Osaamiskeskittymät

Rahoituksella tuetaan vahvoja osaamiskeskittymiä, joiden kehittäminen ja vahvistaminen perustuu eri rahoittajatahojen ja ministeriöiden väliseen poikkihallinnolliseen yhteistyöhön.

Pienen maan tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä muodostuu vahvasti verkottuneesta julkisesta ja yksityisestä sektorista. Suomen kilpailukyvylle on välttämätöntä, että tutkimusta ja innovointia tehdään hallinnonalarajat ja sektorirajat ylittäen. Osaamiskeskittymät voivat olla alakohtaisia tai alueellisia. Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten profiloituminen tukee osaltaan keskittymien vahvistamista.

Pääministerin puheenjohtama tutkimus- ja innovaationeuvosto on vuonna 2017 visiossaan ja tiekartassaan kohti vuotta 2030 linjannut, että tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän toimijoiden yhteistyön tukeminen on yksi keskeisistä toimintalinjoista Suomen tulevaisuudenkestävyyden turvaamiseksi. Ehdotus Suomelle: Suomi 100+ -korkeakoulutus- ja tutkimusvision (tavoitevuosi 2030) jatkovalmistelussa etsitään tapoja tukea yhteistä tekemistä.

Myös kaupungit ja kunnat voivat osallistua keskittymien kehittämiseen.

Lisätietoja

Petteri Kauppinen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330147  


Jorma Karhu, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) 0295330139