Kulttuurin saavutettavuus ja moninaisuus

Pistekirjoituskirjain. KUVA: RodeoOpetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on turvata kaikille, myös mm. kieli- ja kulttuurivähemmistöille ja muille erityisryhmille, mahdollisuudet osallistua yhdenvertaisesti kulttuuriin ja tuoda tasa-arvoisesti esiin luovuuttaan.

Kulttuurin ja taiteen tulee olla kaikkien ulottuvilla. Lisäksi kaikilla tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia taiteen ja kulttuurin tekijöinä, riippumatta yksilöllisistä ominaisuuksistaan. Yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää usein vähemmistöjen tarpeiden erityistä huomioon ottamista palveluita ja tukimuotoja suunniteltaessa.

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus -työryhmän loppuraportissa (2014) tavoitteeksi asetettiin erityisesti kieli- ja kulttuurivähemmistöjen sekä vammaisvähemmistön kulttuuristen oikeuksien vahvistaminen.  

Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelmassa (2016) ministeriö määrittelee toimenpiteet monikulttuurisuuden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi sekä vihapuheen ja rasismin vastustamiseksi.  

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden ja monikulttuurisuuden edistämiseen liittyvät avustukset jakaa Taiteen edistämiskeskus.

Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimii valtakunnallinen Näkövammaisten kirjasto Celia, joka palvelee lukemisesteisiä ihmisiä.

Kulttuurin saavutettavuus

Kulttuuritarjonta on saavutettavaa, kun erilaiset yleisöt voivat käyttää sitä ja osallistua siihen mahdollisimman helposti ja esteettömästi.

Kulttuurin saavutettavuutta voidaan parantaa poistamalla osallistumisen esteitä. Esteet voivat liittyä aisteihin, viestintään, ymmärtämisen vaikeuteen, asenteisiin, fyysisiin, sosiaalisiin tai taloudellisiin tekijöihin sekä päätöksenteossa oleviin puutteisiin.

Kulttuuripassin jatkohanke

Myös tiukka taloudellinen tilanne voi olla esteenä. Opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman Kulttuuripassin jatkohankkeen tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Hanketta koordinoi Kulttuuria kaikille -palvelu. Tavoitteena on, että hankkeessa kehitetty Kaikukortti-toimintamalli leviää asteittain koko Suomeen toiminnasta kiinnostuneille alueille.

Kulttuurivähemmistöjen kielen ja kulttuurin edistäminen

Suomessa on perinteisiä vähemmistöjä, kuten suomenruotsalaiset ja saamelaiset. Muita kieli- ja kulttuurivähemmistöjä ovat mm. viittomakieliset, romanit, vanhavenäläiset, tataarit ja maahanmuuttajaryhmät. Maahanmuutto lisää yhteiskunnan monimuotoisuutta.

Myös eri vammaisryhmillä, eri uskontokuntiin kuuluvilla, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä ja eri ikäryhmillä on omia kulttuurisia erityispiirteitä.

Kansallisista kulttuurivähemmistöistä Suomessa saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on lakiin perustuva oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisilla on kulttuurinen itsehallinto, josta vastaa Saamelaiskäräjät.

Valtioneuvoston vuonna 2014 periaatepäätöksenä hyväksymällä toimenpideohjelmalla elvytetään koltansaamen, inarinsaamen ja pohjoissaamen käyttöä. Ohjelmalla vahvistetaan muun muassa varhaiskasvatusta ja kielipesätoimintaa sekä kehitetään saamen kielen opetusta. Kielen huoltoa, tallentamista ja tutkimusta sekä saamelaiskulttuuria edistetään. Ohjelman tavoitteena on, että saamen kielten puhujia on nykyistä enemmän, palveluja tuotetaan saamen kielellä ja kielen käyttöä arvostetaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite on käynnistää myös karjalan kielen elvytysohjelma, jonka avulla tuetaan karjalan kielen ja kulttuurin säilyttämistä ja käyttöä. Vuonna 2017 ministeriö myöntää avustusta ohjelman käynnistämiseen.

Ministeriön myöntämillä avustuksilla tuetaan myös ruotsin, saamen, karjalan ja romanin kielillä sekä viittomakielellä julkaistuja sanomalehtiä ja verkkojulkaisuja sekä saamen- ja karjalankielisen aineiston tuottamista ja julkaisemista.

Kulttuuria kaikille -palvelu

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Kulttuuria kaikille -palvelu tekee yhteistyötä kulttuuritoimijoiden kanssa saavutettavuuden, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden kysymyksissä. Palvelu tarjoaa tietoa ja työkaluja kulttuuripalveluiden saavutettavuuden ja moninaisuuden edistämiseen alan työntekijöille.

Kulttuuria kaikille -palvelu

 

Lisätietoja

Maija Lummepuro, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue 0295330198  


Esa Pirnes, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330259