Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.3.2019 14.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 194/2018 vp; EV 266/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 194/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström

Esittelijä
Joni Hiitola, Hallitusneuvos p.+35 8295330108

Asia
Eduskunta edellyttää, että valtakunnallisten ja alueellisten vastuumuseoiden rahoituksen riittävyyttä suhteutettuna laissa määrättyihin tehtäviin sekä alueellisten vastuumuseoiden määrää suhteutettuna maakunnan tai sen osan tarpeisiin ja erityispiirteisiin arvioidaan osana laajempaa uudistuksen seurantaa ja että tästä annetaan selvitys sivistysvaliokunnalle seuraavan vaalikauden lopussa.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa museolain ja lain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen