Hallituksen esitys OKM/2021/27

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

HE 84/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Saramo
Esittelijä
Virpi Hiltunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295330110
Asia

Esityksessä ehdotetaan, että covid-19-epidemian pitkittyminen huomioidaan opintolainahyvityksen ja opintolainavähennyksen ehdoissa. Opintojen aloittamisen estyminen ja opintojen viivästyminen ehdotetaan otettavaksi huomioon opintolainahyvityksen ehdoissa. Opintojen viivästyminen ehdotetaan huomioitavan myös opintolainavähennyksen ehdoissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Jotta opintolainahyvityksen ehtona oleva suoritusaikavaatimus ei ylittyisi ja siten oikeus opintolainahyvitykseen vaarantuisi, tutkinnonsuoritusajan laskennassa huomioitaisiin opintolainansaajan poissaolo suomalaisessa korkeakoulussa tai opintojen aloittamisen estyminen ulkomaisessa korkeakoulussa covid-19-epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi taikka muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä. Lisäksi vuoden 2021 aikana tai sen jälkeen korkeakoulututkinnon suorittanut opintolainansaaja ei menettäisi oikeuttaan opintolainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen, jos hän osoittaa, ettei ole pystynyt suorittamaan kaikkia tutkinnon suorittamiseksi vaadittavia opintoja covid-19 epidemiaan liittyvästä syystä. Opintolainansaaja olisi oikeutettu opintolainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen, vaikka hänen tutkinnon suorittamiseen käyttämänsä aika on yhden lukuvuoden säädettyä määräaikaa pidempi. VALTIONTALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Esitys liittyy valtion vuoden 2021 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotuksen arvioidaan lisäävän vuonna 2021 momentin 29.70.52 Opintolainojen valtiontakaus menoja arviolta viisi miljoonaa euroa. Lisätarve aiheutuisi siitä, että opintolainahyvityksen saajamäärä kasvaa ehdotetun jouston myötä arviolta 1000 lainansaajalla. Keskimääräisen hyvityksen arvioidaan olevan 5000 euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen