Hallituksen esitys OKM/2019/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.11.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

HE 94/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Tiina Polo, Opetusneuvos p.+35 8295330022
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen. Sopimus on allekirjoitettu Tukholmassa 25 päivänä marraskuuta 2019. Vuosia 2020—2023 koskevassa sopimuksessa Suomi sitoutuisi rahoittamaan Pohjoiskalotin koulutussäätiöltä vuosittain 80 koulutuspaikkaa työvoimakoulutukseen osallistuville opiskelijoille. Sopimuksesta arvioidaan aiheutuvan sopimuskauden aikana vuosittain noin 1,7 miljoonan euron kustannukset. Sopimusluonnoksesta on pyydetty lausunnot ulkoministeriöltä, oikeusministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, Opetushallitukselta sekä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Sopimus ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Sopimuksen voimaantulo edellyttää eduskunnan hyväksymistä, koska sopimus sisältää valtion talousarvioon liittyviä sitoutuksia useaksi vuodeksi. Lisäksi sopimuksella kumotaan eduskunnan suostumuksella 19.10.2015 tehty Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen sopimus Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä. Sopimus tulee Norjan ja Ruotsin osalta voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Suomen osalta sopimus on tarkoitettu tulemaan voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun Suomi on ilmoittanut Ruotsin ulkoasiainministeriölle sopimuksen hyväksymisestä, kuitenkin aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Esitysehdotus ei ole ollut tarkastettavana oikeusministeriön laintarkastusyksikössä, koska se ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vuoden 2020 osalta koulutuspaikkojen rahoitus on otettu huomioon valtion ensi vuoden talousarvioesityksessä momentilla 29.20.21 ammatillisen koulutuksen yhteiset menot varaamalla koulutuspaikkojen ja siihen liittyvän majoituksen rahoitukseen 1,7 miljoonaa euroa. Pohjoiskalotin koulutussäätiön työvoimakoulutus ja siihen liittyvä majoitus on rahoitettu aiemmin työ- ja elinkeinoministeriön pääluokasta momentilla 32.30.51.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen