Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Antti Randell, Hallitussihteeri p.+35 8295330173

Asia
Ammatillisen koulutuksen rahoituksen uudistamista koskeva laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (532/2017) tulee voimaan 1.1.2018. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua valtioneuvoston asetusta (1766/2009) ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä kumottaisiin ne ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskevat säännökset, jotka eivät ole enää 1.1.2018 lukien uudistuvan ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisia tai joista säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) nojalla jatkossa opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. Lisäksi osaa ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskevista säännöksistä muutettaisiin teknisesti vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Samalla lukiokoulutuksen rahoituksen osalta tehtäisiin muuttuvaa lainsäädäntöä vastaavat tekniset muutokset asetuksen 1 ja 3 §:ään. Uutena asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi tarkemmin muun muassa ammatillisen koulutuksen indeksissä käytettävien indeksien keskinäisestä painotuksesta, kustannustason muutoksen huomioimisesta ammatillisen koulutuksen määrärahaa mitoitettaessa sekä opiskelijan lukemisesta rahoituksen perusteeksi silloin, kun hän opiskelee samanaikaisesti useammassa kuin yhdessä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain soveltamisalaan kuuluvassa koulutuksessa. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1.1.2018.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksellä ei ole merkittäviä valtiontaloudellisia tai kunnallistaloudellisia vaikutuksia. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamisen kokonaisvaikutuksia on arvioitu laajasti ammatillisen koulutuksen uudistamista koskevan hallituksen esityksen (HE 39/2017 vp) yhteydessä. Ehdotetulla asetuksella ei ole vaikutuksia ammatillisen koulutuksen järjestäjille jaettavaan kokonaisrahoitukseen tai rahoituksen jakautumiseen kuntien ja valtion välillä. Lukiokoulutuksen yksikköhinnan laskemista koskevaan 1 §:ään ehdotettu muutos vaikuttaa lukiokoulutuksen järjestäjän tunnusluvun laskentaan. Niillä lukiokoulutuksen järjestäjillä, joilla on ollut yli 18 vuotta täyttäneenä opiskelunsa aloittaneissa nuorten opetussuunnitelmaa suorittavia opiskelijoita, tunnusluku laskee. Tällaisia järjestäjiä on yhteensä 22, ja muutoksen vaikutus näiden koulutuksen järjestäjien rahoitukseen on arviolta keskimäärin -3 000 euroa vuositasolla. Niillä järjestäjillä, joilla on ollut alle 18-vuotiaana opintonsa aloittaneita suorittamassa aikuisten opetussuunnitelmaa, tunnusluku nousee. Näitä järjestäjiä on yhteensä 12, ja muutoksen vaikutus näiden koulutuksen järjestäjien rahoitukseen on arviolta keskimäärin 6 000 euroa vuositasolla. Muutoksella ei ole vaikutuksia lukiokoulutuksen kokonaiskustannuksiin, kokonaisrahoitukseen tai rahoituksen jakautumiseen kuntien ja valtion välillä. Esityksen mukaan sisäoppilaitoksessa järjestettävän lukiokoulutuksen yksikköhinnan korotus sidottaisiin jatkossa lukion keskimääräiseen yksikköhintaan nykyisen ammatillisen koulutuksen keskimääräisen yksikköhinnan sijasta. Korotus vastaisi kuitenkin pääosin määrältään vuoden 2017 sisäoppilaitoksessa järjestettävän lukiokoulutuksen yksikköhinnan korotusta, joten rahoituksen määrä ei muuttuisi merkittävästi.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen