Oppivelvollisuuden laajentaminen

Hallitusohjelman tavoitteena on linjattu, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Lisäksi vahvistetaan ohjausta ja oppilashuollon palveluita sekä peruskoulun mahdollisuuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta.

Entistä laajemman oppivelvollisuuden on tarkoitus astua voimaan vuonna 2021. Lakia on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, joiden oppivelvollisuus nykyisen lain mukaan päättyy vuonna 2021.

Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle edellyttää sen varmistamista, että kaikilla perusopetuksen päättävillä on toisen asteen opinnoissa tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen.

 

Oppivelvollisuuden laajentamisesta linjataan hallitusohjelmassa seuraavasti: 

  • Oppivelvollisuuden sisään rakennetaan erilaisia opinto- ja tukimuotoja, jotka voidaan sisällyttää toisen asteen tutkintoihin (esim. kymppiluokat, kansanopistot, työpajatoiminta, kuntoutus, valmentavat koulutukset).
  • Kehitetään valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta helpottamaan siirtymistä toisen asteen koulutukseen.
  • Käydään läpi keskeyttämisen syyt ja ryhdytään toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi.
  • Ryhdytään toimenpiteisiin aidosti maksuttoman toisen asteen koulutuksen toteuttamiseksi. Tehdään selvitys maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta ja oppimateriaalikustannusten alentamisesta. 
  • Määrärahatarpeet varmistetaan jokaisen opinto- ja tukimuodon kohdalla. Eri koulutusmuotojen järjestäjille korvataan täysimääräisesti oppivelvollisuustehtävään liittyvät kustannukset.
  • Opinto-ohjausta eri koulutusasteilla vahvistetaan. 
  • Vahvistetaan opiskeluhuollon palveluita ja peruskoulun mahdollisuuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta. Toiselle asteelle säädetään psykologi- ja kuraattoripalvelujen sitovista mitoituksista. Oppilaitosten yhteisöllistä toimintakulttuuria ja oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia vahvistetaan. Asetetaan kiusaamiselle nollatoleranssi.
  • Valmistelussa huomioidaan eri kieliryhmät ja muut erityisryhmät.

 

Lisätietoja

Mika Tammilehto, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330308  


Eeva-Riitta Pirhonen, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Ylijohtaja 0295330258  


Janne Öberg, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330348