Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan vuosina 2016-2018 siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Uudistuksessa ylitetään tulevien maakuntien ja kuntien sekä hallinnonalojen rajat. Kuntiin jäävät varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset, jotka tukevat oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia.

youtube

?wmode=transparent" frameborder="0" allowfullscreen>

Tavoitteena on, että palvelut säilyvät yhtenäisenä, toiminnallisena kokonaisuutena järjestäjästä riippumatta. Palveluihin ohjataan helposti ja oikea-aikaisesti lähiympäristöissä ja peruspalveluissa, aina kun se on lapsen tai nuoren edun kannalta tarkoituksenmukaista​. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja työtä tehdään kiinteässä yhteistyössä opiskeluhuollon, opettajien sekä erityistason palvelujen kanssa.

Toimenpiteitä syksy 2019:

  • Lapsi- ja nuorilähtöisten opiskeluhuoltopalvelujen ohjeistuksen kehittäminen Opetushallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhteistyönä.
  • Toisen asteen opiskeluhuoltoryhmien työskentelymallin laatiminen käynnistynyt.
  • Kouluterveydenhuollon ensimmäisten sähköisten esitietolomakkeiden pilotointi käynnistyy.
  • Monitoimijaisen arvioinnin sekä avun ja tuen tarjoamisen mallia tarkennetaan opiskeluhuollon ja pedagogisen tuen monialaisen yhteistyön osalta.
  • Opiskeluhuollon kuraattoreille ja psykologeille suunnatun kyselyn tulokset julkaistaan

Stoppi kiusaamiselle, startti harrastamiselle

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä selvitti keinoja ehkäistä ja puuttua kiusaamiseen ja edistää koulurauhaa. Työryhmän 24 ehdotuksen tavoitteena on turvata jokaisen lapsen ja nuoren turvallisuus ja hyvinvointi hänen osallistuessaan varhaiskasvatukseen, opetukseen tai koulutukseen.

Lapset ja nuoret otetaan mukaan päätöksentekoon, ja heidän toivomaansa harrastustoimintaa tuodaan koulujen tiloihin ja koulupäivän yhteyteen. Vuosittaisessa valtakunnallisessa koululaiskyselyssä, kysytään lasten ja nuorten harrastustoiveista. Toiveiden mukaisesti harrastetuntien järjestämistä koulupäivän yhteydessä tuetaan avustuksin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt hankkeen, jossa kaikille yläkoululaisille suunnitellaan uusi, valtakunnallinen Harrastuspassi. Tavoitteena on, että ensi vuonna nuori voisi ladata mobiilisovelluksena toimivan Harrastuspassin omaan älypuhelimeensa.

Liikkuva koulu –ohjelmaa laajennetaan. Tavoitteena on saada jokainen peruskouluikäinen lapsi ja nuori liikkumaan vähintään tunnin päivässä. Vuonna 2017 käynnistettiin kokeilu Liikkuvan koulun laajentamiseksi toiselle asteelle.

Varhaiskasvatuksessa lapsen etu keskiöön

Jokaiselle perhepäivähoidossa ja päiväkodissa olevalle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma. Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.9.2018. Uusi laki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa ja järjestettäessä on huomioitava lapsen etu. Lasta on myös suojattava väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Opiskeluhuoltoon uusi toimintamalleja

Opiskeluhuoltoon luodaan uusia toimintamalleja, jotta lapset ja nuoret saavat tulevaisuuden kunnissa ja maakunnissa oikea-aikaista ja tarpeenmukaista tukea.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja kehitetään lapsi- ja nuorisolähtöisesti. Ammattilaiset tekevät monialaista yhteistyötä, jotta palvelut säilyvät lapsille ja nuorille yhtenä kokonaisuutena riippumatta niiden järjestäjästä.

Monialainen työryhmä on laatinut perusopetuksen valtakunnallisen opiskeluhuoltoryhmien työskentelymallin. Mallin kehittämistyöhön osallistui opiskeluhuollon toimijoita valtakunnallisesti kattavasti.

Oikeus oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisiin psykologi- ja kuraattoripalveluihin laajenee koskemaan kaikkia ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskelijoita sekä valmentavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita.

Syksyllä 2017 ja keväällä 2018 Opetushallitus, AVIt ja THL järjestivät oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin liittyvän koulutuskierroksen.

Lisäksi vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä on tehnyt ehdotuksia, joilla pyritään turvaamaan jokaisen oppilaan oikeus saada opetusta jokaisena esiopetus- ja koulupäivänään, aina kun se oppilaan terveydentila huomioon ottaen on mahdollista.

 

Näin hanke etenee

Lisätietoja

Katja Bergbacka, projektipäällikkö 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330267  


Hanne Kalmari, hankepäällikkö 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Lapset ja nuoret-tulosryhmä / LANU 0295163046