Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2017 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

HE 115/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Anne-Marie Brisson, Hallitusneuvos p.+35 8295330079
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia siten, että pieni- ja keskituloisilta perittäviä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettaisiin. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja ehdotetaan alennettavaksi siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu olisi 50 prosenttia nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotettu laki pienentäisi kuntien maksukertymää noin 71 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä kompensoidaan kunnille nostamalla kiinteistöverotuksen alarajoja, kohdistamalla aiempaa suurempi osa yhteisöveron tuotosta kunnille sekä korottamalla kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Kiinteistöverolain muuttamisesta, verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta sekä kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain muuttamisesta annetaan erilliset hallituksen esitykset.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen