Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 6 luvun muuttamisesta

HE 174/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Rami Sampalahti, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295330190

Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöstöä koskevaa kirkkolain 6 lukua. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös pitkäaikaistyöttömän ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen. Työnantajalle ehdotetaan mahdollisuutta pidentää koeaikaa tapauksissa, joissa viranhaltija on koeaikana ollut työkyvyttömänä tai perhevapaalla. Lomautusilmoituksen tiedoksi antamista koskevaa säännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi työsopimuslakiin ja kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin tehtyjä muutoksia vastaavasti. Työllistymisvapaata sekä työllistymisvapaaseen liittyvien korvausvaatimusten käsittelyjärjestystä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi ja täydennettäviksi työsopimuslakiin tehtyjä muutoksia vastaavasti. Virkasuhteen päättämismenettelyä koskevaa säännöstä ehdotetaan täydennettäväksi siten, että virkaehtosopimukseen perustuva yhteistoimintamenettely voi korvata hallintolain mukaisen kuulemisen. Lisäksi irtisanotun viranhaltijan takaisinottamista koskevaa määräaikaa ehdotetaan lyhennettäväksi. Esitys on kirkolliskokouksen ehdotuksen mukainen.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kirkkolain 6 luvun muuttamisesta

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen