Nuorisoasioihin liittyvät linjaukset ja kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä. Nuorisopolitiikan tavoitteena on nuorten kasvu- ja elinolojen sekä sukupolvien välisen vuorovaikutuksen parantaminen, ja tavoitteeseen pyritään yhteistyöllä eri toimialojen kanssa. Nuorisotyön tavoitteena on nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukeminen yhteiskunnassa.

 

Ministeriön tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Nuorisopolitiikkaan kuuluvien asioiden kehittämisestä sovitaan hallitusohjelmassa, valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa sekä hallituksen muissa strategioissa ja toimeenpanosuunnitelmissa, kuten kärkihankkeissa.   

Uuden nuorisolain pohjalta annettiin valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja politiikasta. Asetus tuli voimaan 13.4.2017.

 

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma VANUPO 2020-2023

Valtakunnallinen nuorisotyön ja politiikan ohjelma on lakisääteinen, valtioneuvoston hyväksymä asiakirja, joka nojaa hallitusohjelmaan. Kauden 2020-2023 VANUPO on valmisteilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -politiikan vastuualue koordinoi valmistelua, johon voit osallistua tähän kyselyyn vastaamalla. 

Kyselyssä vastaajaa pyydetään määrittelemään ikähaitari, jolle valtaosa tulevan VANUPOn toimenpiteistä tulisi kohdistaa. Näiden lisäksi vastaaja voi määritellä kolme tärkeimpänä pitämäänsä asiaa tai toimenpidettä VANUPOn valmistelussa huomioon otettavaksi.

Kysely nuorille sekä nuorisotyön ja -politiikan toimijoille
Kyselyyn voi vastata 15.8.2019 asti.

 

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 2017 -2019

Voimassaolevan nuorisolain 5 §:n mukaan valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman. Uuden lain siirtämäsääntöjen mukaan ensimmäinen ohjelma hyväksytään vuosille 2017 - 2019.

Valtioneuvosto hyväksyi valtakunnallisen ohjelman yleisistunnossaan 12.10.2017.

Lisätietoja ohjelmasta antaa erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, [email protected],  puh. 02953 30080.

 

 

Aikaisemmat nuorisopoliittiset ohjelmat

Aikaisemman nuorisolain aikana hyväksyttiin kaksi lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa (LANUKE). Kehittämisohjelmat sisälsivät valtakunnalliset nuorisopolitiikan tavoitteet ja suuntaviivat aluehallintovirastojen ja kuntien nuorisopoliittiselle ohjelmatyölle.

Valtion nuorisoneuvosto (aikaisemmin Nuorisoasiain neuvottelukunta NUORA) arvioi ohjelmien toteutumista. Vuosille 2012-2015 hyväksytyn ohjelman voimassaoloa jatkettiin vuoden 2016 loppuun.

Nuorisotakuu

Nykyisen hallitusohjelman yhtenä kärkihankkeena on kehittää nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan eli malliin, jossa vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla.

Kärkihankkeen toimenpiteet ovat

  1. Kehitetään nuorisotakuusta malli, jossa vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla ja vahvistetaan etsivää nuorisotyötä. Syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä nuorten tukemisessa. Hyödynnetään nuorisotakuun hyvät käytännöt ja hankkeet sekä otetaan käyttöön parhaat elementit laajentamalla ne valtakunnallisiksi.
  2. Kaikille peruskoulun päättäville taataan koulutuspaikka
  3. Vahvistetaan nuorten sosiaali- ja terveyspalveluita, nuorten mielenterveyspalveluita sekä taataan kuntoutuspaikat
  4. Vahvistetaan työnetsijätoimintaa ja kehitetään nuorten palkkatukea ja Sanssi -korttia työntekoon kannustavampaan suuntaan

 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

Hallitusohjelman kärkihankkeena on muodostaa lasten, nuorten ja perheiden palveluista kokonaisuus. Muutoksella vahvistetaan peruspalveluja ja siirretään painopistettä ehkäiseviin sekä varhaisen tuen ja hoidon palveluihin.

Hankkeessa myös mallinnetaan ja otetaan käyttöön lapsi- ja perhevaikutusten arviointi.
Kärkihanke on sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen, kuitenkin siten että päävastuu ohjelman koordinoinnista on sosiaali- ja terveysministeriöllä.

 

Valtion nuorisoneuvosto

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä toimii nuorisolain 6 §:n mukaan valtion nuorisoneuvosto (aikaisemmin valtion nuorisoasiain neuvottelukunta), jonka asettaa valtioneuvosto.

Neuvoston tehtävänä on:

  1. käsitellä nuorten kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita ja arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia nuoriin ja nuorille suunnattuihin palveluihin ja toimintoihin
  2. tehdä aloitteita ja esityksiä nuorisopolitiikan kehittämiseksi;
  3. tuottaa ajankohtaista tietoa nuorista ja heidän elinoloistaan;
  4. antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan otettavista asioista;
  5. seurata toimialan kansainvälistä kehitystä ja yhteistyötä.
Nuorisotakuu

Nuorisotakuu

Nuorisotakuu tukee nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentumista ja työllistymistä sekä syventää yhteistyötä nuorten tukemisessa.

Tietoa kärkihankkeesta >>

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan vuosina 2016-2018 siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita.

Tietoa muutosohjelmasta >>

Lisätietoja

Mikko Cortés Téllez, erikoissuunnittelija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) 0295330080