Valtioneuvoston asetus OKM/2019/20

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.5.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Matti Sillanmäki, Hallitusneuvos p.+35 8295330193
Asia
Ehdotettuun asetukseen sisältyisivät tarkemmat ylioppilastutkinnosta annettua lakia (502/2019) täsmentävät säännökset. Ylioppilastutkintolautakuntaa koskevat säännökset vastaisivat pääosin nykyistä sääntelyä. Säännöksiä ehdotetaan täsmennettävän siten, että Ylioppilastutkintolautakunta voisi jatkossa valita kahden varapuheenjohtajan sijasta tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Ehdotetussa asetuksessa säädettäisiin, missä reaaliaineissa ja vieraissa kielissä järjestetään ylioppilastutkinnon kokeet. Järjestettäviä kokeita ei ehdoteta nykyiseen nähden muutettavan. Myös ylioppilastutkinnon arvosana-asteikko ehdotetaan säilytettävän nykyisellään. Ylioppilastutkinnon kokeiden tehtävät laadittaisiin nuorille tarkoitettuun lukiokoulutuksen oppimäärään kuuluvien kyseisen oppiaineen pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen oppimäärien mukaan. Ylioppilastutkinnon kehittämistarpeita pohtineen Gaudeamus igitur -työryhmän ehdotuksen mukaisesti kaikkiin ylioppilastutkinnon kokeisiin sisältyisi jatkossa myös oppiainerajat ylittäviä tehtäviä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019. Oppiainerajat ylittäviä tehtäviä koskevaa säännöstä sovellettaisiin kuitenkin vasta kevään 2022 tutkintokerrasta lukien.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ylioppilastutkinnosta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistamisen vaikutukset on kuvattu hallituksen esityksessä 235/2018 vp. Ehdotetulla asetuksella ei hallituksen esityksessä todetun lisäksi ole merkittäviä itsenäisiä taloudellisia tai muita vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen