Toimiluvan myöntäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Anne-Marie Brisson, Hallitusneuvos p.+35 8295330079

Asia
Hyväksytään seuraavien rekisteröityjen yhdistysten tai säätiöiden perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämislupaa koskeva hakemus liitteenä olevien päätösehdotusten mukaisesti: - Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys ry - Understödsföreningen för Steinerskolan i Borgå rf

Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys ry - Understödsföreningen för Steinerskolan i Borgå rf:n perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämistä koskevan lupahakemuksen liitteen 2 mukaisesti

Vaikutukset
- Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. Kunnat ovat perusopetuslain mukaan velvollisia järjestämään perusopetusta niiden alueella asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille. Valtio myöntää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) mukaan kunnille valtionosuutta esi- ja perusopetuksen laskennallisten kustannusten mukaisesti. Kustannuksia laskettaessa otetaan huomioon muun muassa kunnassa asuvien 6-15-vuotiaiden lasten määrä. Silloin kun opetuksen järjestää joku muu kuin lapsen kotikunta, kotikunta on velvollinen suorittamaan asianomaiselle opetuksen järjestäjälle kotikuntakorvauksen lain 38-41 §:ssä säädetyllä tavalla. Opetuksen järjestämisluvan myöntäminen edelleen 1.8.2018 lukien Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys ry - Understödsförening för Steinerskolan i Borgå rf:lle ei lisää valtiolle aiheutuvia kustannuksia.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen