Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 11.8.2017 11.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 39/2017 vp; EV 86/2017 vp)

HE 39/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Mika Tammilehto, Ylijohtaja p.+35 8295330308

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet
 1. Laki ammatillisesta koulutuksesta
 2. Lag om yrkesutbildning
 3. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
 5. Laki perusopetuslain 40 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 40 § i lagen om grundläggande undervisning
 7. Laki lukiolain 18 a §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 18 a § i gymnasielagen
 9. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 3 § i lagen om fritt bildningsarbete
 11. Laki yliopistolain 37 ja 37 a §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 37 och 37 a § i universitetslagen
 13. Laki ammattikorkeakoululain 25 ja 26 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 25 och 26 § i yrkeshögskolelagen
 15. Laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
 16. Lag om ändring av lagen om Sameområdets utbildningscentral
 17. Laki opintotukilain muuttamisesta
 18. Lag om ändring av lagen om studiestöd
 19. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 2 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
 21. Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 1 § i lagen om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata
 23. Laki tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 1 § i lagen om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser
 25. Laki yleisistä kielitutkinnoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 4 § i lagen om allmänna språkexamina
 27. Laki oikeustulkkirekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 5 § i lagen om registret över rättstolkar
 29. Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 2 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering
 31. Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 1 § i lagen om rättsskyddsnämnden för studerande
 33. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 49 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 49 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
 35. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta
 36. Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
 37. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 24 §:n muuttamisesta
 38. Lag om ändring av 24 § i lagen om främjande av integration
 39. Laki työttömyysturvalain 1 luvun 5 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
 40. Lag om ändring och temporär ändring av 1 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 41. Laki terveydenhuoltolain 17 §:n muuttamisesta
 42. Lag om ändring av 17 § i hälso- och sjukvårdslagen
 43. Laki Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
 44. Lag om ändring av 22 § i lagen om Polisyrkeshögskolan
 45. Laki ajokorttilain muuttamisesta
 46. Lag om ändring av körkortslagen
 47. Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta
 48. Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
 49. Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta
 50. Lag om ändring av 6 § i straffregisterlagen
 51. Laki eläinsuojelulain 26 b ja 33 f §:n muuttamisesta
 52. Lag om ändring av 26 b och 33 f § i djurskyddslagen
 53. Laki ympäristönsuojelulain 159 ja 195 §:n muuttamisesta
 54. Lag om ändring av 159 och 195 § i miljöskyddslagen
 55. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
 56. Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet