Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan vuosina 2016-2018 siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.LAPE muutosohjelman toimeenpano opetus- ja kulttuuriministeriössä koskee lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukea varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa. Ohjelman toimeenpanon tuesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena

Tavoitteena on, että varhaiskasvatus-, koulu ja oppilaitosympäristöt ja -yhteisöt ovat hyvinvointia vahvistavia ja yhteisöllinen työ on suunnitelmallista ja tavoitteellista.

 • Opiskeluhuolto ja varhaiskasvatuksen hyvinvointityö on yhdenmukaista eri puolilla maata.
 • Työ on tavoitteellista ja sitä tehdään suunnitelmallisesti ja tilannetta välillä arvioiden.
 • Työn pohjana on tieto lasten ja nuoren hyvinvoinnista, tarpeista, ympäristöstä ja yhteisöstä.
 • Esiopetuksen, koulun ja oppilaitosten monialaiset opiskeluhuoltoryhmät työskentelevät tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti ja oppilaat, opiskelijat ja vanhemmat osallistuvat yhteisöllisen työn suunnitteluun ja toteuttamiseen.
 • Lasten ja nuorten sosiaaliset taidot ovat hyvät ja kiusaaminen on harvinaista.

Tavoitteena on, että hyvinvointia vahvistetaan yksilöllisesti lapsen tai nuoren tarpeisiin räätälöidyn työn ja palvelujen avulla.

 • Palveluja tarjotaan yhtenä monialaisena toiminnallisena kokonaisuutena kehitysympäristöissä.
 • Palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja työtä tehdään kiinteässä yhteistyössä opiskeluhuollon, opettajien sekä erityistason palvelujen kanssa.
 • Lapset, nuoret ja perheet osallistuvat palvelujen arviointiin ja kehittämiseen.

Poimintoja toimenpiteiksi:

Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö ja varhaiskasvatuksen hyvinvointityö

 • Kehitetään kiusaamisen vastaisia toimintamalleja
 • Vakiinnutetaan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen oma kiusaamisen vastainen ohjelma
 • Vahvistetaan KiVa Koulu -ohjelman toimeenpanoa, vertaissovittelua ja tuki- ja kummioppilas- sekä tutortoimintaa
 • Edistetään lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaa ja tuetaan mahdollisuuksia tasapuoliseen harrastamiseen

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

 • Järjestetään opiskeluhuoltopalvelut lapsi- ja nuorilähtöisenä palveluna
 • Vahvistetaan henkilöstön osaamista ikätasoisessa kuulemisessa ja kohtaamisessa
 • Kehitetään opiskeluhuollon palvelujen ulottamista opintojen ja työelämän ulkopuolelle jääneille nuorille
 • Kehitetään perusopetukseen verkko-oppimismalli, jossa voidaan tarvittaessa räätälöidä yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvia oppimispolkuja etäopetusta ja ohjauksellista etätukea hyödyntäen
 • Mallinnetaan koulukuntoisuuden/opiskelukyvyn monialaisen arvioinnin hyvä toimintamalli
 • Varmistetaan nykyisten ohjeistusten tunnettuus
 • Laaditaan esiopetuksen opiskeluhuollon malli

Tunnistetaan sekä yhteisölliseen että yksilökohtaiseen työhön liittyviä osaamistarpeita ja järjestetään tarvittavaa koulutusta.

Muualla verkossa

Viralliset LAPE-muutosohjelman sivut (hankekuvaukset, materiaaleja, yhteystietoja) - STM

Lisää muutosohjelmasta (mm. tapahtumakalenteri) - THL

LAPE-muutosohjelma Opetushallituksen sivuilla - OPH

LAPEn ydinviestit (pdf)

Kouluterveyskyselyn 2017 tulokset (THL)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena. Suunnitelma kansallisen ja maakunnallisen toimeenpanon tueksi (projektisuunnitelma)

 

 

 

Näin hanke etenee

Lisätietoja

Katja Bergbacka, projektipäällikkö 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330267  


Hanne Kalmari, hankepäällikkö 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Lapset ja nuoret-tulosryhmä / LANU 0295163046