Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2020/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.6.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin täytäntöönpanon täydentämistä koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 56/2020 vp; EV 61/2020 vp)

HE 56/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Maiju Tuominen, Hallitusneuvos p.+35 8295330012
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta, lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja lain ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen