Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaa koskevat strategiat ja linjaukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintaa ohjaavat hallituksen linjaukset, joiden pohjalta ministeriö valmistelee asioita.

Hallituksen strategian muodostavat linjaava hallitusohjelma ja keinot täsmentävä hallituksen toimintasuunnitelma, joka sovitetaan yhteen julkisen talouden suunnitelman kanssa.  

Valtioneuvoston selonteot ja periaatepäätökset ovat osa hallituksen toimintasuunnitelmaa. Selonteoista ja periaatepäätöksistä päättää hallitus.

Lisäksi ministeriöllä voi olla hallinnonalaa koskevia strategioita, joilla mm. ohjataan hallinnonalan virastoja.