Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.11.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

HE 235/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Matti Sillanmäki, Hallitusneuvos p.+35 8295330193
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ylioppilastutkinnosta, joka korvaisi voimassa olevan ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain. Esitys on osa pääministeri Juha Sipilän hallituksen toimintasuunnitelman mukaista lukiokoulutuksen uudistamista. Ylioppilastutkinnon rakennetta ehdotetaan muutettavan. Ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan olisi suoritettava viisi koetta, joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraassa kielessä ja reaaliaineessa järjestettävä koe. Samalla ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautumiseen liittyviä menettelyitä joustavoitettaisiin. Kokelaan ei enää tarvitsisi ilmoittautumisen yhteydessä sitovasti valita kokeita pakollisiksi tai ylimääräisiksi. Myöskään kokelaan ilmoittautumista eritasoisiin kokeisiin samassa tutkintoaineessa ei rajoitettaisi. Nykyisestä poiketen hylätyn ylioppilastutkinnon yhteydessä suoritetut hyväksytyt kokeet voisi sisällyttää aloitettavaan uuteen tutkintoon kolmen vuoden ajan aiemmin suoritetun kokeen hyväksymisestä. Lisäksi erillisinä kokeina suoritetut hyväksytyt kokeet voitaisiin sisällyttää ylioppilastutkintoon kolmen vuoden ajan erillisen kokeen hyväksymisestä. Ylioppilastutkinnon voisi jatkossa suorittaa myös englanniksi. Englanninkielisen ylioppilastutkinnon voisi suorittaa opiskelija, joka suorittaa tai on suorittanut lukiokoulutuksen oppimäärän tai tutkintoon osallistumisen perusteena olevan ammatillisen tutkinnon pääosin englannin kielellä, sekä erityisestä syystä myös muu henkilö, jolla voidaan katsoa olevan riittävät kielelliset edellytykset englanninkielisen tutkinnon suorittamiseen. Englanninkielinen ylioppilastutkinto vastaisi rakenteeltaan suomeksi tai ruotsiksi suoritettavaa tutkintoa. Lisäksi lukiolaissa ehdotetaan korjattavan viittaukset kumottavaan ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019. Ehdotettuja ylioppilastutkinnon suorittamista koskevia muutoksia sovellettaisiin kokelaisiin, jotka aloittavat ylioppilastutkinnon suorittamisen kevään 2022 tutkintokerralla tai sen jälkeen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetun lain edellyttämistä tietojärjestelmä- ja muista muutoksista aiheutuisi kertaluonteisia lisäkustannuksia Ylioppilastutkintolautakunnalle noin 1,8 miljoonaa euroa. Tietojärjestelmämuutokset tulisi toteuttaa vuosien 2019—2021 aikana. Englanninkielisen ylioppilastutkinnon osalta aiheutuisi vuosittaisia lisäkustannuksia vuodesta 2021 lukien noin 0,3 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannukset on tarkoitus kattaa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan sisäisillä määrärahasiirroilla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen