Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.10.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

1) Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta 2) Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta 3) Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 20 §:n muuttamisesta 4) Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 5) Valtioneuvoston asetus koulutuksen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Matti Sillanmäki, Hallitusneuvos p.+35 8295330193

Asia
Ehdotetussa valtioneuvoston asetuksessa lukiokoulutuksesta säädettäisiin muun muassa koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä opintojen mitoituksesta ja rakenteesta. Oppimääriin kuuluvista opinnoista säädettäisiin ehdotetun asetuksen liitteissä. Opintojen mitoituksen osalta ehdotetaan säädettäväksi, että opinnot pisteytetään niiden keston mukaan. Opetusta annettaisiin nuorille tarkoitetussa koulutuksessa keskimäärin 14 tuntia 15 minuuttia opintopistettä kohden ja aikuisille tarkoitetussa koulutuksessa keskimäärin 9 tuntia 20 minuuttia opintopistettä kohden. Opintoihin kuuluisi lisäksi niiden tavoitteiden ja sisällön kannalta tarpeellinen ja opiskelijan kannalta kohtuullinen määrä opiskelijan omatoimista työskentelyä. Opintojen laajuuksista säädettäisiin oppiainekohtaisesti opintopisteinä. Oppiaineita ja niihin kuuluvien opintojen laajuuksia tai pakollisuutta ei muutettaisi nykytilaan nähden. Koulutuksen järjestäjä päättäisi, minkä laajuisina opintojaksoina opinnot tarjotaan opiskelijoille. Opiskelijalla tulisi kuitenkin olla mahdollisuus suorittaa asetuksen liitteissä tarkoitettuja valinnaisia opintoja kahden opintopisteen laajuisina opintojaksoina. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettuun asetukseen (986/1998) lisättäisiin säännökset lukion erityisopettajan kelpoisuudesta. Erityisopettajan kelpoisuus vastaisi perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettua osa-aikaista erityisopetusta antavan henkilön kelpoisuutta. Asetukseen lisättäisiin nykyisin lukioasetukseen sisältyvä opetusharjoittelijoita koskeva säännös sekä tehtäisiin uudesta lukiolaista (714/2018) johtuvia teknisluonteisia muutoksia. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (1766/2009), ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annettuun valtioneuvoston asetukseen (294/2014) sekä koulutuksen arvioinnista annettuun valtioneuvoston asetukseen (1061/2009) tehtäisiin lisäksi uudesta lukiolaista johtuvia teknisluonteisia muutoksia. Asetusten ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019. Lukiolain siirtymäsäännösten mukaan Opetushallituksen tulee hyväksyä opetussuunnitelman perusteet niin, että niiden mukaisesti laadittavat opetussuunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään 1 päivänä elokuuta 2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen lukiokoulutuksesta, asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta, asetuksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 20 §:n muuttamisesta, asetuksen ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja asetuksen koulutuksen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetuilla asetuksilla ei ole itsenäisiä taloudellisia vaikutuksia. Lukiouudistuksesta koulutuksen järjestäjille aiheutuvien kustannusten korvaaminen on toteutettu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetulla lailla 716/2018.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen