Liikunnan edistäminen

Kuva: Juha Tuomi / Rodeo

Opetus- ja kulttuuriministeriö luo edellytyksiä mm. arkiliikunnalle, harrasteliikunnalle sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävälle liikunnalle.

Tavoitteena on kannustaa liikkumaan terveyden kannalta riittävästi. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen on osa terveys- ja hyvinvointipolitiikkaa.

 

Liikunnan edistämistavoitteet sisältyvät liikuntalakiin. Sillä pyritään edistämään väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukemaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla.

Liikunta on kunnan peruspalvelu. Kunnat ylläpitävät liikuntapaikkoja ja järjestävät liikuntapalveluja, tukevat kansalaistoimintaa liikuntaseuroissa ja -järjestöissä sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa.

Ministeriö avustaa liikuntapaikkarakentamista sekä jakaa kehittämis- ja toiminta-avustuksia. Ministeriön tuella järjestetään myös liikuntaa edistäviä ohjelmia ja kampanjoita. Toiminnan taustaksi ja informaatio-ohjausta varten tuotetaan tutkimus- ja tilastotietoa.

Arkiliikunta, harrasteliikunta sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta

Arkiliikuntaa ovat mm. työ- ja koulumatkat sekä liikkuminen esimerkiksi välitunneilla tai työpaikolla.  

Kouluikäisten arkiliikuntaa pyritään lisäämään hallitusohjelman Tunti liikuntaa päivässä -kärkihankkeella. Sen tavoitteena on lisätä liikkumista ja vakiinnuttaa kouluihin liikunnallinen toimintakulttuuri. Liikkuva koulu -ohjelma on tarkoitus laajentaa valtakunnalliseksi ja lisätä koulutilojen käyttöä liikunnassa.

Harrasteliikuntaa on liikunta- ja urheiluseurojen ja muiden järjestöjen lähinnä lapsille ja nuorille suunnattu liikunta ja urheilu. Myös aikuisia osallistuu seuratoimintaan.

Ministeriön myöntämä seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen ja sen avulla pyritään parantamaan erityisesti lasten ja nuorten yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia.

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan tavoitteena on saada liikunnan harrastajiksi myös terveydellisistä tai muista syistä liian vähän liikkuvat.  Terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta kohentaa myös vamman tai sairauden takia erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden toimintakykyä.

Terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmä on laatinut Muutosta liikkeellä! linjaukset ja toimeenpanosuunnitelman väestön fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi.  Linjaukset sekä useita muita liikuntasuosituksia sekä suositukset istumisen vähentämiseksi on julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusarjassa.

Valtakunnalliset liikunnan edistämisohjelmat edistävät eri ikäryhmien liikunnallista elämäntapaa. Ilo kasvaa liikkuen –ohjelmalla edistetään varhaisvuosien liikuntaa ja Liikkuva koulu –ohjelmalla koulu- ja opiskeluikäisten liikkumista. Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman tavoitteena on vähän liikkuvan aikuisväestön liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Voimaa vanhuuteen –ohjelmassa lisätään ikääntyneiden ihmisten lihasvoimaa ja liikkumista. Kansallinen ikäihmisten liikuntaohjelma edistää eri vaiheissa olevien ikääntyneiden liikuntamahdollisuuksia.

Tietoa liikunnan edistämisestä kunnissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää säännöllisesti kahden vuoden välein tietoa liikunnan edistämisestä kunnissa ja sen kehityksestä. Tuloksista raportoidaan terveyden edistämisen TEAviisari -vertailutietojärjestelmä.

Lisätietoja

Päivi Aalto-Nevalainen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) 0295330054