Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.2.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta

Ministeri
Sampo Terho

Esittelijä
Anna Kankaanpää, Hallitusneuvos p.+35 8295330403

Asia
Ammatillisesta koulutuksesta annettua valtioneuvoston asetusta (673/2017) ehdotetaan muutettavan siten, että asetuksen 20 §:ää, jossa säädetään tutkinnoista, joihin opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 81 §:ää sovelletaan, päivitettäisiin tutkintojen osalta vastaamaan opetus- ja kulttuuriministeriön asetusta ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta (680/2017). Asetuksen muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 19 päivänä helmikuuta 2018.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta

Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Esityksellä ei katsota olevan merkittäviä taloudellisia tai hallinnollisia vaikutuksia.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen