Lukiokoulutuksen tavoitteet

Lukiolain mukaan lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukiokoulutukseen siirtymistä varten. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana.

Lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä opetusajan jakautumisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen ja opinto-ohjaukseen (tuntijako) päättää valtioneuvosto. Opetushallitus päättää opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä vahvistamalla opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta opetuksen järjestäjät laativat paikallisen opetussuunnitelman.

Osalle koulutuksen järjestäjille opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisen koulutustehtävän. Luvan mukaisesti ne voivat painottaa tiettyä oppiainetta  opetuksessaan, kuten urheilua, kuvataidetta ja musiikkia. Erityisen koulutustehtävän perusteella järjestetään myös kansainväliseen IB-tutkintoon (International Baccalaureate) johtavaa  ja saksalaiseen Reifeprüfung-tutkintoon (Deutsche International Abitur) johtavaa opetusta.

Erityisten koulutustehtävien lisäksi koulutuksen järjestäjät voivat opetustarjonnassaan painottaa opetussuunnitelmansa mukaisia opintoja.

Lisätietoja

Heikki Blom, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS) 0295330074