Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.8.2019 10.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain 70 ja 76 §:n muuttamisesta

HE 9/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Janne Öberg, Hallitusneuvos p.+35 8295330348
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakiin sisältyvää varhaiskasvatuksen tietovarannon siirtymäsäännöstä. Tietovarannon käyttöönottoa ei voida toteuttaa laissa säädetyssä aikataulussa varhaiskasvatuksen henkilöstötietojen osalta. Käyttöönoton aikataulusta ehdotetaan säädettäväksi jatkossa valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomaksi käynyt säännös kunnan velvollisuudesta erikseen tallentaa eräitä hankkimaansa ja palvelusetelillä järjestämäänsä varhaiskasvatusta koskevia tietoja. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian syksyllä 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi varhaiskasvatuslain 70 ja 76 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. Esitys antaa kunnille aikaa valmistautua huolella tietojärjestelmän käyttöönottoon ja helpottaa kuntien vastuulla olevien tietojärjestelmäintegraatioiden toteuttamista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen