Lapsistrategian valmistelun materiaalit

Tälle sivuille on koottu lapsistrategian valmisteluun liittyviä aineistoja. Sivulta löytyy muun muassa ohjausryhmän pöytäkirjat ja hankkeen tunnuskuvat.

Lainsäädäntöä

Yhdenvertaisuuslaki

Saavutettavuusdirektiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston DIREKTIIVI (EU) 2016/2102, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta

Varhaiskasvatuslaki (540/2018)

Perusopetuslaki (628/1998)

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)

Laki lukiokoulutuksesta (714/2018)

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998)

Lastensuojelulaki (417/2007)

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)

Perhehoitolaki (263/2015)

Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

VN asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011)

Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä (1379/2010)

Asetus valtion koulukodeista(769/1978)

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977)

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (1987/380)

Mielenterveyslaki (1116/1990)

Päihdehuoltolaki (41/1986)

Laki omaishoidon tuesta (937/2005)

Lapsilisälaki (796/1992)

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996)

Äitiysavustuslaki (477/1993)

Äitiysavustusasetus (58/1977)

Elatustukilaki (580/2008)

Sairausvakuutuslaki (1224/2004)

Laki yleisestä asumistuesta (938/2014)

Työttömyysturvalaki (1290/2002)

Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005)

Laki vammaisetuuksista (570/2007)

Laki toimeentulotuesta (1412/1997)

Työeläkelainsäädännössä säädetään eläkkeen karttumisesta perhevapaiden ajalta ja eläkkeen karttumisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ajalta säädetään valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetussa laissa (644/2003)

Kansaneläkelaki (sis. säännökset lapsikorotuksista ja perhe-eläkkeestä) (568/2007)

Perhe-eläkkeitä koskeva sääntely työeläkelaeissa, työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännössä sekä liikenne- ja potilasvakuutusta koskevassa sääntelyssä (em. lainsäädännössä etuus on nimeltään korvaus elatuksen menetyksestä. Asiallisesti kysymys on perhe-eläkkeestä.)

Sidosryhmien kannanottoja

Lapsiasiavaltuutettu toteaa eduskunnalle luovuttamassaan kertomuksessa, että Suomen lapsipolitiikan strategiasta olisi tarpeen säätää lailla (21.2.2018)

Lapsi- ja perhejärjestöt: Suomeen tarvitaan kansallinen lapsistrategia (13.2.2018)

Lapsistrategian laatimista koskeva taustamuistio (28.11.2017)

Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Suomeen tarvitaan kansallinen lapsistrategia (22.11.2017)

Lapsi-, nuoriso- ja perhetoimijat: Lapsistrategia ohjaamaan lapsipolitiikkaa (16.11.2017)