Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.12.2018 10.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 ja 30 §:n muuttamisesta

HE 285/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Laura Karppinen, Hallitusneuvos p.+35 8295330294

Asia
Ammattipätevyyden tunnustamisesta annettuun lakiin (tunnustamislaki) ehdotetaan lisättäväksi säännöstä, jonka perusteella eurooppalainen ammattikortti katsotaan myönnetyksi paitsi silloin, kun vastaanottava jäsenvaltio ei tee päätöstä asiasta määräajassa, myös silloin, kun se ei järjestä kelpoisuuskoetta määräajassa. Säännöksen lisäämisellä ammattipätevyysdirektiiviin 2005/36/EY direktiivillä 2013/55/EU tehdyt muutokset saatetaan kokonaisuudessaan kansallisesti voimaan. Lisäksi lain siirtymäsäännöksiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan Opetushallitus tekee lopullisen päätöksen kelpoisuudesta poliisin virkaan tai tehtävään kumotun tunnustamislain 13 §:n nojalla. Nykyisen tunnustamislain soveltamisalasta on rajattu pois ammattipätevyyden tunnustaminen, joka koskee poliisin virkaa tai tehtävää. Rajaus estää tekemästä lopullista kelpoisuuspäätöstä muutamalle henkilölle, joiden kelpoisuudesta poliisin virkaan tai tehtävään tehtiin kumotun tunnustamislain voimassaoloaikana ehdollinen päätös. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 ja 30 §:n muuttamisesta

Vaikutukset
Esityksen tarkoituksena on saattaa valmiiksi ammattipätevyysdirektiivin muutosten kansallinen voimaanpano sekä turvata kumotun tunnustamislain nojalla ehdollisen tunnustamispäätöksen saaneiden oikeutetut odotukset lopullisen tunnustamispäätöksen saamisesta.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen