Suunnitelma eduskunnalle annettavista lakiesityksistä

Lainsäädäntösuunnitelmaan (2016-2019) on koottu eduskunnalle hallituskauden aikana annettavaksi kaavaillut opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltavat lait ja muut säädökset. Listaan voi tulla muutoksia ja suunnitelmaa täsmentääkin eduskunnan kevät- ja syysistuntokausittain annettava tarkempi suunnitelma kunkin kauden hankkeista.

 

Lainsäädäntösuunnitelma: hallituskauden aikana valmisteltavat lait ja muut säädökset aiheittain

 

Varhaiskasvatus ja yleissivistä koulutus


Hallituksen esitys perusopetuslain muuttamisesta – toisen kotimaisen kielen kielikokeilua edellyttävät lainsäädäntömuutokset

 • Tavoite: Säädetään määräaikainen säännös perusopetuslakiin, mikä mahdollistaa kokeilun, jossa kokeiluun osallistuville perusopetuksen oppimäärään ei sisälly toista kotimaista kieltä.
 • Aikataulu:
 • Organisointi:
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen:
 • Suhde hallitusohjelmaan: 2. Osaaminen ja koulutus; 6. Reformit.
 • Suhde talousarvioon: Ei ole.
 • Yhteyshenkilö: hallitusneuvos Janne Öberg p. 029 53 30348

Hallituksen esitys lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain muuttamisesta

 • Tavoite: Uudistetaan lukiokoulutuksen erityisen tehtävän myöntämiskriteerit ja rahoitusperusteet sekä valmistellaan lukiokoulutuksen rahoituksen uudistamista. Muutetaan lukiolakia sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja asetusta.
 • Aikataulu: Valmistelussa. HE lausunnolle tammikuu 2017, annetaan helmikuu-maaliskuussa 2017. Voimaantulo: 4-5/2017.
 • Organisointi: Virkavalmistelu ja taustaryhmä
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Järjestetään lausuntokierros tai kuuleminen tammi-helmikuussa 2017.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Ei ole.
 • Suhde talousarvioon:
 • Yhteyshenkilö: hallitusneuvos Janne Öberg p. 029 53 30348, opetusneuvos Heikki Blom p. 029 53 30074, opetusneuvos Emmi Virtanen p. 029 53 30389.

Hallituksen esitys lukiolain määräaikaisesta muuttamisesta

 • Tavoite: Koulutusviennin esteiden purkamista koskeva kokeilu. Toiminta käynnistettäisiin erillisenä kokeiluna, josta säädettäisiin lukiolaissa.
 • Aikataulu: HE annettaneen keväällä 2017. Kokeilu voisi aikaisintaan alkaa 1.8.2017.
 • Organisointi: Virkatyönä.
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Tarkentuu valmistelun edetessä.
 • Suhde hallitusohjelmaan:
 • Suhde talousarvioon: Tarkentuu valmistelun edetessä.
 • Muuta: Työryhmäjulkaisu 2016:20.
 • Yhteyshenkilö: hallitusneuvos Janne Öberg p. 029 53 30348

Hallituksen esitys varhaiskasvatuslain päivittämiseksi, sisältää myös esityksen esiopetuksessa olevan lapsen hoito maksullisena kerhotoimintana sekä tietojärjestelmiin tarvittavat muutokset

 • Uusi varhaiskasvatuslaki ja -asetus.
 • Tavoite: Varhaiskasvatus irrotetaan sosiaalitoimen lainsäädännöstä sekä mahdollistetaan kunnille esiopetuksessa olevan lapsen hoito maksullisena kerhotoimintana ja tehdään tietoperustan vahvistamiseksi tarvittavat muutokset.
 • Aikataulu: Perusvalmistelussa. HE kevät 2017. Voimaantulo 1.8.2018.
 • Organisointi: Virkatyönä.
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Tarkentuu valmistelun edetessä.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Hallitusohjelman tavoitteena on mahdollistaa esiopetuksessa olevan lapsen hoito maksullisena kerhotoimintana.
 • Suhde talousarvioon: Tarkentuu valmistelun edetessä.
 • Yhteyshenkilöt: hallitusneuvos Anne-Marie Brisson p. 029 53 30079, hallitussihteeri Matti Sillanmäki p. 02953 30193, opetusneuvos Kirsi Alila p.029 53 30365, neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto p. 029 53 30386

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttaminen

 • Tavoite: Yhdistetään rahoituslain uudistukseen opintokeskusten kustannuspohja sekä erityiskansanopistojen rahoitus. Laki vapaasta sivistystyöstä.
 • Aikataulu: Valmistelu 2018.
 • Organisointi: Virkatyönä.
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen:
 • Suhde hallitusohjelmaan: Ei.
 • Suhde talousarvioon: TAE liitännäinen.
 • Yhteyshenkilö: Tarkentuu valmistelun edetessä.

Hallituksen esitys Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain muuttamisesta

 • Tavoite: Tehdään eräitä tarkennuksia Helsingin eurooppalaista koulua koskien.
 • Aikataulu: HE annetaan keväällä 2017, voimaantulo aikaisintaan 1.8.2017.
 • Organisointi: Virkatyönä.
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Tarkentuu valmistelun edetessä.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Ei.
 • Suhde talousarvioon: Tarkentuu valmistelun edetessä.
 • Yhteyshenkilö: hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi P. 029 53 30408

Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (672/2005)

 • Tavoite: Muutetaan lain 17 § vastaamaan tutkintomuutosta. Helsingin Saksalaisen koulun tutkintona oleva Reifeprufung muuttuu keväästä 2019 Deutsche Internationale Abitur -tutkinnoksi.
 • Aikataulu: Esivalmistelussa, voimaantulo kevät 2017.
 • Organisointi: Virkatyönä.
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Tarkentuu valmistelun edetessä.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Ei.
 • Suhde talousarvioon: Ei.
 • Yhteyshenkilö: hallitussihteeri Matti Sillanmäki p. 029 53 30193

Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

 • Tavoite: Mahdollistetaan ylioppilaskokeen järjestäminen poikkeavasti vieraskielisyyden perusteella.
 • Aikataulu: Voimaantulo syksy 2017.
 • Organisointi: Virkatyönä.
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Suppea kuuleminen.
 • Suhde hallitusohjelmaan:
 • Suhde talousarvioon: Ei TAE yhteyttä.
 • Yhteyshenkilö: hallitusneuvos Janne Öberg p.029 53 30348

 

Ammatillinen koulutus

Hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 • Tavoite: Säädetään uusi laki ammatillisesta koulutuksesta, johon yhdistetään nykyinen ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskeva lainsäädäntö. Uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä muuttamalla opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Muutetaan näihin liittyen myös mm. oppilas- ja opiskelijahuoltolakia ja opintotukilakia.
 • Aikataulu: Lausuntokierros 11-12/2016. HE annetaan 2/2017, lakien vahvistaminen tavoite 6/2017. Voimaan 1.1.2018.
 • Organisointi: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin seurantaryhmä sekä projektiryhmä ja sen jaostot.
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Työpajat 6/2016. Laaja lausuntokierros 11-12/2016, työpajat lausuntokierroksen aikana.
 • Suhde hallitusohjelmaan: 2. Osaaminen ja koulutus, kärkihanke 2: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi.
 • Suhde talousarvioon: Yhteys TAE 2018 opiskelijahuollon laajentamisen osalta (jos ehdotetaan).
 • Yhteyshenkilö: ylijohtaja Mika Tammilehto p. 0295 3 30308

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (uusi asetus)

 • Tavoite: Annetaan uusi VN:n asetus ammatillisesta koulutuksesta, liittyy HE laiksi ammatillisesta koulutuksesta.
 • Aikataulu: Lausuntokierros kevät 2017 HE:n antamisen jälkeen. Asetus annetaan lakien hyväksymisen jälkeen. Voimaan 1.1.2018.
 • Organisointi: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin seurantaryhmä sekä projektiryhmä ja sen jaostot (kuten HE laiksi ammatillisesta koulutuksesta).
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Lausuntokierros.
 • Suhde hallitusohjelmaan: 2. Osaaminen ja koulutus, kärkihanke 2: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi.
 • Suhde talousarvioon: Ei
 • Yhteyshenkilö: Tarkentuu valmistelun edetessä

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta (uusi asetus)

 • Tavoite: Annetaan uusi OKM:n tutkintorakenneasetus, liittyy HE laiksi ammatillisesta koulutuksesta.
 • Aikataulu: Lausuntokierros kevät 2017 HE:n antamisen jälkeen. Asetus annetaan lakien hyväksymisen jälkeen. Voimaan 1.1.2018.
 • Organisointi: Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi. Valmistelu virkatyönä yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Lausuntokierros.
 • Suhde hallitusohjelmaan: 2. Osaaminen ja koulutus, kärkihanke 2: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi.
 • Suhde talousarvioon: Ei
 • Yhteyshenkilö: Tarkentuu valmistelun edetessä

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1766/2009) muuttamisesta

 • Tavoite: Muutetaan ns. rahoitusasetusta ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamisen vuoksi.
 • Aikataulu: Lausuntokierros kevät 2017 HE:n antamisen jälkeen. Asetus annetaan lakien hyväksymisen jälkeen. Voimaan 1.1.2018.
 • Organisointi: Virkatyönä.
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Lausuntokierros.
 • Suhde hallitusohjelmaan: 2. Osaaminen ja koulutus, kärkihanke 2: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi.
 • Suhde talousarvioon: Ei
 • Yhteyshenkilö: Tarkentuu valmistelun edetessä

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista (uusi asetus)

 • Tavoite: Annetaan uusi OKM:n asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista.
 • Aikataulu: Lausuntokierros kevät 2017 HE:n antamisen jälkeen. Asetus annetaan lakien hyväksymisen jälkeen. Voimaan 1.1.2018.
 • Organisointi: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin seurantaryhmä sekä projektiryhmä ja sen jaostot (kuten HE laiksi ammatillisesta koulutuksesta).
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Lausuntokierros.
 • Suhde hallitusohjelmaan: 2. Osaaminen ja koulutus, kärkihanke 2: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi.
 • Suhde talousarvioon: Ei
 • Yhteyshenkilö: Tarkentuu valmistelun edetessä

Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelyistä (294/2014)

 • Tavoite: Muutetaan ns. yhteishakuasetusta ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvien muutosten vuoksi.
 • Aikataulu: Lausuntokierros kevät 2017 HE:n antamisen jälkeen. Asetus annetaan lakien hyväksymisen jälkeen. Voimaan 1.1.2018.
 • Organisointi: Virkatyönä yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Lausuntokierros.
 • Suhde hallitusohjelmaan: 2. Osaaminen ja koulutus, kärkihanke 2: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi.
 • Suhde talousarvioon: Ei
 • Yhteyshenkilö: Tarkentuu valmistelun edetessä

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa koulutuksessa (uusi asetus)

 • Tavoite: Annetaan uusi OKM:n asetus yhteishaussa käytettävistä ammatillisen koulutuksen valintaperusteista.
 • Aikataulu: Lausuntokierros kevät 2017 HE:n antamisen jälkeen. Asetus annetaan lakien hyväksymisen jälkeen. Voimaan 1.1.2018.
 • Organisointi: Virkatyönä yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Lausuntokierros.
 • Suhde hallitusohjelmaan: 2. Osaaminen ja koulutus, kärkihanke 2: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi.
 • Suhde talousarvioon: Ei
 • Yhteyshenkilö: Tarkentuu valmistelun edetessä

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen (1323/2001) muuttamisesta

 • Tavoite: Muutetaan asetusta ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvien muutosten vuoksi.
 • Aikataulu: Lausuntokierros kevät 2017 HE:n antamisen jälkeen. Asetus annetaan lakien hyväksymisen jälkeen. Voimaan 1.1.2018.
 • Organisointi: Virkatyönä.
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Lausuntokierros.
 • Suhde hallitusohjelmaan: 2. Osaaminen ja koulutus, kärkihanke 2: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi.
 • Suhde talousarvioon: Ei
 • Yhteyshenkilö: Tarkentuu valmistelun edetessä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietovarannoista

 • Tavoite: Toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön 10.7.2015 antamallaan päätöksellä (OKM/33/040/2015) asettaman todennetun osaamisen rekisterin valmisteluhankkeen mukainen viranomaisen todentaman osaamisen tietovaranto. Laki korvaisi vuonna 1999 voimaan tulleen lain opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta sekä ylioppilastutkintorekisteristä.
 • Aikataulu: Annetaan esitys eduskunnalle kevätistuntokaudella 2017. Voimaan 1.1.2018.
 • Organisointi: Todennetun osaamisen rekisterin valmisteluhanke ja valmisteluhankkeen ohjausryhmä.
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Lausuntokierros toteutettu 7-8/2016
 • Suhde hallitusohjelmaan: Osaaminen ja koulutus, kärkihanke 2: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi.
 • Suhde talousarvioon: Ei
 • Yhteyshenkilö: ylijohtaja Mika Tammilehto p. 0295 3 30308


Korkeakoulutus ja tiede

Valtioneuvoston asetus Kansallisarkistosta

 • Tavoite: Määrittää Kansallisarkiston toimipaikat, pääjohtajan sijaisen määräämisen vastuu sekä pääjohtajan oikeus käyttää valtionarkistonhoitajan arvonimeä.
 • Aikataulu: 1/2017
 • Organisointi: Virkatyönä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolla.
 • Osallisuus, viestintä kuuleminen: Asetusluonnoksesta on kuultu Kansallisarkistolakiluonnoksen yhteydessä keväällä 2016.
 • Suhde hallitusohjelmaan: ei
 • Suhde talousarvioon: ei
 • Yhteyshenkilöt: hallitusneuvos Immo Aakkula, p. 0295 3 30354

Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä

 • Tavoite: Tavoitteena on mahdollistaa suomalaisen koulutus- ja tutkintojärjestelmän sekä muun osaamisen kokonaisvaltainen tarkastelu kuvaamalla tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien edellyttämä osaaminen tietoina, taitoina ja pätevyyksinä yhdenmukaisella, ymmärrettävällä ja vertailukelpoisella tavalla sekä määrittelemällä niiden keskinäiset suhteet. Tavoitteena on parantaa suomalaisen tutkintojärjestelmän selkeyttä ja toimivuutta, lisätä tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta, tukea tutkintojen tunnustamista sekä edistää kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta.
 • Tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien sijoittumisesta niiden edellyttämän osaamisen perusteella viitekehyksen eri vaativuustasoille säädetään tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annettavan lain nojalla valtioneuvoston asetuksella.
 • Aikataulu: 1-2/2017. Voimaantulo 2-3/2017.
 • Organisointi: Työ tehdään virkatyönä yhteistyössä KTPO:n, AMOS:n ja YVA:n kanssa, vastuuosasto KTPO
 • Osallisuus, viestintä kuuleminen: Lausuntokierros 6-9/2016
 • Suhde hallitusohjelmaan: ei
 • Suhde talousarvioon: ei
 • Yhteyshenkilöt: hallitusneuvos Laura Hansén p. 0295 3 30098 (KTPO) , opetusneuvos Birgitta Vuorinen, 0295 3 30335 (KTPO), opetusneuvos Seija Rasku p. 0295 3 30270 (AMOS) , opetusneuvos Minna Polvinen p. 0295 3 30262 (YVA)

Yliopistojen koulutusvastuiden uudistaminen

 • Tavoite: Uudistetaan yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annettu opetus- ja kulttuuriministeriön asetus (1451/2014) yliopistojen esitysten pohjalta.
 • Aikataulu: Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus on tarkoitus antaa 12/2016. Voimaantulo 1.8.2017.
 • Organisointi: virkatyönä KTPO:lla
 • Osallisuus, viestintä kuuleminen: keskustelutilaisuus 9/2016, lausuntokierros 11-12/2016, korkeakoulujen johdon seminaari 12/2016
 • Suhde hallitusohjelmaan: ei
 • Suhde talousarvioon: ei
 • Yhteyshenkilö: hallitusneuvos Laura Hansén p. 0295 3 30098

Korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen uudistaminen

 • Tavoite: Korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen (464/1998) ajantasaistaminen
 • Aikataulu: Voimaantulo 5/2017?
 • Organisointi: virkatyönä KTPO:lla
 • Osallisuus, viestintä kuuleminen: lausuntokierros asetusmuutoksesta
 • Suhde hallitusohjelmaan: ei
 • Suhde talousarvioon: ei
 • Yhteyshenkilöt: hallitusneuvos Laura Hansén p. 0295 3 30098, hallitusneuvos Maiju Tuominen p. 0295 3 30320

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista

 • Tavoite: Määrittää arkistolaitoksen maksut; korvataan määräaikainen asetus, jonka voimassaoloaika päätyy 31.12.2016.
 • Aikataulu: 12/2016
 • Organisointi: Virkatyönä KTPO:lla
 • Osallisuus, viestintä kuuleminen: Kuullaan arkistolaitosta.
 • Suhde hallitusohjelmaan: ei
 • Suhde talousarvioon: ei
 • Yhteyshenkilöt: ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari p. 0295 3 30200, hallitusneuvos Immo Aakkula p. 0295 3 30354

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kotimaisten kielten keskuksen suoritteiden maksuista

 • Tavoite: Määrittää Kotuksen maksut; korvataan määräaikainen asetus, jonka voimassaoloaika päätyy 31.12.2016.
 • Aikataulu: 12/2016
 • Organisointi: Virkatyönä KTPO:lla
 • Osallisuus, viestintä kuuleminen: Kuullaan Kotimaisten kielten keskusta.
 • Suhde hallitusohjelmaan: ei
 • Suhde talousarvioon: ei
 • Yhteyshenkilöt: ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari p. 0295 3 30200, hallitusneuvos Immo Aakkula p. 0295 3 30354

Tampere3, hallituksen esitys yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muutoksen voimaanpanolaista

 • Tavoite: Muodostaa Tampereelle uusi korkeakoulukokonaisuus, joka muodostuu Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston sulautumisesta ja näin syntyvän uuden säätiöyliopiston strategisessa yhteydessä toimivasta Tampereen ammattikorkeakoulusta. Mahdollistetaan nykyistä laajemmin opetusyhteistyö korkeakoulujen välillä.
 • Aikataulu: Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle 2/2017.
 • Organisointi: Ministeriön sisäinen (KTPO) työryhmä; ohjausryhmä (puheenjohtajana kansliapäällikkö Lehikoinen), joka käsittelee lakimuutoksia; johtoryhmä (puheenjohtajana valtiosihteeri Heinonen) , joka käsittelee säätiön perustamiseen liittyviä kysymyksiä.
 • Osallisuus, viestintä kuuleminen: Korkeakoulut, joita hanke koskee, ovat laajasti edustettuina hankeen ohjaus- ja johtoryhmissä. Kuuleminen HE-luonnoksesta marras-joulukuu 2016.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Kärkihanke 3 ja 5. Hanke on osa vahvojen osaamiskeskittymien muodostumiseen tähtäävää korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä. Sillä sujuvoitetaan opiskelua ja nopeutetaan valmistumista. Hanke tukee digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöönottoa sekä elinkeinoelämän ja korkeakoulujen yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi.
 • Suhde talousarvioon: ei
 • Yhteyshenkilöt: opetusneuvos Maija Innola p. 0295 3 30120, opetusneuvos Maarit Palonen p. 0295 3 30243, hallitusneuvos Immo Aakkula p. 0295 3 30354


Kannusteet lukuvuosimaksuja maksaneiden tutkinnon suorittaneiden ulkomaalaisten jäämiseksi Suomeen (OKM/xx/xxx/2016)

 • Tavoitteet: Tavoitteena on kehittää erilaisia kannusteita lukuvuosimaksuja maksaneiden korkeakoulututkinnon suorittaneiden ulkomaalaisten jäämiseksi Suomeen. Lukuvuosimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville korkeakouluopiskelijoille alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavissa vieraskielisissä koulutuksissa otetaan käyttöön elokuussa 2017.
 • Aikataulu: Selvityshenkilön asettaminen syksy 2016, selvityksen valmistuminen 3/2017, hallituksen esitys syysistuntokausi 2017. Lainsäädännön voimaantulon ajankohta riippuu siitä, minkälaista jatkovalmistelua ehdotettavien kannusteiden käyttöönotto edellyttää.
 • Organisointi: Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa syksyllä 2016 selvityshenkilön, jonka tehtävänä on kartoittaa erilaisia kannustevaihtoehtoja. Toimeksiantona on selvittää opintolainahyvityksen kaltaisen hyvityksen sopivuus tarkoitukseen sekä pohtia lisäksi muita vaihtoehtoisia toteutusvaihtoehtoja ja malleja. Selvitystyön on tarkoitus valmistua maaliskuun 2017 loppuun mennessä. Tarvittavien lainsäädäntömuutosten osalta valmistellaan selvitystyön pohjalta hallituksen esitys, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2017. Hallituksen esitys valmistellaan virkatyönä KTPO:lla.
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: lausuntokierros osana säädösvalmisteluprosessia keväällä 2017
 • Suhde hallitusohjelmaan: Kärkihanke 5. Hallitusohjelman tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä sekä purkaa koulutusviennin esteitä kaikilta koulutusasteilta. Hallitusohjelman mukaan Suomessa tutkinnon suorittaneita ulkomaalaisia tulisi myös kannustaa jäämään Suomen töihin esimerkiksi verovähennysoikeuden avulla.
 • Suhde talousarvioon: ei tiedossa
 • Yhteyshenkilöt: hallitusneuvos Laura Hansén p. 0295 3 30098, opetusneuvos Birgitta Vuorinen p. 0295 3 30335

Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaalla suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen rinnastamisesta

 • Tavoite: Säätää Ahvenanmaan maakunnassa suoritettujen tutkintojen asemasta Manner-Suomessa
 • Aikataulu: 5/2017.
 • Organisointi: virkatyönä KTPO:lla
 • Osallisuus, viestintä kuuleminen: lausuntokierros säädösvalmistelun yhteydessä
 • Suhde hallitusohjelmaan: ei
 • Suhde talousarvioon: ei
 • Yhteyshenkilö: hallitusneuvos Maiju Tuominen p. 0295 3 30320

 

 

 

Opintotuki

Opintotukilain ratkaisutoiminnan keskittäminen Kansaneläkelaitokseen

 • Tavoite: Opintotuen ratkaisutoimintaa on tarkoitus muuttaa siten, että Kansaneläkelaitos ja korkeakoulut eivät enää tee sopimusta laissa Kansaneläkelaitokselle säädettyjen tehtävien hoidosta ja opintotukilautakunnille säädetyt tehtävät keskitetään Kansaneläkelaitokselle. Hallituksen esitys valmisteltaisiin annettavaksi eduskunnalle viimeistään kevään 2017 aikana. Säädösmuutokset tulisivat voimaan 1.1.2018 tai 1.8.2018.
 • Aikataulu: Hankkeen toimikausi on kevät 2017
 • Organisointi: Hanke valmistellaan virkatyönä
 • Osallisuus, viestintä ja kuuleminen: Hanke toteutetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa ja siinä kuullaan sidosryhmiä. Erillistä viestintäsuunnitelmaa ei tehdä.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Ei
 • Suhde talousarvioon: Ei
 • Muuta: Ei
 • Yhteyshenkilöt: neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, p. 02953 30110, hallitussihteeri Juha Post, p. 02953 30017

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistuksen vaikutukset opintotukilakiin

 • Toisen asteen ammatillinen koulutus uudistuu 1 päivänä elokuuta 2018 lukien. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöuudistus aiheuttaa myös opintotukilakiin säädösmuutostarpeita. Säädösmuutokset koskevat terminologiaa, päätoimisen opiskelun määrittelyä ja opintojen edistymisen seurantaa. Säädösmuutokset valmistellaan yhteistyössä AMOS:n kanssa syksyn 2016 aikana.
 • Organisointi: Hanke valmistellaan virkatyönä
 • Osallisuus, viestintä ja kuuleminen: Hanke toteutetaan yhteistyössä AMOS:n sekä Kansaneläkelaitoksen kanssa ja siinä kuullaan sidosryhmiä. Erillistä viestintäsuunnitelmaa ei tehdä.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Ei
 • Suhde talousarvioon: Ei
 • Muuta: Ei
 • Yhteyshenkilöt: Neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, p. 02953 30110, hallitussihteeri Juha Post, p. 02953 30017


Opintotukilain selkeytys ja tekninen uudistaminen

 • Tavoite: Vuodelta 1994 olevaa opintotukilakia on muutettu useasti. Hallitusohjelman mukaisten muutosten myötä opintotuen myöntämisperusteet muuttuvat. Lain rakenne, kirjoitusasu sekä terminologia tulisi uudistuksen jälkeen yhtenäistää nykyistä selkeämmäksi vuoteen 2020 mennessä.
 • Aikataulu: Hankkeen toimikausi on 2018–2019
 • Organisointi: Hanke valmistellaan virkatyönä
 • Osallisuus, viestintä ja kuuleminen: Hanke toteutetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa ja siinä kuullaan sidosryhmiä. Viestintäsuunnitelma laaditaan lähempänä valmisteluajankohtaa.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Ei
 • Suhde talousarvioon: Ei
 • Muuta:
 • Yhteyshenkilöt: Neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, p. 02953 30110, hallitussihteeri Juha Post, p. 02953 30017

Opintotukiasetuksen muuttaminen

 • Tavoite: Hallitusohjelman mukaisten opintotukilain muutosten vuoksi opintotukiasetuksessa on tarve säätää tarkemmin opintotukeen oikeuttavan enimmäisajan osalta yliopistojen tutkinnoissa ja ammattikorkeakoulututkinnoissa. Lisäksi opintorahan ja asumislisän maksupäivä voitaisiin muuttaa nykyisestä kalenterikuukauden neljännestä päivästä tai sitä seuraavasta pankkipäivästä kalenterikuukauden ensimmäiseen pankkipäivään.
 • Aikataulu: Hankkeen toimikausi on kevät 2017.
 • Organisointi: Hanke valmistellaan virkatyönä
 • Osallisuus, viestintä ja kuuleminen: Hanke toteutetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa ja siinä kuullaan sidosryhmiä. Erillistä viestintäsuunnitelmaa ei tehdä.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Asetuksella säädetään tarkemmin hallitusohjelman mukaisista opintotukilain muutoksista.
 • Suhde talousarvioon: Asetuksella ei ole itsenäisiä taloudellisia vaikutuksia, mutta sillä toimeenpannaan tarkemmin osa hallitusohjelma mukaisista opintotukimenojen säästöstä.
 • Muuta: Ei
 • Yhteyshenkilöt: Neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, p. 02953 30110, hallitussihteeri Juha Post, p. 0295 3 30017

Kirkollisasiat

Ortodoksisesta kirkosta annetun lain muuttaminen

 • Tavoite: Kirkolliskokouksen toimikauden pidentäminen. Erityissäännös kirkollishallituksen kokoonpanosta päätettäessä työnantajaa edustavien henkilöiden palkkauksesta. Äänioikeusikärajan laskeminen 16 vuoteen seurakunta- ja kirkkoherran vaaleissa.
 • Aikataulu: 2016, voimaan 2017
 • Organisointi: Virkatyönä kirkolliskokouksen esitysten perusteella. Kirkolliskokous on päättänyt muutosesityksistä edustaja-aloitteiden perusteella, joten esitysten valmistelu on puutteellinen. Edellyttää jatkovalmistelua OKM:ssä.
 • Osallisuus, viestintä, ja kuuleminen: Kuuleminen on hoidettu kirkkohallituksen valmistelussa.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Ei ole.
 • Suhde talousarvioon: Ei ole.
 • Muuta:
 • Yhteyshenkilöt: vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola, p. 0295 3 30108

Kulttuuri, taide ja tekijänoikeus

Hallituksen esitys kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistamisesta

 • Tavoite: Uudistetaan kulttuurin rahoitusjärjestelmää siten, että se ottaa huomioon toimijakentässä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja tulevaisuuden haasteet, tukee laadukasta ja vaikuttavaa toimintaa sekä kannustaa uudistuksiin. Lähtökohtana uudistukselle on, että taide- ja kulttuuripalveluiden alueellinen saatavuus turvataan myös tulevaisuudessa.
 • Aikataulu: 2016-2018, voimaan 2019.
 • Organisointi: Työryhmä, jossa Sitra aktiivisesti mukana.
 • Osallisuus, viestintä kuuleminen: Toimijakenttä on aktiivisesti mukana.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Ei ole.
 • Suhde talousarvioon: Mahdollisesti.
 • Muuta:
 • Yhteyshenkilöt: kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen p. 0295 3 30281, kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila p. 0295 3 30285, kulttuuriasiainneuvos Mervi Tiensuu-Nylund p. 0295 3 30312, hallitusneuvos Merja Leinonen p. 0295 3 30191

Museolain kokonaisuudistus

 • Tavoite: Uudistetaan voimassa oleva museolaki museopoliittisen työryhmän ehdotusten perusteella. Museopoliittisen työryhmän selvitys valmistuu tammikuussa 2017.
 • Aikataulu: 2017-2018.
 • Organisointi:
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Toimijakenttä on ollut mukana museopoliittisessa ohjelmatyössä.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Ei ole.
 • Suhde talousarvioon: Ei ole.
 • Muuta: SiVM 17/2014 edellytetään, että museolain muuttamista koskeva laki voidaan hyväksyä vaalikaudella 2015-2018.
 • Yhteyshenkilöt: kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen p. 0295 3 30281, ylitarkastaja Mirva Mattila p. 0295 3 30269, hallitusneuvos Merja Leinonen p. 0295 3 30191

Näkövammaisten kirjastosta annetun lain uudistaminen

 • Tavoite: Uudistetaan näkövammaisten kirjastosta annettu laki vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä.
 • Aikataulu: 2018-2019.
 • Organisointi: Asetetaan työryhmä.
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Toimijakenttä valmisteluun mukaan.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Ei ole.
 • Suhde talousarvioon: Ei ole.
 • Muuta:
 • Yhteyshenkilöt: kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen p. 0295 3 30142, hallitusneuvos Merja Leinonen p. 0295 3 30191

Euroopan neuvoston kulttuuriperinnön yhteiskunnallista merkitystä koskevan puiteyleissopimuksen voimaansaattaminen

 • Tavoite: Faron puiteyleissopimuksen voimaansaattaminen. Sopimus painottaa aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä yhteisenä ja arvokkaana pääomana.
 • Aikataulu: 2016-2017.
 • Organisointi: Virkamiestyönä.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Ei ole.
 • Suhde talousarvioon: Ei ole
 • Muuta: Museovirasto on valmistellut OKM:n toimeksiannosta taustaselvityksen 2014, ”Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä –taustaselvitys Faron sopimuksen ratifioimiseksi Suomessa”. Ratifiointi sisältyy myös kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanovaiheeseen. Toimijakenttä on ollut mukana tausta-aineiston valmistelussa.
 • Yhteyshenkilöt: ylitarkastaja Mirva Mattila p. 0295 3 30269, vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti p. 0295 3 30190

Laki ylimääräisiin taiteilijaeläkkeisiin liittyvistä perhe-eläkkeistä

 • Tavoite: Kumotaan valtioneuvoston päätös ja säädetään laki.
 • Aikataulu: 2017.
 • Organisointi: Yhteistyössä KEVAn kanssa. Lausuntokierros.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Ei ole
 • Suhde talousarvioon: Ei ole.
 • Yhteyshenkilöt: vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti p. 0295 3 30190

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen

 • Tavoite: Uudistetaan voimassa oleva laki kuntien kulttuuritoiminnasta vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia.
 • Aikataulu: 2017-2018.
 • Organisointi: Asetetaan työryhmä. Keskeinen toimijakenttä mukaan työryhmätyöskentelyyn.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Ei ole.
 • Suhde talousarvioon: Ei ole.
 • Yhteyshenkilöt: kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju p. 0295 3 30144, neuvotteleva virkamies Tuula Lybeck p. 0295 3 30201

Eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain uudistaminen

 • Tavoite: Uudistetaan osittain vanhentunut lainsäädäntö vastaamaan voimassa olevaa tilannetta.
 • Aikataulu: 2017-2018.
 • Organisointi: Virkatyönä.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Ei ole.
 • Suhde talousarvioon: Ei ole.
 • Muuta: Keväällä 2017 ehdotus uudistuksen pääpiirteistä. HE-valmistelu käynnistyy loppukeväällä 2017.
 • Yhteyshenkilöt: kulttuuriasiainneuvos Mervi Tiensuu-Nylund p. 0295 3 30312, vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti p. 0295 3 30190, vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola p. 0295 3 30108

Museovirastosta annetun lain uudistaminen

 • Tavoite: Uudistetaan Museovirastosta annettu laki vastaamaan viraston nykyistä toimintaa ja tehtäviä.
 • Aikataulu: 2017-2018.
 • Organisointi: Virkatyönä yhteistyössä Museoviraston kanssa.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Ei ole.
 • Suhde talousarvioon: Ei ole.
 • Yhteyshenkilöt: kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen p. 0295 3 30281, hallitusneuvos Merja Leinonen p. 0295 3 30191

Muinaismuistolain uudistaminen

 • Tavoite: Uudistetaan vuonna 1963 voimaan tullut muinaismuistolaki vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä.
 • Aikataulu: 2017-2019.
 • Organisointi: Taustakartoitus ja työsuunnitelma 2017 (OKM ja Museovirasto). Työryhmä (mm OM, YM, VM) 2018-2019.
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Laaja kuuleminen työryhmävalmistelussa.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Ei ole.
 • Suhde talousarvioon: Ei ole.
 • Yhteyshenkilöt: kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen p. 0295 3 30281, hallitusneuvos Merja Leinonen p. 0295 3 30191, kulttuuriasiainneuvos Mirva Mattila p . , Rami Sampalahti, Merja Leinonen

Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta (tekniset korjaukset, mahdolliset tarkistukset rangaistussäännöksiin)

 • Tavoite: Kumottuihin rangaistussäännöksiin (hyvitysmaksu) viittaavien viittaussäännösten kumoaminen sekä mahdollisesti tekijänoikeuslain rangaistussäännösten laajempi tarkastelu.
 • Aikataulu: 2017-2018.
 • Organisointi: Virkatyönä
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Rangaistussäännösten osalta lausuntokierros sekä tarvittaessa sidosryhmäkeskusteluja.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Sääntelyn keventäminen
 • Suhde talousarvioon: Ei ole.
 • Yhteyshenkilöt: hallitusneuvos Marco Grönroos p. 0295 3 30217, hallitusneuvos Anna Vuopala p . 0295 3 30331

Kuvaohjelmalain uudistaminen

 • Tavoite: Päivitetään kuvaohjelmalaki vastaamaan Audiovisuaalisen mediapalveludirektiivin uusia säädöksiä sekä toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia.
 • Aikataulu: Komission tavoitteena saada AV-direktiivi uudistettua vuoden 2017 loppuun mennessä. 2017-2019.
 • Organisointi: Virkatyönä ja työryhmä.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Osin normin purkua.
 • Suhde talousarvioon:
 • Muuta: Edellyttää selvitystyötä (2017).
 • Yhteyshenkilöt: kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä p. 0295 3 30222, kulttuuriasiainneuvos Leena Laaksonen p . 0295 3 30175, neuvotteleva virkamies Tuula Lybeck p. 0295 3 30201, hallitusneuvos Marco Grönroos p. 0295 3 30217

Elokuvataiteen edistämisestä annetun lain uudistaminen

 • Tavoite: Uudistetaan elokuvataiteen edistämisestä annettu laki. Valmistelussa huomioidaan Suomen elokuvasäätiön asema yksityisoikeudellisena säätiönä. Hallituksen esityksen tulee sisältää ehdotus siitä, miten elokuvan valmistamista ja jakelua sekä elokuvakulttuurin edistämistä koskevien valtionavustusten myöntämiseen liittyvä julkisen vallan käyttö järjestetään lain tasolla.
 • Aikataulu: 2017-2018.
 • Organisointi: Työryhmä (OKM ja SES).
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Toimialan kuuleminen osana työryhmätyöskentelyä.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Ei ole.
 • Suhde talousarvioon: On.
 • Yhteyshenkilöt: kulttuuriasiainneuvos Leena Laaksonen p . 0295 3 30175, kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä p. 0295 3 30222, johtaja Jorma Waldén p. 0295 3 30338

Rooman sopimuksen ja WPPT:n voimaansaattamisasetusten muutokset

 • Tavoite: Äänitallenteiden suojan liittymäkriteerin muutoksen edellyttämä asetuksen muutos sopimuksiin tehtyjen varaumien poistamisen ja uusien ilmoitusten antamisen vuoksi.
 • Aikataulu: 2016.
 • Organisointi: Virkatyönä.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Ei ole.
 • Suhde talousarvioon: Ei ole.
 • Yhteyshenkilöt: johtaja Jorma Waldén p. 0295 3 30338, hallitusneuvos Marco Grönroos p. 0295 3 30217

Tekijänoikeusasetuksen muutos

 • Tavoite: Teknisiä korjauksia ym. Kumotaan hyvitysmaksupykälät ja väliotsikot; lisätään Suomen Kuurosokeat ry 7 a §:ään ja pykäliin pykäläotsikot.
 • Aikataulu: 2016.
 • Organisointi: Virkatyönä.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Ei ole.
 • Suhde talousarvioon: Ei ole.
 • Yhteyshenkilöt: johtaja Jorma Waldén p. 0295 3 30338, hallitusneuvos Marco Grönroos p. 0295 3 30217

Valtioneuvoston asetus yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta

 • Tavoite: Asetus liittyy tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevan lain (HE /2016) toimeenpanoon. Asetuksella säädetään tarkemmat säännökset neuvottelukunnan kokoonpanosta, toimikaudesta ja tehtävistä.
 • Aikataulu: 2016.
 • Organisointi: Virkatyönä.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Ei ole.
 • Suhde talousarvioon: Ei ole.
 • Yhteyshenkilöt: tekijänoikeusneuvos Viveca Still p. 0295 3 30297

 Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin (AVMS) uudistaminen

 • Tavoite: Direktiiviä uudistetaan ottaen huomioon av-aineistojen eri jakelukanavissa tapahtuva kehitys.
 • Aikataulu: Hanke on käynnissä. Komission tavoitteena on saada direktiivi hyväksyttyä vuoden 2017 loppuun mennessä.
 • Muuta: Kansallisen valmistelun päävastuu LVM:ssä; OKM:n näkökohdat koskevat eurooppalaisen ja kotimaisen av-tuotannon edistämistä sekä alaikäisten suojelua haitallisilta sisällöiltä.
 • Yhteyshenkilöt: kulttuuriasiainneuvos Leena Laaksonen p . 0295 3 30175, kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä p. 0295 3 30222

Eurooppalaisten elokuvien yhteistuotantosopimuksen (1992) uudistamisen voimaan saattaminen

 • Tavoite: Selvitettävä millaisella menettelyllä uudistettu sopimus saatetaan voimaan Suomessa. Ensin allekirjoitettava sopimus, jossa sitoudutaan sopimuksen voimaan saattamiseen (ratifiointi).
 • Aikataulu: Ministerikomitean 26.6.2016 hyväksymä uusi sopimus avataan allekirjoituksille lähiaikoina. Allekirjoitusajankohta ja -paikka päätettäneen syksyllä 2016.
 • Organisointi: Virkatyönä.
 • Muuta: Sopimus on olennainen instrumentti kansainvälisten yhteistuotantojen rahoittamiseksi (Eurimages).
 • Yhteyshenkilöt: kulttuuriasiainneuvos Leena Laaksonen p . 0295 3 30175, hallitusneuvos Anna Vuopala p. 0295 3 30331, neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake p. 0295 3 30067

Eduskunnan edellyttämä selvitys, EV 239/2014 vp - HE 249/2014 vp hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

 • Tavoite: Eduskunta edellyttää, että hallitus varautuu hyvitysmaksun rahoituksen monipuolistamiseen esimerkiksi ottamalla valtion rahoituksen rinnalle myös kattavan laitemaksujärjestelmän, jos valtion rahoituksella ei tulevaisuudessa kyetä suorittamaan EU:n tietoyhteiskuntadirektiivin 2001/29/EY edellyttämää sopivaa korvausta (fair compensation) yksityisen kopioinnin sallimisesta.
 • Aikataulu: Hallituksen tulee antaa asiasta selvitys sivistysvaliokunnalle viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä.
 • Organisointi: Virkatyönä.
 • Yhteyshenkilöt: johtaja Jorma Waldén p. 0295 3 30338, hallitusneuvos Marco Grönroos p. 0295 3 30217

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksen maksullisuudesta vuosina 2017-2018

 • Tavoite: Määrittää Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksestä perittävä maksu; annetaan uusi määräaikainen asetus, jonka voimassaoloaika päätyy 31.12.2018.
 • Aikataulu: 12/2016
 • Organisointi: Virkatyönä KUPO:lla
 • Osallisuus, viestintä kuuleminen: Kansallisgallerian esityksen mukaan. Yhteensovitetaan Museoviraston maastavientilupamaksun kanssa. Valtiovarainministeriön lausunto on pyydettävä.
 • Suhde hallitusohjelmaan: ei
 • Suhde talousarvioon: kyllä, maksutuotto ilmoitettava talousarviossa
 • Yhteyshenkilöt: vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti p. 0295 3 30190

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksen maksullisuudesta vuosina 2019-2020

 • Tavoite: Määrittää Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksestä perittävä maksu; annetaan uusi määräaikainen asetus, jonka voimassaoloaika päätyy 31.12.2020.
 • Aikataulu: 10/2018
 • Organisointi: Virkatyönä KUPO:lla
 • Osallisuus, viestintä kuuleminen: Kansallisgallerian esityksen mukaan. Yhteensovitetaan Museoviraston maastavientilupamaksun kanssa. Valtiovarainministeriön lausunto on pyydettävä.
 • Suhde hallitusohjelmaan: ei
 • Suhde talousarvioon: kyllä, maksutuotto ilmoitettava talousarviossa
 • Yhteyshenkilö: vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti p. 0295 3 30190

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2017

 • Tavoite: Määrittää näkövammaisten kirjaston suoritteista perittävä maksu; annetaan uusi määräaikainen asetus, jonka voimassaoloaika päätyy 31.12.2017.
 • Aikataulu: 12/2016
 • Organisointi: Virkatyönä KUPO:lla
 • Osallisuus, viestintä kuuleminen: Näkövammaisten kirjaston esityksen mukaan. Näkövammaisten kirjastoa koskeva laki on tarkoitus muuttaa vuonna 2017, joka saattaa vaikuttaa maksujen määräytymiseen. Valtiovarainministeriön lausunto on pyydettävä.
 • Suhde hallitusohjelmaan: ei
 • Suhde talousarvioon: kyllä, maksutuotto ilmoitettava talousarviossa
 • Yhteyshenkilöt: vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti p. 0295 3 30190

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2018-2019

 • Tavoite: Määrittää näkövammaisten kirjaston suoritteista perittävä maksu; annetaan uusi määräaikainen asetus, jonka voimassaoloaika päätyy 31.12.2019.
 • Aikataulu: 10/2017
 • Organisointi: Virkatyönä KUPO:lla
 • Osallisuus, viestintä kuuleminen: Näkövammaisten kirjaston esityksen mukaan. Näkövammaisten kirjastoa koskeva laki on tarkoitus muuttaa vuonna 2017, joka saattaa vaikuttaa maksujen määräytymiseen. Valtiovarainministeriön lausunto on pyydettävä.
 • Suhde hallitusohjelmaan: ei
 • Suhde talousarvioon: kyllä, maksutuotto ilmoitettava talousarviossa
 • Yhteyshenkilöt: vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti p. 0295 3 30190

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2017-2018

 • Tavoite: Määrittää Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteista perittävä maksu; annetaan uusi määräaikainen asetus, jonka voimassaoloaika päätyy 31.12.2018.
 • Aikataulu: 12/2016
 • Organisointi: Virkatyönä KUPO:lla
 • Osallisuus, viestintä kuuleminen: Kansallisen audiovisuaalisen instituutin esityksen mukaan. Kuvaohjelmalakia on tarkoitus muuttaa, joka saattaa vaikuttaa maksujen määräytymiseen. Valtiovarainministeriön lausunto on pyydettävä.
 • Suhde hallitusohjelmaan: ei
 • Suhde talousarvioon: kyllä, maksutuotto ilmoitettava talousarviossa
 • Yhteyshenkilöt: vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti p. 0295 3 30190


Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2019-2020

 • Tavoite: Määrittää Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteista perittävä maksu; annetaan uusi määräaikainen asetus, jonka voimassaoloaika päätyy 31.12.2020.
 • Aikataulu: 10/2018
 • Organisointi: Virkatyönä KUPO:lla
 • Osallisuus, viestintä kuuleminen: Kansallisen audiovisuaalisen instituutin esityksen mukaan. Kuvaohjelmalakia on tarkoitus muuttaa, joka saattaa vaikuttaa maksujen määräytymiseen. Valtiovarainministeriön lausunto on pyydettävä.
 • Suhde hallitusohjelmaan: ei
 • Suhde talousarvioon: kyllä, maksutuotto ilmoitettava talousarviossa
 • Yhteyshenkilöt: vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti p. 0295 3 30190

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2017-2018

 • Tavoite: Määrittää Museoviraston suoritteista perittävä maksu; annetaan uusi määräaikainen asetus, jonka voimassaoloaika päätyy 31.12.2018.
 • Aikataulu: 12/2016
 • Organisointi: Virkatyönä KUPO:lla
 • Osallisuus, viestintä kuuleminen: Museoviraston esityksen mukaan. Muinaismuistolakia on tarkoitus muuttaa, joka saattaa vaikuttaa maksujen määräytymiseen. Valtiovarainministeriön lausunto on pyydettävä.
 • Suhde hallitusohjelmaan: ei
 • Suhde talousarvioon: kyllä, maksutuotto ilmoitettava talousarviossa
 • Yhteyshenkilöt: vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti p. 0295 3 30190

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2019-2020

 • Tavoite: Määrittää Museoviraston suoritteista perittävä maksu; annetaan uusi määräaikainen asetus, jonka voimassaoloaika päätyy 31.12.2020.
 • Aikataulu: 10/2018
 • Organisointi: Virkatyönä KUPO:lla
 • Osallisuus, viestintä kuuleminen: Museoviraston esityksen mukaan. Muinaismuistolakia on tarkoitus muuttaa, joka saattaa vaikuttaa maksujen määräytymiseen. Valtiovarainministeriön lausunto on pyydettävä.
 • Suhde hallitusohjelmaan: ei
 • Suhde talousarvioon: kyllä, maksutuotto ilmoitettava talousarviossa
 • Yhteyshenkilöt: vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti p. 0295 3 30190

 

Liikunta ja urheilu

Urheilun erityiskysymykset EU:n tietosuoja-asetuksen näkökulmasta

 • Tavoite: EU:n tietosuojalainsäädännön kansallisessa toimeenpanossa tulee huomioida urheilun kansainvälisistä antidoping -sopimuksista seuraavat velvoitteet. Erityisesti kyse on urheilijaa koskevien tietojen siirtäminen rajojen yli ja käsittely eli dopingprofiilin sisältävän ADAMS -tietojärjestelmän käytön mahdollistaminen. Suomen kansallisessa lainsäädännössä mahdollistettaisiin urheilijan tietojen prosessointi myös jatkossa määrittelemällä ne yleisen intressin alaan kuuluviksi.
 • Aikataulu: Hankkeen toimikausi on 2017–2018
 • Organisointi: Hanke valmistellaan virkatyönä
 • Osallisuus, viestintä ja kuuleminen: Hanke toteutetaan yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa ja heitä myös kuullaan valmistelun aikana. Viestintäsuunnitelma laaditaan lähempänä valmisteluajankohtaa.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Ei
 • Suhde talousarvioon: Ei
 • Muuta: Hanke voidaan toteuttaa joko erillislakina tai esimerkiksi osana liikuntalakia
 • Yhteyshenkilöt: Kulttuuriasiainneuvos Heidi Sulander, p. 02953 30298, hallitussihteeri Juha Post, p. 02953 30017

 

Nuorisoasiat

 

Nuorisotyöstä ja -politiikasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen

 • Tavoite: Hankkeen tehtävänä on päivittää asetus vastaamaan nuorisolain muutoksia. Asetuksessa säädetään aluehallinnon tehtävistä kuten nuorisotyön ja -politiikan vaikuttavuuden ja laadun arviointi, valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman sisällöstä ja valmistelusta, valtion nuorisoneuvoston ja arviointi- ja avustustoimikunnan kokoonpanoista ja asettamisista ja päätösvaltaisuuksista. Lisäksi asetuksessa säädetään valtakunnallisen nuorisoalan järjestön, valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen, nuorisokeskuksen ja nuorten työpajatoiminnan valtionapukelpoisuuden hyväksymisistä ja valtionavustuksen myöntämisessä huomioon otettavista asioista..
 • Aikataulu: Hankkeen toimikausi on syksy 2016
 • Organisointi: Hanke valmistellaan virkatyönä
 • Osallisuus, viestintä ja kuuleminen: Hankkeen toteutuksen aikana kuullaan sidosryhmiä. Erillistä viestintäsuunnitelmaa ei tehdä.
 • Suhde hallitusohjelmaan: Ei
 • Suhde talousarvioon: Ei
 • Muuta: Ei
 • Yhteyshenkilöt: neuvotteleva virkamies Jaana Walldén, p. 0295 3 30339, hallitussihteeri Juha Post, p. 0295 3 30017


Hallintoasiat

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (310/2010) muuttaminen

 • Tavoite: Asetuksen 2 §:ssä säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvista virastoista, laitoksista, yhtiöistä ja muista toimielimistä. Rahapeliyhtiöt Veikkaus Oy, Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto Oy sulautetaan uuteen yhtiöön, jonka omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia. Tämän johdosta Veikkaus Oy poistetaan asetuksen 2 §:stä.
 • Aikataulu: Muutosten suunniteltu voimaantulo 1.1.2017.
 • Organisointi: Työ tehdään virkatyönä.
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen:
 • Suhde hallitusohjelmaan:
 • Suhde talousarvioon:
 • Yhteyshenkilö: hallitussihteeri Juho-Antti Jantunen, puh. 0295 3 30121

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista

 • Tavoite: Opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (688/2015) voimassaolo päättyy 31.5.2018. Tarkoituksena on säätää asiasta uudelleen ministeriön asetuksella. Asetuksen liitteenä olevassa maksutaulukossa lueteltujen suoritteiden maksut tarkistetaan yleisen kustannustason mukaiseksi.
 • Aikataulu: Muutosten suunniteltu voimaantulo 1.6.2018.
 • Organisointi: Työ tehdään virkatyönä.
 • Osallisuus, viestintä kuuleminen:
 • Suhde hallitusohjelmaan:
 • Suhde talousarvioon:
 • Yhteyshenkilö: hallitussihteeri Juho-Antti Jantunen, puh. 0295 3 30121

Eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (316/2012) muuttaminen

 • Tavoite: Asetuksella tarkistetaan asetuksen 1 §:n 2 momenttiin sisältyvien lupapäätösten maksut yleisen kustannustason mukaiseksi.
 • Aikataulu: Muutosten suunniteltu voimaantulo 1.6.2018.
 • Organisointi: Työ tehdään virkatyönä.
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen:
 • Suhde hallitusohjelmaan:
 • Suhde talousarvioon:
 • Yhteyshenkilö: hallitussihteeri Juho-Antti Jantunen, puh. 0295 330 121

Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta

 • Tavoite: Säädetään Opetushallituksesta annetun lain (564/2016) nojalla johtokunnan asettamisesta ja päätöksenteosta sekä henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.
 • Aikataulu: Voimaan 1.1.2017.
 • Organisointi: Työryhmätyö, virkamiesvalmistelu.
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Lausuntokierros syksyllä 2016.
 • Suhde hallitusohjelmaan: 9 Rakennepoliittiset uudistukset, keskushallinnon uudistus.
 • Suhde talousarvioon: Ei ole.
 • Yhteyshenkilö: lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, p. 0295 3 30234.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta

 • Tavoite: Yhdistetään Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn ja Opetushallituksen maksuasetukset tarvittavine muutoksineen yhdeksi maksuasetukseksi.
 • Aikataulu: Voimaan 1.1.2017.
 • Organisointi: Virastojen yhteinen valmistelu, virkamiesvalmistelu ministeriössä.
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Valtiovarainministeriön kuuleminen.
 • Suhde hallitusohjelmaan:
 • Suhde talousarvioon:
 • Yhteyshenkilö: lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, p. 0295 3 30234.

Säädösmuutoksia Opetushallitusta, ylioppilastutkintolautakunnan kansliaa ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskusta koskeviin säännöksiin

 • Tavoite: Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskus siirretään hallintovirastomallia hyödyntäen Opetushallituksen yhteyteen.
 • Aikataulu: Työryhmätyö syksyllä 2016, hallituksen esitys eduskuntaan keväällä 2017 ja voimaan 1.1.2018.
 • Organisointi: Perustettu työryhmä, johon nimetty virastojen ja henkilöstöjärjestöjen edustajat.
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Informaatio- ja kuulemistilaisuudet virastojen henkilöstölle, lausuntokierros.
 • Suhde hallitusohjelmaan: 9 Rakennepoliittiset uudistukset, keskushallinnon uudistus.
 • Suhde talousarvioon:
 • Muuta: Alueellistamisen koordinaatioryhmän käsittely.
 • Yhteyshenkilöt: johtaja Kirsi Kangaspunta p. 0295 3 30136, lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi p. 0295 3 30234.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen suoritteiden maksullisuudesta

 • Tavoite: Jatketaan määräaikaisen maksuasetuksen voimassaoloa vähintään 1.1.2018 saakka ja tehdään tarvittavat muutokset.
 • Aikataulu: Voimaan 1.5.2017.
 • Organisointi: Virkamiesvalmistelu.
 • Osallisuus, viestintä, kuuleminen: Valtiovarainministeriön kuuleminen.
 • Suhde hallitusohjelmaan:
 • Suhde talousarvioon:
 • Yhteyshenkilö: lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi p. 0295 3 30234.

 

Lisätietoja

Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330234