Hallituksen esitys OKM/2020/14

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.3.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta

HE 21/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Eerikki Nurmi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295330234
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Perustamishankkeeseen myönnetyn valtionavustuksen palauttamisen määrän laskemista koskevia laskentaperusteita ehdotetaan muutettaviksi siten, että laskentaperusteista poistettaisiin rakennuskustannusindeksi ja samalla tarkennettaisiin perustamishankkeen iän johdosta tehtävää arvon alenemaa koskevaa vähennysprosenttia. Laskentaperusteiden mukaisesti lasketaan perustamishankkeeseen suoritetun valtionavustuksen palautuksen euromäärää niissä tilanteissa, jolloin lain mukaan avustus tulee maksaa takaisin valtiolle. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion kannalta palautusten laskemisperusteiden muutos ei toisi suuria muutoksia valtiontalouteen, koska perustamishankkeiden palautukset ovat poikkeuksellisia. Palautuksen maksajalle euromääräinen palautusmäärä olisi muutoksen jälkeen kohtuullisempi, kun rakennuskustannusindeksin huomioimisesta luovuttaisiin ja ajan kulumisesta aiheutuva arvon alenema pystyttäisiin huomiomaan nykyistä paremmin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen