Nuorisoasioihin liittyvät linjaukset ja kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä. Nuorisopolitiikan tavoitteena on nuorten kasvu- ja elinolojen sekä sukupolvien välisen vuorovaikutuksen parantaminen, ja tavoitteeseen pyritään yhteistyöllä eri toimialojen kanssa. Nuorisotyön tavoitteena on nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukeminen yhteiskunnassa.

 

Ministeriön tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Nuorisopolitiikkaan kuuluvien asioiden kehittämisestä sovitaan hallitusohjelmassa, valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa sekä hallituksen muissa strategioissa ja toimeenpanosuunnitelmissa.   

Uuden VANUPO-ohjelman 2020-2023 valmistelu on meneillään

Uuden, vuosille 2020-2023 valmisteltavan Valtakunnallisen nuorisotyön ja –politiikan ohjelman (VANUPO) valmistelu on aloitettu opetus- ja kulttuuriministeriössä yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa.

Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma VANUPO on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elin-oloja. Ohjelmissa hallitus määrittelee nuorisotyön ja nuorisopolitiikkansa tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelmat hyväksytään valtioneuvoston periaatepäätöksinä.

VANUPO:n säädösperusta on voimassa oleva nuorisolaki 1285/2016. Lain 5 §:n säännöstä ohjelmasta täydentää valtioneuvoston  asetus nuorisotyöstä ja politiikasta (211/2017). Nyt käsillä oleva vuosille 2020-2023 laadittu ohjelma on järjestyksessään toinen.

Nuorisolain mukaan nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Lain mukaan nuorisopolitiikalla puolestaan tarkoitetaan nuorten kasvu- ja elinolojen sekä sukupolvien välisen vuorovaikutuksen parantamista. Nuorisopolitiikka on usein luonteeltaan poikkihallinnollista.

Edellä mainitun asetuksen mukaisesti VANUPO sisältää kolme osuutta. Ohjelma ensinnäkin sovittaa yhteen nuorten kasvu- ja elinolojen kannalta keskeisten ministeriöiden määrittelemät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla ne toimialoillaan edistävät nuorisolain 2 §:n mukaisten tavoitteiden toteuttamista ohjelmakaudella.

Lisäksi ohjelma sisältää nuorisotyön ja -toiminnan tukemisen linjaukset, mukaan lukien painopisteet nuorisolain 19 §:n mukaisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuuden hyväksymiselle.

Ohjelma myös asettaa kansalliset tavoitteet nuorisoalan eurooppalaiselle ja kansainväliselle toiminnalle.

VANUPO:n valmistelua ohjaa toimeksiantonsa mukaisesti hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä. Ministerityöryhmään ovat kuuluvat tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (puheenjohtaja), perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen sekä pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist. VANUPO:n käytännön valmistelu toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämässä poikkihallinnollisessa virkamiesten muodostamassa yhteistyöryhmässä (asettamispäätös OKM/42/040/2019). Ohjelman valmistelun lisäksi virkamiestyöryhmän tehtävänä on seurata ohjelman toteutumista.

VANUPO:n valmistelun kickoff –tilaisuus, johon osallistui laaja joukko viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen edustajia, pidettiin 19.6.2019. Tilaisuudessa osallistujat toivat esiin ehdotuksiaan ja toiveitaan VANUPO:n sisällöiksi. Valtion nuorisoneuvosto antoi lakisääteisen tehtävänsä mukaisesti lausunnon ohjelmaan otettavista asioista 6.6.2019.

Kaikille avoin Webropol-kysely ohjelman sisällöistä ja kohderyhmistä toteutettiin 1.7.-15.8.2019.

Lausuntokierros ohjelmaluonnoksesta järjestetään 14.10.-4.11.2019.

Muun kuulemisen lisäksi nuoret osallistettiin ohjelman valmisteluun suoraan siten, että Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat jalkautuivat nuorten pariin ympäri Suomea ja keräsivät heidän näkemyksiään osallistavin menetelmin siitä, mitä asioita ohjelmaan tulisi sisällyttää.

Linkeistä pääset tutustumaan nuorten kuulemisen materiaaleihin: diaesitys, nuorten tekemä video, ministerin kiitokset.

 

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 2017 -2019

Voimassaolevan nuorisolain 5 §:n mukaan valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman. Uuden lain siirtämäsääntöjen mukaan ensimmäinen ohjelma hyväksytään vuosille 2017 - 2019.

Valtioneuvosto hyväksyi valtakunnallisen ohjelman yleisistunnossaan 12.10.2017.

Lisätietoja ohjelmasta antaa erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, [email protected],  puh. 02953 30080.

Aikaisemmat nuorisopoliittiset ohjelmat

Aikaisemman nuorisolain aikana hyväksyttiin kaksi lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa (LANUKE). Kehittämisohjelmat sisälsivät valtakunnalliset nuorisopolitiikan tavoitteet ja suuntaviivat aluehallintovirastojen ja kuntien nuorisopoliittiselle ohjelmatyölle.

Valtion nuorisoneuvosto (aikaisemmin Nuorisoasiain neuvottelukunta NUORA) arvioi ohjelmien toteutumista. Vuosille 2012-2015 hyväksytyn ohjelman voimassaoloa jatkettiin vuoden 2016 loppuun.

Nuorisotakuu

Nuorisotakuuta on kehitetty suuntaan, jossa vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla.

Toimenpiteet ovat

  1. Kehitetään nuorisotakuusta malli, jossa vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla ja vahvistetaan etsivää nuorisotyötä. Syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä nuorten tukemisessa. Hyödynnetään nuorisotakuun hyvät käytännöt ja hankkeet sekä otetaan käyttöön parhaat elementit laajentamalla ne valtakunnallisiksi.
  2. Kaikille peruskoulun päättäville taataan koulutuspaikka
  3. Vahvistetaan nuorten sosiaali- ja terveyspalveluita, nuorten mielenterveyspalveluita sekä taataan kuntoutuspaikat
  4. Vahvistetaan työnetsijätoimintaa ja kehitetään nuorten palkkatukea ja Sanssi -korttia työntekoon kannustavampaan suuntaan

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

Tavoitteena on muodostaa lasten, nuorten ja perheiden palveluista kokonaisuus. Muutoksella vahvistetaan peruspalveluja ja siirretään painopistettä ehkäiseviin sekä varhaisen tuen ja hoidon palveluihin.

Hankkeessa myös mallinnetaan ja otetaan käyttöön lapsi- ja perhevaikutusten arviointi.
 

Valtion nuorisoneuvosto

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä toimii nuorisolain 6 §:n mukaan valtion nuorisoneuvosto (aikaisemmin valtion nuorisoasiain neuvottelukunta), jonka asettaa valtioneuvosto.

Neuvoston tehtävänä on:

  1. käsitellä nuorten kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita ja arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia nuoriin ja nuorille suunnattuihin palveluihin ja toimintoihin
  2. tehdä aloitteita ja esityksiä nuorisopolitiikan kehittämiseksi;
  3. tuottaa ajankohtaista tietoa nuorista ja heidän elinoloistaan;
  4. antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan otettavista asioista;
  5. seurata toimialan kansainvälistä kehitystä ja yhteistyötä.

Lisätietoja

Mikko Cortés Téllez, erikoissuunnittelija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) 0295330080