Oppivelvollisuuden laajentaminen

Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Lisäksi vahvistetaan ohjausta ja oppilashuollon palveluita sekä peruskoulun mahdollisuuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta.

Laajennettu oppivelvollisuus astuu voimaan vuonna 2021. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet).

Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). 

Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle edellyttää sen varmistamista, että kaikilla perusopetuksen päättävillä on toisen asteen opinnoissa tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen.

Oppivelvollisuuden laajentamisesta linjataan hallitusohjelmassa.

Valtioneuvosto antoi 15.10.2020 eduskunnalle hallituksen esityksen, jolla oppivelvollisuutta jatketaan 18 ikävuoteen asti. Tasavallan presidentti vahvisti oppivelvollisuuslain 30.12.2020.

Oppivelvollisuuden laajentamisen valmisteluvaiheet ja alustava aikataulu

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvän valmistelun vaiheet ovat: 1) Syyskuu 2019 – huhtikuu 2020: Hallituksen esityksen perusvalmistelu, 2) Huhti–toukokuu 2020: Lausuntokierros noin 8 viikkoa, 3) Kesä–elokuu 2020: Lausuntokierroksen jälkeinen muokkaus ja laintarkastus sekä lainsäädännön arviointineuvosto, 4) Elo–syyskuussa 2020: Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle budjettilakiaikataulussa, 5) Vuosi 2021 Laki voimaan.

.

Lisätietoja

Mika Tammilehto, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Ylijohtaja 0295330308  


Eeva-Riitta Pirhonen, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Ylijohtaja 0295330258