Museoiden rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa museotoimintaa ja kulttuuriperintötyötä valtionosuuksin ja harkinnanvaraisilla avustuksilla. Tuella pyritään turvaamaan museoalalle mahdollisuus tehdä työtä pitkäjänteisesti.

Valtio ja kunnat rahoittavat museotoimen menoista molemmat noin 40 %. Loput rahoituksesta on museoiden omatoimista tuottoa ja muita tuloja.

Harkinnanvaraisia valtionavustuksia myönnetään yleisavustuksina toimintaan ja erityisavustuksina hankkeisiin. Toimialan avustuksia myöntää opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi Museovirasto.

Museoiden valtionosuusjärjestelmää uudistetaan parhaillaan. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Uuden järjestelmän käyttöönotto edellyttää valmistelevien toimenpiteiden toteuttamista siten, että museoiden haku valtionosuuden piiriin sekä alueellisten ja valtakunnallisten vastuumuseotehtävien hakeminen toteutetaan vuoden 2019 alussa. Museovirasto laatii opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnot edellytysten täyttymisestä ja vastuumuseoiden nimeämisestä. Ministeriön päätökset ajoittuvat vuoden 2019 loppupuolelle.

Vuoden 2019 osalta museoiden valtionosuuksia koskevassa päätöksenteossa noudatetaan voimassaolevan museolain (729(1992) ja valtioneuvoston museoista annetun asetuksen (1192/2005, asetuksen muutos 456/2013) sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) säännöksiä. Vuoden 2020 valtionosuuksia koskevien toimenpiteiden osalta noudatetaan hallituksen esitykseen (HE 194/2018 vp) sisältyviä uuden museolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muutettuja säännöksiä.

Vuotta 2020 koskevat valmistelevat toimenpiteet, museoille annettava ohjeistus ja toteutettava haku valtionosuuden piiriin tapahtuvat hallituksen antaman esityksen mukaisesti. Valtionosuuden piiriin pääsyä ja rahoituksen myöntämistä koskevien opetus- ja kulttuuriministeriön päätösten tekeminen edellyttää, että eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen museolaiksi ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja tasavallan presidentti on vahvistanut lait.

Valtionosuuden piiriin hakeminen vuodesta 2020 alkaen

LINKKI HAKUUN: HAKU ALKAA 14.1.2019 JA PÄÄTTYY 20.2.2019 klo 16.15  

Kaikkien museoiden, joiden tavoitteena on olla valtionosuusjärjestelmän piirissä vuodesta 2020 alkaen, tulee tehdä valtionosuuden piiriin pääsyä koskeva hakemus opetus- ja kulttuuriministeriölle viimeistään 20.2.2019.

Tämä hakuaika koskee myös museoita, jota hakevat alueellista tai valtakunnallista vastuumuseotehtävää. Alueellista tai valtakunnallista vastuumuseotehtävää hakevien museoiden tulee tehdä vastuumuseotehtävää koskevan hakemuksen lisäksi myös hakemus valtionosuuden piiriin päästystä.

Museo voidaan hyväksyä valtionosuuden piiriin vain museon ylläpitäjän hakemuksen perusteella. Valtionosuuden piiriin hyväksyminen edellyttää, että museo täyttää museolain 5 §:ssä säädetyt edellytykset.

Valtionosuuden piiriin pääsyä koskevaan hakemukseen tulee liittää kaikki vaadittavat liitteet sähköisessä muodossa. Vaadittavat liitteet ovat:

1) Yksityisen museon arvonlisäverollisuutta koskeva verottajan päätös (liite tarvitaan, mikäli museo on hakeutunut osittain tain kokonaan toiminnastaan arvonlisäverolliseksi)

2) Ylläpitäjän säännöt

3) Museon toimintasääntö

4) Tilinpäätös, tase ja toimintakertomus (viimeisin vahvistettu)

5) Talousarvio ja toimintasuunnitelma (viimeisin vahvistettu)

6) Toimintaa ja taloutta koskeva monivuotinen suunnitelma (viimeisin vahvistettu)

7) Kokoelman hallinnointia koskeva sopimus/sopimukset

8) Kokoelmapoliittinen ohjelma

Valtionosuuden piiriin pääsyä koskevan hakemuksen voi uudessa järjestelmässä tehdä vain joka neljäs vuosi. Seuraava haku valtionosuuden piiriin on vuonna 2022 koskien valtionosuuden piiriin pääsyä vuodesta 2023 alkaen.

Alueellisen vastuumuseotehtävän hakeminen

Alueellisten vastuumuseoiden tehtävistä ja edellytyksistä on säädetty museolain 7 ja 8 §:ssä. Museo voidaan nimetä vastuumuseoksi vain museon ylläpitäjän hakemuksesta.

Alueellista vastuumuseotehtävää hakevat museot täyttävät valtionosuuden piiriin pääsyä koskevan hakemuksen lisäksi alueellista vastuumuseotehtävää koskevan hakemuksen. Molemmat hakemukset laaditaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa ja niihin tulee liittää vaadittavat liitteet sähköisessä muodossa. 

Vaadittavat liitteet ovat:

  1. Selvitys alueellisen vastuumuseon edellytysten täyttymisestä (tehtäväkokonaisuuksittain). Selvitys laaditaan tästä linkistä löytyvän mallin mukaisesti.
  2. Alueellinen suunnitelma. Suunnitelma laaditaan tästä linkistä löytyvän mallin mukaisesti.

Hakuaika alkaa 14.1.2019 ja päättyy 20.2.2019 klo 16.15.

Alueellisen tehtävän hoitoa ja alueellista suunnitelmaa koskevat neuvottelut käydään Museoviraston kanssa maalis-toukokuussa 2019. Tarkempi ohjeistus ja tieto neuvottelujen ajankohdasta toimitetaan hakijoille Museovirastosta.

Valtakunnallisen vastuumuseotehtävän hakeminen

Valtakunnallisten vastuumuseoiden tehtävistä ja edellytyksistä on säädetty museolain 9 ja 10 §:ssä. Museo voidaan nimetä vastuumuseoksi vain museon ylläpitäjän hakemuksesta.

Valtakunnallista vastuumuseotehtävää hakevat museot täyttävät valtionosuuden piiriin pääsyä koskevan hakemuksen lisäksi valtakunnallista vastuutehtävää koskevan hakemuksen. Molemmat hakemukset laaditaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa ja niihin tulee liittää vaadittavat liitteet sähköisessä muodossa.

Mikäli vastuutehtävää hakeva museo on valtakunnallinen erikoismuseo ja on viimeistään 31.12.2018 osoittanut opetus- ja kulttuuriministeriölle täyttävänsä kumottavan museolain 729/1992 3 a §:ssä säädetyt valtakunnallisen erikoismuseon edellytykset ja saanut asiassa opetus- ja kulttuuriministeriön myönteisen päätöksen, ei museon tarvitse hakemuksessa selvittää lain 10 §:n mukaisten edellytysten täyttymistä. Museon tulee kuitenkin hakea valtakunnallista vastuumuseotehtävää ja laatia toimintaa ja palveluita koskeva valtakunnallinen suunnitelma.

Vaadittavat liitteet ovat:

  1. Selvitys valtakunnallisen vastuumuseon edellytysten täyttymisestä (uudet hakijat ja valtakunnalliset erikoismuseot, jotka eivät ole saaneet opetus- ja kulttuuriministeriön myönteistä päätöstä edellytysten täyttymisestä). Selvitys laaditaan tästä linkistä löytyvälle pohjalle.
  2. Valtakunnallinen suunnitelma (kaikki hakijat). Suunnitelma laaditaan tästä linkistä löytyvälle pohjalle.

Hakuaika alkaa 14.1.2019 ja päättyy 20.2.2019 klo 16.15

Valtakunnallista vastuumuseotehtävää hakevat museot tekevät tarkennetun hakemuksen koskien valtionosuuden harkinnanvaraista korotusta 1.8.2019 mennessä. Tätä koskeva tarkennettu hakuohjeistus julkaistaan maaliskuussa 2019.

Valtakunnalliset vastuumuseot käyvät Museoviraston kanssa valtakunnallisen tehtävän hoitoa ja valtakunnallista suunnitelmaa koskevat tarkistusneuvottelut keväällä 2020. Tarkempi ohjeistus ja tieto neuvottelujen ajankohdasta toimitetaan hakijoille Museovirastosta.

Hakemuksen jättäminen

Valtionosuuden piiriin pääsyä koskeva hakemus laaditaan hakuaikana 14.1. – 20.2.2019 opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa.  Asiointipalvelun käyttö edellyttää Katso-tunnisteen käyttöä. Katso-tunnisteen hankkiminen ennen hakuajan alkamista on suositeltavaa.

Hakemusta voi täydentää kaksi viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen.

Mikäli museon tulee valtionosuuden edellytysten täyttymiseksi tehdä muutoksia sääntöihin tai laatia talous- ja toimintasuunnitelma tai kokoelmapoliittinen ohjelma eivätkä asiakirjat valmistu hakuajan puitteissa, on näiden osalta annettu lisäaikaa hakemuksen täydentämiseksi.  Hakemuksessa tulee ilmoittaa, että sääntöjen tai toiminta- ja taloussuunnitelman tai kokoelmapoliittisen ohjelman valmistelu on vireillä. Valmiit asiakirjat (sääntömuutosten osalta yhteisön päätös sääntöjen muuttamisesta ja toimittamisesta PRH:lle) tulee toimittaa hakemuksen täydennykseksi viimeistään 30.6.2019. Täydennysajan pidennys koskee vain näitä asiakirjoja.

Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneet hakemukset hylätään.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/katso_uusi/nain-perustat/

Ohje Katso-tunnisteiden käytöstä asiointipalvelussa

Asiointipalvelun käyttöohje

 

Valtionosuuden piiriin hyväksyttyjen museoiden rahoitus

Museoiden valtionosuus koostuu kaikille valtionosuuden piirissä toimiville museoille myönnettävästä ns. perusrahoituksesta sekä alueellisten ja valtakunnallisten tehtävien perusteella myönnettävästä alueellisten ja valtakunnallisten museoiden lisärahoituksesta. Ministeriön päätökset valtionosuuden piiriin pääsystä ja myönnettävästä rahoituksesta on tarkoitus tehdä loka-marraskuussa 2019.

Valtionosuutta myönnetään museon ylläpitäjälle museon käyttökustannuksiin. Museoita voidaan hyväksyä valtionosuuden piiriin ja valtionosuutta myöntää valtion talousarvion rajoissa. Päätöksiä tehdessään ministeriö ottaa myös huomioon valtionosuuden tarpeellisuuden museolain 4 §:ssä määritellyn tavoitteen kannalta.

Valtionosuuden laskenta perustuu museoiden toteutuneiden kustannusten perusteella laskettaviin yksikköhintoihin ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuden perusteeksi vahvistamiin henkilötyövuosiin. Museoiden henkilötyövuosimääriä vahvistettaessa otetaan huomioon toteutuneiden henkilötyövuosien määrä edeltävältä nelivuotiskaudelta. Valtionosuuden perusrahoitusta maksetaan henkilötyövuotta kohden 37 % museolle vahvistetusta yksikköhinnasta. Ministeriö ei välttämättä voi myöntää valtionosuuteen oikeuttavia henkilötyövuosia täysimääräisinä.

Valtionosuuksien maksamisesta ja yksikköhintojen laskemisesta säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009).

Lakeihin ja valtionosuutta koskeviin ohjeisiin voi tulla muutoksia vuosittain. Valtionosuuden saajan ja hakijan tulee tarkistaa säädökset aina ajantasaisesta lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuden piiriin hyväksymät museot ilmoittavat valtionosuuksien laskentaa varten tarvittavat tiedot vuosittain Opetushallituksen käyttökustannuksia ja suoritteita koskevalla kyselyllä. Kustannuskyselylomake ohjeineen sekä kustannusraportit löytyvät Opetushallituksen sivuilta. Uuden järjestelmän käyttöönoton yhteydessä vuotta 2018 koskeva kustannuskysely lähetetään keväällä 2019 kaikille museoille, jotka ovat hakeneet valtionosuuden piiriin vuodesta 2020 alkaen.

Valtionosuuden piirissä toimivien museoiden tulee olla etukäteen välittömästi yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriöön valtionosuuskelpoisuuteen ja valtionosuuden määräytymiseen vaikuttavista muutoksista. Museon yhteys- tai tilitietojen muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi Opetushallitukselle.

Museolle, joka ei ole arvonlisäverollinen valtionosuuteen oikeuttavasta toiminnastaan, maksetaan valtionosuus arvonlisäveron osuudella korotettuna. Museon on ilmoitettava arvonlisäverokohtelussa tapahtuvista muutoksista opetus- ja kulttuuriministeriölle välittömästi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa museoiden vuoden 2020 yksikköhinnat ja henkilötyövuosimäärät päätöksellään loka-marraskuussa 2019. Samalla ministeriö vahvistaa vuoteen 2023 ulottuvan nelivuotisen rahoitussuunnitelman.

Rahoitussuunnitelma ei ole sitova mutta siitä poiketaan nelivuotisen rahoitussuunnitelmakauden aikana vain erityisestä syystä. Tällainen erityinen syy voi olla esimerkiksi toiminnan huomattava supistuminen tai valtion talousarviossa päätetty muutos henkilötyövuosien tai rahoituksen määrää koskien.

Alueelliset vastuumuseot

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää alueelliset vastuumuseot ja määrää niiden toimialueet päätöksellään vuoden 2019 loka-marraskuussa.

Alueellisiksi vastuumuseoiksi nimettyjen museoiden osalta vuoden 2020 yksikköhintoja ja henkilötyövuosia koskevan päätöksen yhteydessä vahvistetaan myös alueellisen vastuumuseotehtävän hoitoon kohdistettu henkilötyövuosimäärä. Näiden henkilötyövuosien osalta valtionosuutta maksetaan 85 % vahvistetusta yksikköhinnasta. Samalla ministeriö vahvistaa näiden henkilötyövuosien osalta vuoteen 2022 ulottuvan rahoitussuunnitelman.

Alueellisten vastuumuseoiden ensimmäinen rahoituskausi on poikkeuksellisesti kolmivuotinen ja kattaa vuodet 2020 – 2022.

Valtakunnalliset vastuumuseot

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää valtakunnalliset vastuumuseot ja määrää niiden erikoisalat päätöksellään vuoden 2019 loka-marraskuussa.

Valtakunnallisiksi vastuumuseoiksi nimettyjen museoiden osalta vuoden 2020 yksikköhintoja ja henkilötyövuosia koskevan päätöksen yhteydessä päätetään myös valtakunnallisen vastuumuseotehtävän hoitamiseksi myönnettävästä valtionosuuden euromääräisestä korottamisesta. Euromääräinen korotuksen tarve arvioidaan ensisijaisesti vastuutehtävien laajuuden ja valtakunnallisen suunnitelman sekä 1.8.2019 mennessä jätettävän tarkennetun hakemuksen perusteella.

Samalla ministeriö vahvistaa henkilötyövuosien määriä ja valtionosuuden euromääräistä korottamista koskevan vuoteen 2023 ulottuvan rahoitussuunnitelman.

Rahoituspäätöksiä koskevat siirtymäkaudet

Olennaiset muutokset henkilötyövuosien määrissä

Jos museolle vuodelle 2020 vahvistettava henkilötyövuosimäärä poikkeaa olennaisesti edeltävän vuoden henkilötyövuosimäärästä, opetus- ja kulttuuriministeriö voi jaksottaa muutoksen kolmelle vuodelle.

Jaksottamisesta säädetään museolain 14 §:ssä.

Muutokset valtionosuuden määrässä

Valtionosuuden euromäärässä tapahtuvaa laskua voidaan porrastaa kolmelle vuodelle. Tästä on säädetty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain voimaantulosäännöksissä.

Jos museon valtionosuus jäisi vuonna 2020 vähintään 10 000 euroa alhaisemmaksi kuin 94 % vuoden 2019 rahoituksesta, museon ylläpitäjälle myönnetään siirtymäkauden rahoitusta sellainen euromäärä, että valtionosuuden kokonaismääräksi muodostuu 94 % vuoden 2019 valtionosuuden määrästä. Vuonna 2021 rajana on 10 000 euroa vähemmän kuin 88 % vuoden 2019 rahoituksesta ja siirtymäkauden viimeisenä vuonna 2022 10 000 euroa vähemmän kuin 82 % vuoden 2019 rahoituksesta.

Nämä säännökset eivät koske niitä museon valtionosuuden määrässä tapahtuvia muutoksia, jotka aiheutuvat museon vahvistetun henkilötyövuosimäärän tai yksikköhinnan pienenemisestä tai muutoksesta museon arvonlisäverokohtelussa.

Museoiden valtionosuuksien uudistus

Museoiden valtionosuuksien uudistus

Uudistus koskee museoiden rahoitukseen liittyvää valtionosuusjärjestelmää sekä museoiden tehtäviä säätelevää museolakia.

Museoiden VOS-uudistus

Lisätietoja

Päivi Salonen, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330281