Kuntien kulttuuritoiminta

Kaikilla kunnilla on vastuu järjestää kulttuuritoimintaa, jolla tuetaan paikallista kulttuuritoimintaa ja toimijoita. Kunnan yleisen kulttuuritoiminnan sisällöstä ja toteuttamistavasta päättää kunta.

Kunta voi tuottaa yleisen kulttuuritoiminnan palvelut itse, yhteistyössä kolmannen tai yksityisen sektorin kanssa. Kulttuuripalveluiden tuottamiseksi kunnan eri sektorit tekevät usein yhteistyötä tai kunnat voivat tuottaa kulttuuripalveluita yhdessä.

Kunnat tukevat taide- ja kulttuurialan toimijoita erilaisilla avustuksilla ja voivat osallistua alan kehittämishankkeiden osarahoittamiseen.

Kuntien kulttuuritoimintalaki

Kuntien kulttuuritoiminnasta säädetään lailla (728/1992). Sen mukaan kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kunnan tehtävänä on myös järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla.

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Kuntien kulttuuritoimintaa on säädelty lainsäädännöllä vuodesta 1981 lähtien, jolloin laki kuntien kulttuuritoiminnasta tuli ensimmäistä kertaa voimaan.

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen on meneillään.

Kulttuuritoiminnan rahoitus: kuntien valtionosuudet ja valtionavustukset

Valtion rahoitus perustuu kunnille valtiovarainministeriön kautta maksettaviin valtionosuuksiin, joilla katetaan osa kulttuuritoiminnan rahoituksesta. Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on turvata julkisten palvelujen saatavuutta ja tasata kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämiskustannuksissa. Kunnat voivat kohdentaa saamansa laskennallisen valtionosuuden harkintansa mukaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää harkinnanvaraisia avustuksia, joita kunnat voivat hakea. Kuntien ja muiden kulttuuripalveluiden tuottajia tuetaan esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksella Alueellisen ja kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan kehittäminen ja kokeilut. Avustuksella edistetään taide- ja kulttuuripalveluiden tasa-arvoista saatavuutta koko maassa alueellisilla ja valtakunnallisilla toimintatavoilla ja poistetaan palveluiden käyttämiseen ja osallistumiseen liittyviä alueellisia, sosiaalisia ja taloudellisia esteitä.

Kuntien kulttuuritoiminnan arviointi

Kuntien kulttuuritoimintaa arvioidaan osana peruspalveluiden arviointia. Peruspalveluiden arvioinnissa on arvioitu muun muassa kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, kulttuuripalveluiden järjestämiseen käytettyjä taloudellisia resursseja ja yleisen kulttuuritoiminnan henkilöstöä. Arviointi tehdään joka toinen vuosi sekä valtakunnallisesti että alueittain.

Kulttuuritoimen peruspalveluiden arviointiin luotiin pohjaa laatimalla Kulttuuria kartalla -julkaisu vuonna 2012. Ensimmäinen peruspalveluiden arviointi julkaistiin samana vuonna. Kulttuuria kartalla -julkaisu liittyi Jyväskylän yliopiston KUULTO-hankkeeseen, jonka tavoitteena oli kulttuuripalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen sekä kuntalaisten tasa-arvon lisääminen.

Muualla verkossa

Kuntaliitto: kulttuuripalvelut

KUULTO-hanke

Kulttuuritoiminnan muutostilanteet kunnassa (PDF)

Tavoittaako taide? Kokemuksia kunta- ja aluetaiteilijasekä lähiöhankkeista. Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 25

 

Lisätiedot

Kirsi Kaunisharju, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330144