Nuorisoasioihin liittyvät linjaukset ja kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä. Nuorisopolitiikan tavoitteena on nuorten kasvu- ja elinolojen sekä sukupolvien välisen vuorovaikutuksen parantaminen, ja tavoitteeseen pyritään yhteistyöllä eri toimialojen kanssa. Nuorisotyön tavoitteena on nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukeminen yhteiskunnassa.

 

Ministeriön tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Nuorisopolitiikkaan kuuluvien asioiden kehittämisestä sovitaan hallitusohjelmassa, valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa sekä hallituksen muissa strategioissa ja toimeenpanosuunnitelmissa.  

 

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma (VANUPO) 2020-2023

Järjestyksessään toinen valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma VANUPO vuosille 2020-2023 on hyväksytty valtioneuvoston yleisistunnossa 19.12.2019.

Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma VANUPO on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja. Ohjelmissa hallitus määrittelee nuorisotyön ja nuorisopolitiikkansa tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelmat hyväksytään valtioneuvoston periaatepäätöksinä.

VANUPO:n säädösperusta on voimassa oleva nuorisolaki (1285/2016). Lain 5 §:n säännöstä ohjelmasta täydentää valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja politiikasta (211/2017). Nyt käsillä oleva vuosille 2020-2023 laadittu ohjelma on järjestyksessään toinen.

Nuorisolain mukaan nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteiskunnassa. Lain mukaan nuorisopolitiikalla puolestaan tarkoitetaan nuorten kasvu- ja elinolojen sekä sukupolvien välisen vuorovaikutuksen parantamista. Nuorisopolitiikka on usein luonteeltaan poikkihallinnollista.

Edellä mainitun asetuksen mukaisesti VANUPO sisältää kolme osuutta. Ohjelma ensinnäkin sovittaa yhteen nuorten kasvu- ja elinolojen kannalta keskeisten ministeriöiden määrittelemät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla ne toimialoillaan edistävät nuorisolain 2 §:n mukaisten tavoitteiden toteuttamista ohjelmakaudella.

Lisäksi ohjelma sisältää nuorisotyön ja -toiminnan tukemisen linjaukset, mukaan lukien painopisteet nuorisolain 19 §:n mukaisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuuden hyväksymiselle.

Ohjelma myös asettaa kansalliset tavoitteet nuorisoalan eurooppalaiselle ja kansainväliselle toiminnalle.

 

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 2017-2019

Voimassaolevan nuorisolain 5 §:n mukaan valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman. Uuden lain siirtymäsääntöjen mukaan ensimmäinen ohjelma hyväksytään vuosille 2017 - 2019.

Valtioneuvosto hyväksyi valtakunnallisen ohjelman yleisistunnossaan 12.10.2017.

Lisätietoja ohjelmasta antaa erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, [email protected],  puh. 02953 30080.

 

Aikaisemmat nuorisopoliittiset ohjelmat

Aikaisemman nuorisolain aikana hyväksyttiin kaksi lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa (LANUKE). Kehittämisohjelmat sisälsivät valtakunnalliset nuorisopolitiikan tavoitteet ja suuntaviivat aluehallintovirastojen ja kuntien nuorisopoliittiselle ohjelmatyölle.

Valtion nuorisoneuvosto (aikaisemmin Nuorisoasiain neuvottelukunta NUORA) arvioi ohjelmien toteutumista. Vuosille 2012-2015 hyväksytyn ohjelman voimassaoloa jatkettiin vuoden 2016 loppuun.

 

Valtion nuorisoneuvosto

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä toimii nuorisolain 6 §:n mukaan valtion nuorisoneuvosto (aikaisemmin valtion nuorisoasiain neuvottelukunta), jonka asettaa valtioneuvosto.

Neuvoston tehtävänä on:

  1. käsitellä nuorten kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita ja arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia nuoriin ja nuorille suunnattuihin palveluihin ja toimintoihin
  2. tehdä aloitteita ja esityksiä nuorisopolitiikan kehittämiseksi;
  3. tuottaa ajankohtaista tietoa nuorista ja heidän elinoloistaan;
  4. antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan otettavista asioista;
  5. seurata toimialan kansainvälistä kehitystä ja yhteistyötä.

Lisätietoja

Mikko Cortés Téllez, erikoissuunnittelija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) 0295330080