Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2020/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.6.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 86/2020 vp; EV 83/2020 vp)

HE 86/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Kirsi Lamberg, Hallitussihteeri p.+35 8295330397
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta ja lain Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen