Lapsistrategia

Lapsia päiväkodissa

Suomeen valmistellaan kansallista lapsistrategiaa. Tavoitteena on lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta. Lapsistrategian valmistelun pohjana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan tarkoituksena on luoda hallituskaudet ylittävä ja eri hallinnonalat yhdistävä lapsi- ja perhemyönteisen Suomen visio. Lapsistrategia perustuu tietoon ja tutkimukseen sekä edistää lapsenoikeuksien sopimuksen toimeenpanoa.

Lapsistrategiaan kirjataan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen nykytila sekä keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet niiden edistämiseksi.

Hallitus sitoutuu arvioimaan päätösten lapsivaikutuksia, edistämään lapsibudjetointia, lasten hyvinvoinnin tietopohjan vahvistamista sekä lasten ja nuorten osallisuutta.

Lapsen oikeuksien sopimus ohjaa lapsistrategian valmistelua

Lapsen oikeuksien sopimus on kansainvälinen ihmisoikeussopimus. Se on ollut Suomessa voimassa laintasoisena vuodesta 1991.

Sopimus velvoittaa noudattamaan lapsen oikeuksia. Suomen lainsäädännön on vastattava sopimuksessa vahvistettuja oikeuksia.

YK:n lapsen oikeuksien komitea valvoo sopimuksen täytäntöönpanoa. Se on suositellut, että Suomi kehittää kattavan toimintapolitiikan ja -suunnitelman lapsen oikeuksien sopimuksen tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

Valmistelun eteneminen hallituskaudella 2019-2023

Parlamentaarinen komitea valmistelee varsinaisen lapsistrategian vuoden 2020 loppuun mennessä. Siihen kirjataan pitkän aikavälin tavoitteet ja toimet, joita edistetään yli hallituskausien. Komitean puheenjohtajana toimii perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Toisena vaiheena tehdään lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma, johon kirjataan hallituskauden tavoitteet, toimet ja niiden voimavarat.

Strategian tavoitteisiin sitoutetaan valtion ohella myös muut julkiset toimijat, etenkin kunnat ja kuntayhtymät, korkeakoulut ja opetuksen järjestäjät, järjestöt, seurakunnat sekä elinkeinoelämä.

Lapsistrategiatyön tueksi on asetettu seurantatyöryhmä ajalle 15.6.2020–31.12.2021.

Lapsistrategian valmistelun pääsihteeriksi on nimetty varatuomari Johanna Laisaari. 

Pohjustava työ ja taustamateriaalit

Kansallisen lapsistrategian pohjatyö julkaistiin 20.5.2020. Tieto lapsen oikeuksista tulee strategian pohjaksi.

Lapsistrategian valmistelussa hyödynnetään viime hallituskaudella tehtyä pohjustavaa työtä, jonka tuloksena syntyi visio lapsi- ja perhemyönteisestä Suomesta.

Lisätietoja

Johanna Laisaari, projektipäällikkö 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Hallituspolitiikkayksikkö 0295161177