Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2018/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.4.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta (HE 235/2018 vp; EV 242/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 235/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Matti Sillanmäki, Hallitusneuvos p.+35 8295330193
Asia
1. Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ja arvioi, miten ylioppilastutkinnon uusi rakenne vaikuttaa lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen, ottaen erityisesti huomioon kahta tutkintoa suorittavat opiskelijat ja aikuisopiskelijat, ja antaa siitä sivistysvaliokunnalle selvityksen, kun uudistuksen toimeenpanosta on saatavissa seurantatietoa riittävästi. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus harkitsee uuden esityksen tekemistä englanninkielisen ylioppilastutkinnon järjestämisen ja suorittamisen mahdollistamiseksi. Esityksessä tulee ottaa huomioon kansalliskielten asema ja perustuslain vaatimukset. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy selvittämään lukiodiplomijärjestelmän muuttamista kaikkia koulutuksen järjestäjiä velvoittavaksi ja sen perusteella ryhtyy tarvittaviin lainsäädäntötoimiin.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ylioppilastutkinnosta ja lain lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen