Hallituksen esitys OKM/2018/6

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.2.2018 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta

HE 2/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Eeva Kaunismaa, Opetusneuvos p.+35 8295330226
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen Akatemiasta annettua lakia. Ehdotuksen mukaan Suomen Akatemia määriteltäisiin hallinnollisesti tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaorganisaatioksi, mikä vastaisi nykyistä muotoilua paremmin muuttuneen toimintaympäristön tarpeisiin. Akatemian tehtävämuotoilua ehdotetaan koottavaksi nykyistä selkeämmäksi kolmen kohdan kokonaisuudeksi. Tieteellisten toimikuntien jäsenten toimikausia esitetään rajattavaksi lähtökohtaisesti yhteen, jotta luottamustoimen houkuttelevuus ja toiminnan uudistumiskyky voidaan varmistaa jatkossakin. Lisäksi toimikuntien nimitysprosessia ehdotetaan muutettavaksi avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Hallintovirastoa ja valtuutussäännöksiä koskeviin pykäliin ehdotetaan vähäisiä, teknisluonteisia tarkennuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä voisi kaikkien tavoitteiden toteutuessa olla merkittävä vaikutus suomalaisen tutkimusjärjestelmän vahvistumiseen. Muutoksilla voitaisiin myös parantaa tutkittuun tietoon perustuvan päätöksenteon edellytyksiä ja siten myötävaikuttaa siihen, että suomalainen yhteiskunta on aiempaa paremmin valmistautunut tulevaisuuden muutoksiin. Esityksellä voidaan arvioida olevan erittäin vähän välittömiä taloudellisia vaikutuksia. Välillisiä taloudellisia hyötyjä voidaan arvioida syntyvän Akatemian parantuvasta kyvystä toimia yhtenäisemmin ja kyvystä vastata nykyistä paremmin toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen