Hallituksen esitys OKM/2020/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.4.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin täytäntöönpanon täydentämistä koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 56/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Maiju Tuominen, Hallitusneuvos p.+35 8295330012
Asia
Esitys liittyy ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin (2005/36/EY) ja siihen tehtyjen muutosten (2013/55/EU) täytäntöönpanon täydentämiseen komission antaman perustellun lausunnon perusteella. Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua lakia ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia komission käynnistämän virallisen rikkomusmenettelyn johdosta. Ammattipätevyyden tunnustamisesta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset ammatillisesta harjoittelusta ja tunnustamisen vaikutuksista, ja samassa yhteydessä lakiin ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisluonteisia muutoksia. Terveydenhuoltoalan ammattihenkilöistä annettua lakia ehdotetaan puolestaan selvennettäväksi erikoislääkäreiden, erikoishammaslääkäreiden ja erikoissairaanhoitajien tunnustamismenettelyn osalta. Lisäksi ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain rinnastamissäännöksiä ehdotetaan täsmennettäviksi. Lait on tarkoitettu tulemaan niin pian kuin mahdollista ja viimeistään 1.7.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin täytäntöönpanon täydentämistä koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksen tarkoituksena on pysäyttää komission käynnistämä rikkomusmenettely, ettei asia etenisi EU:n tuomioistuimeen. Ehdotetut muutokset eivät pääosin muuta toimivaltaisten viranomaisten soveltamiskäytäntöjä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen