Nuorten osallisuus ja osallistuminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa toiminnallaan edistää nuorten osallistumista ja osallisuutta. Hallitusohjelmassa puolestaan luvataan ottaa käyttöön päätösten lapsi- ja perhevaikutusten arviointi.

 

Nuorisolain tavoitteena on tukea monimuotoisen osallisuuden toteutumista. Nuorten osallisuuden edistämisen velvoite ei koske vain kuntia, vaan myös valtionhallintoa ja kaikkea valtion avustamaa toimintaa. Nuorisolaki velvoittaa lisäksi kuntia ja valtion viranomaisia tarjoamaan ja järjestämään nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai muutoin kuulemaan heitä mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.

Kuntalaki ja perusopetuslaki sisältävät myös velvoitteita lasten ja nuorten osallisuuden edistämiselle ja heidän kuulemiselle. Kunnissa on oltava nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttajaryhmä, jolle tulee antaa vaikuttamismahdollisuus eri toimialoilla. Kouluissa on oltava oppilaskunta oppilaiden ja opetuksen järjestäjän yhteistyön mahdollistamiseksi.

 

Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelman 2017 - 2019 yhtenä keskeisenä tavoitteena on lisätä nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyössä edistetään nuorten osallisuutta:

  • nuorisoalan osaamiskeskustoiminnan kautta. Nuorten Akatemia ry:n hallinnoima osaamiskeskusyhteenliittymä sekä Suomen Nuorisoyhteistyö-Allianssi ry tarjoavat mm. koulutusta ja tukea nuorten osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyen.
  • rahoittamalla oikeusministeriön ylläpitämään demokratia.fi -kokonaisuuteen kuuluvaa Nuortenideat.fi -verkkovaikuttamispalvelua, joka tarjoaa alustan nuorten ja erilaisten organisaatioiden väliselle vuoropuhelulle.
  • avustamalla valtakunnallisia nuorisoalan järjestöjä
  • avustamalla osallisuutta ja demokratiakasvatusta edistäviä, nuorisotoimialaa palvelevia kehittämishankkeita

 

Lisätietoja

Emma Taipale, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) 0295330172