Linjaukset ja kehittäminen

Liikuntapolitiikalla edistetään liikuntaa ja sen kautta väestön hyvinvointia, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa valtionhallinnossa liikunnan ja urheilun edellytysten luomisesta sekä liikuntapolitiikan yhteensovittamisesta. Toimialan ohjaus perustuu tiedolla johtamisen periaatteelle ja vaikutusten arvioinnille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö painottaa liikunnan merkitystä väestön hyvinvoinnille ja terveydelle sekä sen roolia kansalaisyhteiskunnan ja osallisuuden vahvistamisessa. Ministeriö tukee eettisesti kestävää ja kansainväliseen menestykseen tähtäävää huippu-urheilua.

Liikuntapolitiikan tavoitteet asetetaan liikuntalaissa ja tärkeimmistä kehittämislinjauksista sovitaan hallitusohjelmassa sekä erillisissä ohjelmissa.

Kehittämistä tehdään yhdessä eri toimialojen kanssa, sillä mm. varhaiskasvatuksessa, kouluissa, työelämässä, vanhustenhuollossa ja yhdyskunta- ja liikennesuunnittelussa tehtävät päätökset vaikuttavat liikkumiseen.

Poikkihallinnollisuuden edistämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat asettaneet terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan ohjausryhmän. Sen linjausten mukaisesti tavoitteena on, että suomalaiset liikkuvat enemmän ja istuvat vähemmän.

Liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet

Liikuntalain yhtenä tavoitteena on edistää liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita. Lain tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat ja kestävä kehitys.

Ministeriö edistää liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita, yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa liikunnassa kaikessa toiminnassaan, kuten esim. liikuntaa edistävien järjestöjen valtionapukelpoisuutta ja valtionavustuksen määrää harkittaessa.

Alalla on solmittu neljä kansainvälistä sopimusta: Euroopan neuvoston dopingin vastainen yleissopimus (Suomi ratifioinut 1990), Unescon kansainvälinen dopingin vastainen yleissopimus (Suomi ratifioinut 2006), Euroopan neuvoston katsomoväkivaltayleissopimus (Suomi ratifioinut 1987) sekä Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipuloinnin vastainen yleissopimus (Suomi allekirjoittanut 2014). Lisäksi on laadittu useita alaan liittyviä kansainvälisiä suosituksia.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n tehtävänä on edistää urheilun eettistä toimintaa yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa ja vastaa omalta osaltaan dopingvalvonnasta sekä urheilukilpailujen manipuloinnin ja katsomoväkivallan ehkäisystä Suomessa.

Antidopingtyö

Dopingvalvonnan tarkoituksena on estää urheilijoiden terveydelle vaarallisten sekä suorituskykyä parantavien aineiden tai menetelmien käyttö. Antidopingtoiminnan edistämisestä ja tukemisesta Suomessa vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee, seuraa ja auttaa kehittämään antidopingtyötä ja säätelee valtionavun korotuksin ja tarvittaessa leikkauksin liikuntajärjestöjen antidopingtoiminnan kehittämistä. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa lääkelakiin liittyvästä säädöstyöstä ja oikeusministeriö rikoslain kehittämisestä.

Urheilijat ovat velvollisia noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä, lajiliiton ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä olympiakisoissa Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Kansainvälisellä antidopingtoiminnalla pyritään yhtenäistämään eri maiden ja organisaatioiden sääntöjä ja käytäntöjä, kehittämään dopingtestauksen laatua sekä edistämään koulutusta ja viestintää. Suomi osallistuu antidopingyhteistyöhön Euroopan neuvoston, Unescon ja Maailman antidopingtoimisto WADA:n (World Antiodoping Agency) piirissä. Antidopingtyö on osa myös Euroopan unionin puitteissa tehtävää urheilualan yhteistyötä. (Linkit ao sivustoille).

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta

Eettisten kysymysten ratkaisussa vaaditaan yhteistyötä julkisen vallan ja muiden toimijoiden kesken. Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan tavoitteena on edistää urheilun eettisyyttä ja siihen liittyvien kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa.

Neuvottelukunnan tehtävänä on

  • toimia urheiluliikkeen ja julkisen vallan yhteistoiminnan seuraajana ja kehittäjänä urheilun eettisissä kysymyksissä
  • seurata kansainvälistä yhteistyötä urheilun eettisten ongelmien ratkaisemiseksi
  • tehdä ehdotuksia urheilun eettisistä kysymyksistä niille tahoille, joita asia kulloinkin koskee
  • toimia kansallisena yhteistyö- ja koordinaatioelimenä urheilujärjestöjen, julkisen vallan ja
  • rahapelisektorin kesken urheilukilpailujen manipuloinnin estämistä koskevissa kysymyksissä
  • toimia Urheilukilpailujen manipuloinnin vastaisen yleissopimuksen mukaisena kansallisena toimintaryhmänä

Neuvottelukunta voi tehdä ministeriölle esityksiä selvityksistä, tutkimuksista ja kehittämishankkeista sekä antaa lausuntoja opetus- ja kulttuuriministeriölle urheilun eettisistä kysymyksistä.

Toimikautensa alussa neuvottelukunta määrittelee yhteistyön periaatteet urheilukilpailujen manipuloinnin, katsomoväkivallan ja antidopingtoiminnan osalta sekä täsmentää eri toimijoiden vastuut urheilukilpailujen manipuloinnin ja katsomoväkivallan vastaisen kansallisen työn osalta.

Neuvottelukunnalla on työjaosto, joka toimii myös Urheilukilpailujen manipuloinnin
vastaisen yleissopimuksen mukaisena kansallisena toimintaryhmänä.

Tiedotteet

Lisätietoja

Satu Heikkinen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) 0295330102