Valtioneuvoston asetus OKM/2021/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

1) Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamisesta 3) Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 5 §:n kumoamisesta

Ministeri
Jussi Saramo
Esittelijä
Kirsi Lamberg, Hallitussihteeri p.+35 8295330397
Asia
Ehdotetut muutokset liittyvät pääasiassa oppivelvollisuuslain (1214/2020), tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain (1215/2020) ja perusopetuslain (1116/2020) vahvistamisen myötä tehtäviin säädösteknisiin muutostarpeisiin. Lisäksi asetuksiin ehdotetaan tehtäväksi muita oikeustilaa selkeyttäviä teknisluonteisia muutoksia. Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamisesta ehdotetaan tulevaksi voiman 1 päivänä elokuuta 2021. Sen 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 2 momentti, 4 §:n 1 momentti ja 14 §:n 1 momentti ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022. Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä elokuuta 2021. Sen 1 § ja 5 §:n 2 momentin kumoaminen ehdotetaan tulevan voimaan kuitenkin vasta 1 päivänä elokuuta 2022. Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.5.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, asetuksen perusopetusasetuksen muuttamisesta sekä asetuksen vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 5 §:n kumoamisesta
Vaikutukset
Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa sekä varmistaa jokaiselle nuorelle mahdollisuus toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Tavoitteena on, että jokainen perusopetuksen päättävä nuori suorittaisi toisen asteen tutkinnon. Toisen asteen tutkinnon suorittaminen edistää henkilön työllistymistä ja yhteiskuntaan osallistumista. Asetuksiin ehdotetut muutokset ovat teknisluonteisia ja liittyvät pääasiallisesti oppivelvollisuuden laajentamista koskeviin muutoksiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen