Suoritepäätösten valmistelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain kunkin koulutuksen järjestäjän tulevan vuoden tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän. Lisäksi vahvistetaan kunkin koulutuksen järjestäjän tulevan vuoden suoritusrahoituksen perusteena käytettävät suoritemäärät. Tälle sivuille on koottu tietoa ja aineistoa suoritepäätösten valmisteluun liittyen. 

Suoritepäätöksessä päätettävät asiat

Vuotuisella opetus- ja kulttuuriministeriön suoritepäätöksellä päätetään tulevan varainhoitovuoden tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä, joka ei voi alittaa järjestämisluvassa päätettyä opiskelijavuosien vähimmäismäärää. Niille koulutuksen järjestäjille, joille järjestämisluvassa on määrätty työvoimakoulutuksen tehtävä, päätetään myös, mikä osa opiskelijavuosien tavoitteellisesta määrästä kohdennetaan työvoimakoulutukseen.

Suoritepäätöksellä päätetään seuraavat asiat:

 • Perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrät
 • Perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus
 • Suoritusrahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet ja perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotus

Suoritepäätöksen valmisteluprosessi ja aikataulu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut suoritepäätöksen valmistelun pohjaksi ehdotuksen tavoitteellisten opiskelijavuosien kohdentamisesta alueittain ottaen huomioon alueelliset, valtakunnalliset ja toimialakohtaiset tarpeet.

Koulutuksen järjestäjiltä pyydetään palautetta suoritepäätöksessä jaettavien opiskelijavuosien alueellisessa kohdentamisessa käytettyjen kriteerien soveltuvuudesta ja niiden perusteella maakuntaan esitettävästä opiskelijavuosimäärästä.

Lisäksi koulutuksen järjestäjiltä pyydetään esitystä perusteluineen opiskelijavuosien tavoitteelliseksi määräksi. Niiden järjestäjien, joille on myönnetty työvoimakoulutuksen tehtävä, tulee esittää myös, mikä osuus niiden opiskelijavuosimäärästä kohdennetaan työvoimakoulutukseen.

Koulutuksen järjestäjät voivat samassa yhteydessä hakea myös perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. Lisäksi koulutuksen järjestäjä voi tarvittaessa esittää pyynnön suoritusrahoituksen laskennan perusteena olevia suoritteita tai perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotusta koskevasta korjauksesta.

Esitykset, hakemukset ja korjauspyynnöt tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön 17.11.2017 mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee koulutuksen järjestäjien opiskelijavuosia koskevien ehdotusten ja perusrahoituksen harkinnanvaraista korostusta koskevien hakemusten pohjalta varainhoitovuotta 2018 koskevan suoritepäätöksen 8.12.2017 mennessä.

Koulutuksen järjestäjien ehdotusten ja hakemusten toimittaminen

Koulutuksen järjestäjiä pyydetään toimittamaan seuraavat asiat:

 1. esitys koulutuksen järjestäjälle kohdennettavasta opiskelijavuosimäärästä
 2. palaute suoritepäätöksessä jaettavien opiskelijavuosien alueellisessa kohdentamisessa käytetyistä kriteereistä ja niiden perusteella maakuntaan esitettävästä opiskelijavuosimäärästä
 3. tarvittaessa hakemus perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta
 4. tarvittaessa korjauspyyntö koskien suoritusrahoituksen laskennan perusteena olevia suoritteita
 5. tarvittaessa korjauspyyntö koskien perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotusta.

1. Esitys koulutuksen järjestäjälle kohdennettavasta opiskelijavuosimäärästä

Esityksen toimittamiseksi koulutuksen järjestäjän tulee:

1. Täyttää esitystä varten laadittu sähköinen kyselylomake. Linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen: https://www.webropolsurveys.com/S/3CE1EF5BC44AC10B.par

2. Toimittaa allekirjoitettu ja päivätty esitys opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon. Kirjaamoon toimitettavan esityksen tulee vastata sähköisen lomakkeen sisältöä. Kirjaamoon toimitettavaksi esitykseksi riittää tulostettu yhteenveto, jonka mukana on saatekirje päiväyksellä ja allekirjoituksella. Voitte tulostaa yhteenvedon vastauksistanne kyselyn lopuksi. Vaihtoehtoisesti alla on myös sisällöltään identtinen lomakepohja, jonka voi halutessaan täyttää kirjaamoon lähetettävää esitystä varten. Huomioikaa kuitenkin, että myös siinä tapauksessa sähköinen lomake tulee täyttää ja sisällön tulee olla yhdenmukainen ministeriöön lähetettävän version kanssa. Alempana on kerrottu tarkemmat ohjeet esityksen toimittamisesta opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Lomake: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien esitykset suoritepäätöksellä kohdennettavien opiskelijavuosien määrästä (docx)

2. Palaute suoritepäätöksessä jaettavien opiskelijavuosien alueellisessa kohdentamisessa käytetyistä kriteereistä ja niiden perusteella maakuntaan esitettävästä opiskelijavuosimäärästä

Palautteen voi antaa em. esityksen yhteydessä.

3. Hakemus perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta

Hakemuksen toimittamiseksi koulutuksen järjestäjän tulee:

1. Täyttää esitystä varten laadittu sähköinen kyselylomake. Linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen: https://www.webropolsurveys.com/S/53EA76A3A6122269.par

2. Toimittaa allekirjoitettu ja päivätty hakemus opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon. Kirjaamoon toimitettavan hakemuksen tulee vastata sähköisen lomakkeen sisältöä. Kirjaamoon toimitettavaksi hakemukseksi riittää tulostettu yhteenveto, jonka mukana on saatekirje päiväyksellä ja allekirjoituksella. Voitte tulostaa yhteenvedon vastauksistanne kyselyn lopuksi. Vaihtoehtoisesti alla on myös sisällöltään identtinen lomakepohja, jonka voi halutessaan täyttää kirjaamoon lähetettävää hakemusta varten. Huomioikaa kuitenkin, että myös siinä tapauksessa sähköinen lomake tulee täyttää ja sisällön tulee olla yhdenmukainen ministeriöön lähetettävän version kanssa. Alempana on kerrottu tarkemmat ohjeet hakemuksen toimittamisesta opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Lomake: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien hakemus perusrahoituksen harkinnanvaraiseksi korotukseksi (docx)

4. Suoritusrahoituksen laskennassa käytettävien suoritteiden tarkistaminen

Koulutuksen järjestäjiä pyydetään tarkistamaan vastaavatko vuoden 2016 suoritusrahoituksen laskennassa käytetyt tutkintotiedot (liite 2.10 ja liite 2.11) järjestäjän Tilastokeskukselle ilmoittamia tietoja. Mahdollisista virheistä tulee ilmoittaa välittömästi tai viimeistään 17.11.2017 mennessä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Rahoitukseen oikeuttaviksi tutkinnoiksi ei hyväksytä tutkintoja, joissa Tilastokeskuksen tiedonkeruussa tutkintojen rahoitustiedoksi on ilmoitettu 4 = työnantajan kokonaan rahoittama tai 6 = muuta kautta rahoitettu (esim. opiskelijan kokonaan maksama) tutkinto. Nämä edellä mainituista rahoituslähteistä rahoitetut tutkinnot on vähennetty liitteessä 2 olevista tutkintomääristä.

Tilastokeskuksen toimittamat vuoden 2016 tutkintotiedot perustuvat seuraaviin tiedonkeruisiin:

 1. Oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet 2016 (henkilöpohjainen tiedosto)
 2. Oppisopimuskoulutukseen osallistuneet ja/tai tutkinnon suorittaneet 2016 (henkilöpohjainen tiedosto)

 

5. Perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotuksen laskennassa käytettävien pohjatietojen tarkistaminen

Koulutuksen järjestäjiä pyydetään tarkistamaan vastaavatko vuoden 2016 toteutuneiden opiskelijavuosien laskennassa käytetyt tiedot (liite 2.1 ja liite 2.9) järjestäjän Opetushallitukselle ilmoittamia tietoja. Mahdollisista virheistä tulee ilmoittaa välittömästi tai viimeistään 17.11.2017 mennessä opetus- ja kulttuuriministeriöön sekä Opetushallitukseen kyseisten tiedonkeruiden yhteyshenkilöille.

Vuoden 2016 toteutuneiden opiskelijavuosien laskennassa käytetyt tiedot on saatu Opetushallituksen tiedonkeruista seuraavasti:

1) Kevään perustietokysely 2016, syksyn perustietokysely 2016

a. Perustutkintokoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen sekä VALMA- ja TELMA –koulutuksen opiskelijat

b. Erityisopetuksessa ja vaativan erityisen tuen opetuksessa olevat opiskelijat

c. Majoituksessa olevat opiskelijat

2) Kustannuskysely 2016

d. Ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksen opiskelijatyövuodet

e. Ei tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijatyövuodet

f. Henkilöstökoulutuksen opiskelijatyövuodet

g. Erikoisoppilaitosten opiskelijatunnit

3) Tutkintotavoitteisen koulutuksen erilliskysely 2017 elokuu

h. Erikoisoppilaitosten opiskelijatunnit

Ohjeistus asiakirjojen toimittamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon:

Asiakirjojen tulee olla opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa viimeistään 17.11.2017 klo 16.15.

Ministeriön yhteystiedot ovat:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
 00023 Valtioneuvosto

Opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitetut asiakirjat voi toimittaa käsin valtioneuvoston yhteiseen toimipisteeseen osoitteessa Ritarikatu 2 B, avoinna ma-pe klo 7.30 - 16.15.

Asiakirjat voi toimittaa myös ministeriön sähköpostiosoitteeseen. Huomioikaa kuitenkin, että liitteet voivat hävitä sähköpostissa ja vastuu asiakirjojen perille saapumisesta on lähettäjällä.

Ministeriön sähköpostiosoite: kirjaamo(at)minedu.fi

Ministeriön valmistelussa käyttämät aineistot

Indikaattorit ja opiskelijavuosien jako 2018

Ministeriön laatiman ehdotuksen tavoitteellisten opiskelijavuosien kohdentamisesta alueittain on käytetty liitteenä olevia tilastoindikaattoreita. Liitteeseen on koottu välilehdille kaikki valmistelussa käytetyt tilastoaineistot (a-taulut) sekä niiden pohjalta lasketut tilastoindikaattorit (b-taulut). Liitteessä on myös yhteenveto käytetyistä tilastoindikaattoreista (liite 1.0).

Liitteet 1. Indikaattorit ja opiskelijavuosien jako 2018 (xlsx)

Liitteen sisältö:

Liite 1.0. Suoritepäätöksessä jaettavat tavoitteellisten opiskelijavuosien määrät (yhteenveto)

Liitetaulukko 1.1a. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat suhteessa 16 –vuotiaiden ikäluokkaan kevään 2017 yhteishaussa ja  ikäluokkaennuste vuodelle 2018 (Lähde: Vipunen)

Liitetaulukko 1.1b. Indikaattorin 1 'Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat suhteessa 16 –vuotiaiden ikäluokkaan kevään 2017 yhteishaussa ja  ikäluokkaennuste vuodelle 2018' mukaan jaettavat tavoitteelliset opiskelijavuodet

Liitetaulukko 1.2a. Perusopetuksen päättäneiden hakeutuminen ja pääsy toisen asteen koulutukseen kevään 2017 yhteishaussa (Lähde: Vipunen)

Liitetaulukko 1.2b. Indikaattorin 2 'Perusopetuksen päättäneiden hakeutuminen ja pääsy toisen asteen koulutukseen kevään 2017 yhteishaussa' mukaan jaettavat tavoitteelliset opiskelijavuodet

Liitetaulukko 1.3a. Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa tai opiskelupaikkaa olevien osuus maakunnan 20-64 –vuotiaasta väestöstä vuonna 2015 (Lähde: Vipunen)

Liitetaulukko 1.3b. Indikaattorin 3 'Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa tai opiskelupaikkaa olevien osuus maakunnan 20-64 –vuotiaasta väestöstä vuonna 2015' mukaan jaettavat tavoitteelliset opiskelijavuodet

Liitetaulukko 1.4a. Työttömien osuus maakunnan työllisten, työttömien ja opiskelijoiden yhteismäärästä 20-64 –vuotiaissa vuonna 2015 (Lähde: Vipunen)

Liitetaulukko 1.4b. Indikaattorin 4 'Työttömien osuus maakunnan työllisten, työttömien ja opiskelijoiden yhteismäärästä 20-64 –vuotiaissa vuonna 2015' mukaan jaettavat tavoitteelliset opiskelijavuodet

Liitetaulukko 1.5a. Työttömien osuus maakunnan työllisten, työttömien ja opiskelijoiden yhteismäärästä ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevissa 20-24 –vuotiaissa vuonna 2015 (Lähde: Vipunen)

Liitetaulukko 1.5b. Indikaattorin 5 'Työttömien osuus maakunnan työllisten, työttömien ja opiskelijoiden yhteismäärästä ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevissa 20-24 –vuotiaissa vuonna 2015'  mukaan jaettavat tavoitteelliset opiskelijavuodet

Liitetaulukko 1.6a. Työttömien osuus maakunnan työvoimasta (Lähde: TEM, työnvälitystilasto (tilastot 1260 ja 6210))

Liitetaulukko 1.6b. Indikaattorin 6 'Työttömien osuus maakunnan työvoimasta' mukaan jaettavat tavoitteelliset opiskelijavuodet

