Hallituksen esitys OKM/2019/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.10.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin oikeushenkilöydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa

HE 48/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Riina Vuorento, Opetusneuvos p.+35 8295330363
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lain eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin oikeushenkilöydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa. Eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuuri eli Euro-BioImaging ERIC kokoaa siihen osallistuvien maiden kansalliset toimintayksiköt yhteen eurooppalaiseksi tutkimusinfrastruktuuriksi tehostamaan tutkijoiden työtä ja tutkimustiedon hallintaa. Euro-BioImaging ERIC perustetaan Euroopan unionin neuvoston asetuksella ((EY) N:o 723/2009) sekä erikseen tehtävällä Euroopan komission päätöksellä. Euro-BioImaging ERICin sääntömääräinen kotipaikka olisi Suomessa. Neuvoston asetuksen mukaan ERICillä ERICillä tulee olla oikeushenkilöys ja vapautus veroista sen kotipaikkavaltiossa. Koska oikeushenkilöydestä ja verovapautuksesta on Suomessa säädettävä lailla, Euro-BioImaging ERIC:ille annettavaa oikeushenkilöyttä ja verovapautusta ei ole mahdollista toteuttaa muutoin kuin lainsäädännön keinoin. Tämän vuoksi esitetään säädettäväksi Euro-BioImaging ERICiä koskeva laki, jonka ehdotetaan tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana viimeistään 45 päivää sen jälkeen, kun komission Euro-BioImaging ERICin perustamista koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Suomesta Euro-BioImaging ERICin toimintaan osallistuvat tutkimusyhteisön edustajina erityisesti Turun yliopisto ja Åbo Akademi.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurin oikeushenkilöydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa
Vaikutukset
Eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuuri tehostaa tutkijoiden työtä ja tutkimustiedon hallintaa. Tutkimusinfrastruktuuri on väylä alan johtaviin eurooppalaisiin kuvantamiskeskuksiin, mahdollistaa tutkimusinfrastruktuurin käyttäjille avoimen pääsyn biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen teknologioihin, tietotaitoon ja koulutukseen sekä tukee käyttäjiä kuvantamistietovarantojen hallinnassa, prosessoinnissa ja jakamisessa. Tutkimusinfrastruktuuri on ollut olemassa väljänä yhteistyöverkostona. Euro-BioImaging ERICin perustaminen tehostaa ja vakiinnuttaa tutkimusinfrastruktuurin toimintaa. TALOUDELLISET: Euro-BioImaging ERICin hankintojen vapauttamisen arvonlisäverosta ja valmisteverosta arvioidaan pienentävän vähäisesti valtion valmiste- ja arvonlisäverotuloja. Euro-BioImaging ERICin vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat vuosittain noin 1,5 miljoonaa euroa ensimmäisen viiden toimintavuoden ajan. Suomen osuus jäsenmaksuilla kerättävästä budjetista on vuosittain keskimäärin 60 000 euroa. Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on vuonna 2015 sitoutunut maksamaan Suomen jäsenyydestä aiheutuvat jäsenmaksuosuudet momentilta 29.40.22. Lisäksi Suomen tulee vastata Suomeen sijoittuvan johtokeskuksen osan tilakustannuksista sekä kansallisen tutkimusinfrastruktuurin kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Kansallisen Euro-BioImaging ERICiin liittyvän tutkimusinfrastruktuurin kehittämisestä ja ylläpitämisestä vastaavat kansalliset toimijat keskenään sopimallaan tavalla. Suomen Akatemian asettama tutkimusinfrastruktuurikomitea päättää mahdollisesta jatko-rahoituksesta tarkemmin huomioiden niin kansallisen tutkimusinfrastruktuurien strategian ja tiekartan kuin käytössään olevien määrärahojen ja Akatemian rahoitusosuuden enimmäismäärän.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen