Valmistelutyö

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö käynnistivät kansallista lapsistrategiaa pohjustavan työn kesällä 2018. Valmisteleva työ toteutettiin ajalla 1.8.2018–28.2.2019.

Valmistelua ohjasi laajapohjainen lapsifoorumi ja ohjausryhmä. Ohjausryhmän alaisuudessa toimi alan tutkijoista ja asiantuntijoista koostuva ryhmä, joka valmisteli tutkittuun tietoon perustuvaa tietopohjaa.

Lapsistrategiaa valmistelevaa työtä on tehty laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hankkeen aikana järjestettiin kolme Lapsifoorumia, joissa eri alojen asiantuntijat, järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajat sekä viranomaiset rakensivat yhteistä ymmärrystä lasten ja perheiden asioista. Työhön on osallistunut yli 1000 sidosryhmän edustajaa sekä satoja lapsia ja nuoria.

Lisätietoa Lapsifoorumeista

 

Sidosryhmien kannanottoja

Lapsiasiavaltuutettu toteaa eduskunnalle luovuttamassaan kertomuksessa, että Suomen lapsipolitiikan strategiasta olisi tarpeen säätää lailla (21.2.2018)

Lapsi- ja perhejärjestöt: Suomeen tarvitaan kansallinen lapsistrategia (13.2.2018)

Lapsistrategian laatimista koskeva taustamuistio (28.11.2017)

Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Suomeen tarvitaan kansallinen lapsistrategia (22.11.2017)

Lapsi-, nuoriso- ja perhetoimijat: Lapsistrategia ohjaamaan lapsipolitiikkaa (16.11.2017) 

 

 

Lainsäädäntöä

Yhdenvertaisuuslaki

Saavutettavuusdirektiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston DIREKTIIVI (EU) 2016/2102, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta

Varhaiskasvatuslaki (540/2018)

Perusopetuslaki (628/1998)

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)

Laki lukiokoulutuksesta (714/2018)

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998)

Lastensuojelulaki (417/2007)

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)

Perhehoitolaki (263/2015)

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

VN asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011)

Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä (1379/2010)

Asetus valtion koulukodeista(769/1978)

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977)

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (1987/380)

Mielenterveyslaki (1116/1990)

Päihdehuoltolaki (41/1986)

Laki omaishoidon tuesta (937/2005)

Lapsilisälaki (796/1992)

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996)

Äitiysavustuslaki (477/1993)

Äitiysavustusasetus (58/1977)

Elatustukilaki (580/2008)

Sairausvakuutuslaki (1224/2004)

Laki yleisestä asumistuesta (938/2014)

Työttömyysturvalaki (1290/2002)

Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005)

Laki vammaisetuuksista (570/2007)

Laki toimeentulotuesta (1412/1997)

Työeläkelainsäädännössä säädetään eläkkeen karttumisesta perhevapaiden ajalta ja eläkkeen karttumisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ajalta säädetään valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetussa laissa (644/2003)

Kansaneläkelaki (sis. säännökset lapsikorotuksista ja perhe-eläkkeestä) (568/2007)

Perhe-eläkkeitä koskeva sääntely työeläkelaeissa, työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännössä sekä liikenne- ja potilasvakuutusta koskevassa sääntelyssä (em. lainsäädännössä etuus on nimeltään korvaus elatuksen menetyksestä. Asiallisesti kysymys on perhe-eläkkeestä.)