Liikuntapaikkarakentaminen

Kuva: OKM / Katarina Koch

Opetus- ja kulttuuriministeriö luo edellytyksiä liikunnan ja urheilun harrastamiseen avustamalla ja ohjaamalla liikuntapaikkarakentamista.

Suomessa on noin 38 600 rekisteröityä liikuntapaikkaa, joista noin 71,5 prosenttia on kuntien rakentamia ja ylläpitämiä. Yksityiset liikuntapaikat, joita on lähinnä suurissa kaupungeissa ja taajamissa, täydentävät kuntien liikuntapaikkatarjontaa.

Liikuntapaikka-avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja aluehallintovirastot myöntävät avustuksia liikuntapaikkojen sekä niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Suurin osa avustuksista suunnataan laajoja käyttäjäryhmiä palveleviin hankkeisiin kuten uima, - liikunta- ja jäähallien sekä lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen, perusparantamiseen tai korjaamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valtionapuviranomainen, kun hankkeen kustannusarvio on yli 700.000 euroa. Kustannusarvioltaan enintään 700.000 euron hankkeissa valtionapuviranomainen on ao. aluehallintovirasto.

Avustettavat hankkeet nimetään ennakoivasti neljäksi seuraavaksi vuodeksi laadittuun liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan. Suunnitelma laaditaan vain opetus- ja kulttuuriministeriön päätösvaltaan kuuluvista hankkeista. Suunnitelma on ohjeellinen ja se tarkistetaan vuosittain.

Avustushakemukset toimitetaan ao. aluehallintovirastoon, joka asettaa hankkeet kiireellisyysjärjestykseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö kokoaa päätösvaltaansa kuuluvista hankkeista valtakunnallisen esityksen ja pyytää siitä lausunnon valtion liikuntaneuvostolta.

Avustusta myönnetään enintään 30 % hankkeen arvonlisäverottomasta kustannusarviosta, ei kuitenkaan enempää kuin 750.000 €, uimahallien kohdalla enintään 1.000.000 €. Valtakunnallisesti merkittävien liikuntapaikkahankkeiden avustus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustuksen enimmäismäärä päätetään vuosittain.

  • Liikuntapaikkarakentamisen avustukset
  • Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeet

Liikuntapaikkajulkaisut

Liikuntapaikkarakentamiseen liittyviä oppaita julkaistaan opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkajulkaisu -sarjassa, jonka kustantaja on Rakennustietosäätiö.

Sarjassa on ilmestynyt mm. uimahallien, jäähallien ja erilaisten liikuntahallien ja kenttien suunnitteluun ja rakentamiseen sekä esteettömiin liikuntapaikkoihin liittyviä oppaita.

Yhteistyössä Rakennustietosäätiön kanssa on tehty myös lukuisia liikuntapaikkarakentamisen RT-, LVI-, ja Infra-kortteja.

Tutkimus ja kehitystyö

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on lisätä liikuntapaikkarakentamisen osaamista ja laatua sekä edistää liikuntapaikkojen turvallisuutta, esteettömyyttä ja ekologisuutta.

Tutkimusta tehdään mm. alan tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa. Tuloksia sovelletaan yhdyskuntasuunnittelussa sekä liikuntapaikkojen rakennuttamisessa, suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä.

Muualla verkossa

Liikuntapaikkarakentamisen oppaat (Rakennustieto Oy)

RT tietoväylä - UUTTA! Uimahallihankkeen suunnittelun tehtäväluettelot, tilaajan ohje sekä hanketyökalu julkaistu RT tietoväylässä

Lipas - Valtakunnallinen paikkatietojärjestelmä liikuntapaikoista, virkistysalueista, ulkoilureiteistä ja liikuntatoimen taloudesta

Uimahalliportaali - Uimahallien energiankulutuksen seuranta

Jäähalliportaali - Jäähallien energiankulutuksen seuranta

Liikuntakaavoitus.fi - Liikuntaan kannustavan elinympäristön suunnittelua ja rakentamista.

Lahiliikuntapaikat.fi - Lasten ja nuorten lähiliikuntaympäristön suunnittelua ja rakentamista koskevaa tieto- ja tukimateriaalia.
Huom! Sivu päivityksen alla.

Varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi - Tietoa liikkumisympäristöistä, joissa on otettu huomioon iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja hyvinvointitarpeet.

Lisätietoja

Erja Metsäranta, rakennusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) 0295330037