Toimiluvan myöntäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Anne-Marie Brisson, Hallitusneuvos p.+35 8295330079

Asia
Hyväksytään seuraavien rekisteröityjen yhdistysten tai säätiöiden perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämislupaa koskeva hakemus liitteenä olevien päätösehdotusten mukaisesti: - Oulun Reggio Emilia kannatusyhdistys ry

Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy Oulun Reggio Emilia kannatusyhdistys ry:n perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämistä koskevan lupahakemuksen liitteen 2 mukaisesti

Vaikutukset
Esityksellä on jonkin verran taloudellisia vaikutuksia. Oulun Reggio Emilia kannatusyhdistys ry:n koulussa on aloittavia luokka-asteita, jonka perusteella hakijalla on oikeus saada opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 11 §:n mukaista tukea toiminnan aloittamiseen. Alustavan arvion mukaan oppilasmäärä syksyllä 2017 on 20, jolloin kustannukset vuonna 2018 olisivat noin 52 800 euroa. Menoerä voidaan maksaa valtion talousarvion momentilta 29.10.30 (Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin).

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen