Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för behov av tilläggsfinansiering som coronaviruspandemin orsakat utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning som omfattas av statsandelssystemet enligt det beräknade antalet undervisningstimmar

Understöd kan sökas av huvudmännen för de läroanstalter som omfattas av statsandel för grundläggande konstundervisning enligt det beräknade antalet undervisningstimmar.  En förteckning över de utbildningsanordnare som omfattas av statsandel för grundläggande konstundervisning enligt det beräknade antalet undervisningstimmar finns på Utbildningsstyrelsens webbsida.

Understödet är avsett att stödja kontinuiteten i den grundläggande konstundervisningen och stärka förutsättningarna att ordna grundläggande konstundervisning. Understödet beviljas för perioden 16 augusti - 31 december 2020 för att kompensera för uteblivna inkomster från elevavgifter på grund av coronaepidemin samt för andra inkomstförluster som uppkommit eller uppkommer under tiden 16.8. – 31.12.2020. 

Det är frågan om ett allmänt statsunderstöd som ska användas för att täcka läroanstaltens driftskostnader. Med understödet kan läroanstalten i första hand täcka sådana driftskostnader som föranleds av anordnandet av grundläggande konstundervisning.  Därtill kan läroanstalterna inom den grundläggande konstundervisningen ansöka om understödet för att täcka driftskostnader för annat undervisning än grundläggande konstundervisning. Understöden får användas fram till den 31 december 2020. 

Ansökningstiden börjar den 12 oktober 2020 och löper ut den 9 november 2020 kl. 16.15.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och Statsunderstödslagen (688/2001).

Undervisnings- och kulturministeriet fattar beslut om understöden senast i december.

 

Syftet med understödet är att stärka förutsättningarna för anordnandet av grundläggande konstundervisning, som försvårats på grund av coronapandemin.

Ansökan om understöd görs i undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Om det inte  är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i e-tjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för e-tjänsten

För att sammanslutningar ska kunna använda tjänsten måste de ha ett FO-nummer, använda stark elektronisk identifiering samt Katso- eller Suomi.fi-fullmakter. Inloggning i tjänsten sker med Suomi.fi-identifiering via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och för det behövs personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via e-tjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Bruksanvisning för e-tjänsten

Mer information på UKM:s webbplats

Suomi.fi-anvisningar och stöd

Anvisningar för Katso-tjänsten

 

Understöden är behovsprövade. Understödet beviljas som tilläggsfinansiering för verksamheten. Ministeriet bedömer understödsbehovet på basis av hur den verksamhet som inleds under tiden 16.8. - 31.12.2020 har minskat och beaktar konsekvenserna av detta för aktörens ekonomi.   

Till ansökan fogas följande handlingar (av kommunala huvudmän krävs endast uppgifter gällande läroanstalter)

  1. En redogörelse för de ändringar i verksamheten och finansieringen som undantagsförhållandena förorsakat. (bilagemall/ekonomiuppgiftsblankett)
  2. Läroanstaltens verksamhetsplan och budget för 2020
  3. Läroanstaltens bokslut och revisionsberättelse för 2019

Undervisnings- och kulturministeriets understöd får i regel täcka högst 98 procent av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet som finansieras. 
 

Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen 

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp. 

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen): 

  • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart. 
  • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet. 
  • Beviljandet av understöd ska anses vara nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten. 
  • Beviljandet av statsunderstöd inte bedöms orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden. 

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl om understödets mottagare har dömts till straff för anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.)

 

Hinder för beviljande av understöd 

Om den sökande tidigare har fått understöd av ministeriet ska sökanden se till att de redogörelser för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden på ett väsentligt sätt har försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för tillsynen över användningen av tidigare beviljade understöd. 

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.
 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

  • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.

  • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.

(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Det finns också andra villkor och begränsningar gällande användningen av understöd. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

Sök nu

Hakuaika
12.10.2020 - 9.11.2020 16:15

Beviljade understöd

2020

Ytterligare information

Kulturrådet Hanna Koskimies från och med 19.10., tfn 0295 3 30048, [email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd.