Hoppa till innehåll

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet:
7,5 miljoner till tutorlärarverksamhet inom gymnasie- och den grundläggande utbildningen – hälften av Finlands gymnasier med

Opetus- ja kulttuuriministeriö 24.1.2019 9.45
Pressmeddelande

Utbildningsstyrelsen har beviljat statens specialunderstöd till utvecklandet och inledandet av tutorlärarverksamhet som ett regionalt samarbete. Nästen 190 gymnasier deltar i pilotprojekten, dvs. ca hälften av Finlands gymnasier. Därutöver beviljades understöd för utvecklande av tutorverksamhet och kunnande inom den grundläggande utbildningen. Skolornas tutorverksamhet täcker över 90 procent av Finlands kommuner och nu sällar sig 12 nya utbildningsanordnare till skaran.

25 regionala projekt fick totalt en miljon euro i understöd för gymnasiernas tutorlärarverksamhet. Det var första gången som tutorlärarunderstöden delades ut till gymnasier. Utbildningsanordnare inom den grundläggande utbildningen beviljades ca 6,5  miljoner euro i statsunderstödotalt, totalt 263 projekt fick understöd. Inom ramen för regeringens spetsprojekt Den nya grundskolan har man redan tidigare understött tutorlärarmodellen i grundskolorna. Erfarenheterna har varit inspirerande, och enligt Utbildningsstyrelsens enkät har 95 procent av de kommuner som deltog för avsikt fortsätta verksamheten också efter att projektfinansieringen tar slut.

– Tutorlärarverksamheten är ett fint sätt att stöda lärarnas samarbete och en ny verksamhetskultur. Lärare i hela Finland måste få stöd i att utveckla sitt arbete. Det är bra att en modell som har visat sig fungera tas i bruk också i gymnasierna, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

– Genom grundskolans tutorverksamhet har man utvecklat skolan på ett mångsidigt sätt enligt den nya pedagogiken och grunderna för läroplanen. En del av projekten har fokuserat på digitutorverksamhet, där också eleverna har deltagit som digiagenter. Under den här ansökningsrundan fick vi med nya anordnare av grundläggande utbildning, vilket vi är särskilt glada för, säger generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Inom ramen för undervisnings- och kulturministeriets program Den nya grundskolan har man under regeringsperioden stött tutorverksamhet inom den grundläggande utbildningen med 24,8 miljoner euro. Man har beslutat att fortsätta understöda etablerandet av tutorverksamheten ännu under 2019. Man kommer att dela ut ca 10 miljoner euro i understöd. Först under början av året till regional verksamhet och senare under hösten till fortsättning på projekten i anslutning till de understöd som nu beviljats.

Målet med pilotprojektet för tutorlärarverksamhet i gymnasierna är att stöda förnyandet av gymnasieutbildningen, förverkligandet av målen för den nya gymnasielagen samt beredningen av  de nya läroplanerna för 2021.  Med verksamheten stöder man gymnasiernas  lärargemenskaper i förändringarna som sker i verksamhetskulturen, förnyandet av pedagogiken och ändamålsenlig användning av digital pedagogik.

Gymnasieutbildningen
Statens specialunderstöd är avsett för att inleda tutorlärarverksamhet som regionalt samarbete.  Specialunderstödet ska användas för samordnande av de regionala nätverken för tutorverksamheten i gymnasierna samt för att sätta igång tutorverksamheten, -utbildningen och pilotprojekten i gymnasierna under tiden 1.2.2019-31.7.2020.

Upplysningar:
Kimmo Koskinen, undervisningsråd, tfn 029 533 1107
Teijo Koljonen, undervisningsråd, tfn 029 533 1524
Kristian Smedlund, undervisningsråd, tfn 029 533 1286 (svenskspråkig utbildning)

Grundläggande utbildning

Statens specialunderstöd  för tutorverksamhet och utbildning inom den grundläggande utbildningen

Upplysningar:
- Ulla Laine, UBS, undervisningsråd, tfn 0295 3 31597
- Daniel Sazonov, specialmedarbetare, UKM,  tfn 045 129 6812
- Eeva-Riitta Pirhonen, UKM, överdirektör, tfn 0295 3 30258
- Sanna Vahtivuori-Hänninen, UKM, projektchef, programmet Den nya grundskolan, tfn 0295 3 30134
- Pauliina Kupila, UKM, projektchef, programmet Den nya grundskolan 0295 3 30280
- Kristian Smedlund, UBS, undervisningsråd, tfn 0295 3 31286 (svenskspråkig utbildning)

Koulutus Sanni Grahn-Laasonen Yleissivistävä koulutus