Liitetaulukko 1.7a. Rakennetyöttömien osuus maakunnan työvoimasta (Lähde: TEM, työnvälitystilasto (tilastot 1260 ja 6210))

Liitetaulukko 1.7b. Indikaattorin 7 'Rakennetyöttömien osuus maakunnan työvoimasta'

Liitetaulukko 1.8a. Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien vieraskielisten osuus työikäisestä vieraskielisestä väestöstä (20-64 –vuotiaat) vuonna 2015 (Lähde: Vipunen)

Liitetaulukko 1.8b.  Indikaattorin 8 'Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien vieraskielisten osuus työikäisestä vieraskielisestä väestöstä (20-64 –vuotiaat) vuonna 2015' mukaan jaettavat tavoitteelliset opiskelijavuodet

Alustava rahoituslaskelma 2018

Ministeriö on laatinut alustavan laskelman varainhoitovuoden 2018 rahoituksesta järjestämislupien opiskelijavuosien vähimmäismäärillä ja koulutuksen järjestäjän Tilastokeskukselle ilmoittamien vuoden 2016 tutkintotietojen perusteella laskettuna. Laskelmassa on mukana vertailu laskennallisen rahoituksen ja vuoden 2017 rahoituksen välillä. Vertailussa tulee huomioida, että järjestämislupien vähimmäismäärät vastaavat 90 % talousarvion tavoitteellisten opiskelijavuosien määrästä. Suoritepäätöksillä kohdennettavien opiskelijavuosien perusteella laskettava rahoitus tulee tämän laskelman tuottaman laskennallisen rahoituksen päälle. Liitteeseen on koottu välilehdille kaikki laskennassa käytetyt aineistot. Tarkemmat lukuohjeet laskelmaan löytyvät alta.

Liitteet 2. Alustava rahoituslaskelma 2018 (xlsx)

Lukuohje alustavaan rahoituslaskelmaan

Liitteen sisältö:

Liite 2.0. Laskennallinen rahoitus sisältäen perusrahoituslaskelman järjestämisluvan mukaisella opiskelijavuosivolyymilla (90 %) ilman harkinnanvaraista korotusta ja suoritusrahoituslaskelman ennakkotiedoin sekä rahoituksen (ilman arvonlisäveroja) muutoslaskelman vuodesta 2017 vuoteen 2018

Liite 2.1. Painottamattomat ja painotetut opiskelijavuodet 2016 ja niistä laskettu profiilikerroin

Liite 2.2. Oppilaitosmuotoisen peruskoulutuksen vuoden 2016 tilastointipäivien mukaiset opiskelijamäärät

Liite 2.3. Oppisopimusmuotoisen peruskoulutuksen vuoden 2016 tilastointipäivien mukaiset opiskelijamäärät

Liite 2.4. Oppisopimusmuotoisen lisäkoulutuksen vuoden 2016 tilastointipäivien mukaiset opiskelijamäärät

Liite 2.5. Oppilaitosmuotoisen lisäkoulutuksen vuoden 2016 mukaiset opiskelijatyövuodet

Liite 2.6. Oppilaitosmuotoisen lisäkoulutuksen vuoden 2016 mukaiset henkilöstökoulutuksen opiskelijatyövuodet

Liite 2.7. Erikoisoppilaitosten antaman lisäkoulutuksen vuoden 2016 mukaiset opiskelijatyövuodet

Liite 2.8. Erikoisoppilaitosten henkilöstökoulutuksena antaman lisäkoulutuksen vuoden 2016 mukaiset opiskelijatyövuodet

Liite 2.9. Vuoden 2016 opiskelijavuodet vuoden 2016 porrastustekijän tarkkuudella

Liite 2.10. Vuoden 2016 tutkinnot

Liite 2.11Vuoden 2016 tutkinnot tutkinnon (6-num. koulutuskoodinimike) tarkkuudella

Liite 2.11 Vuoden 2017 rahoitus: euromäärät ja suoritteet sektoreittain ja yhteensä

 

Lisätietoja

 • Ylitarkastaja Tarja Koskimäki (Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi), puh. 02953 30166
 • Opetusneuvos Jukka Lehtinen (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Varsinais-Suomi ja Satakunta), puh. 02953 30183
 • Opetusneuvos Anne Mårtensson (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala), puh. 02953 30104
 • Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa), puh. 02953 30249
 • Opetusneuvos Tarja Olenius, puh. 02953 30237
 • Projektisuunnittelija Saara Ikkelä, puh. 02953 30109
 • Hallitussihteeri Antti Randell, puh. 02953 30173
 • Kehittämispäällikkö Kari Korhonen, puh. 02953 30162
 • Ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 02953 30308

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@minedu.fi