med propositionen är att trygga lika möjligheter för dem som är verksamma i den finländska evangelisk-lutherska kyrkans organ och för kyrkans medlemmar att delta i kyrkliga organs sammanträden och därmed i kyrkans beslutsfattande under covid-19-epidemin. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Den nya kyrkolagen som är under beredning kommer att innehålla bestämmelser om elektroniska sammanträden, vilket innebär att de nu föreslagna bestämmelserna är temporära.

Till skillnad från den övriga lagstiftningen bereds förslagen till kyrkolag i regel i kyrkostyrelsen och beslut om att lämna dem till statsrådet fattas av kyrkomötet. Inom statsrådet är det undervisnings- och kulturministeriet som ansvarar för den fortsatta behandlingen av förslagen till kyrkolag. Ministeriet och riksdagen kan inte ändra innehållet i förslaget till kyrkolag. Om ändringar behövs, krävs det ett nytt beslut av kyrkomötet genom vilket det ändrar sitt ursprungliga förslag. 

Mer information: regeringsrådet Hanna Kiiskinen, tfn  0295 330 086

Kyrkliga ärenden