Kulttuurin saavutettavuus ja moninaisuus

Pistekirjoituskirjain. KUVA: RodeoOpetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on turvata kaikille, myös mm. kieli- ja kulttuurivähemmistöille ja muille erityisryhmille, mahdollisuudet osallistua yhdenvertaisesti kulttuuriin ja tuoda tasa-arvoisesti esiin luovuuttaan.

Kulttuurin ja taiteen tulee olla kaikkien ulottuvilla. Lisäksi kaikilla tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia taiteen ja kulttuurin tekijöinä, riippumatta yksilöllisistä ominaisuuksistaan. Yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää usein vähemmistöjen tarpeiden erityistä huomioon ottamista palveluita ja tukimuotoja suunniteltaessa.

Työryhmä: Väestön moninaistuminen otettava huomioon kaikessa taide- ja kulttuuripoliittisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2020 alussa asettama työryhmä esittää linjauksia ja toimia, joilla Suomen taide- ja kulttuuripolitiikka voisi huomioida paremmin maahanmuuttoon perustuvaa kulttuurista moninaisuutta ja rakentaa tulevaisuuden yhdenvertaisempaa ja tasa-arvoisempaa taide- ja kulttuurikenttää. Työryhmän tuli huomioida erityisesti tavoite vahvistaa taiteen ja kulttuurin avulla ulkomaalaistaustaisten yhteiskunnallista osallisuutta ja osallistumista kulttuuri- ja taide-elämään sekä edistää taiteen ja kulttuurin keinoin kulttuurien välistä vuoropuhelua. Työryhmä luovutti Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi -loppuraporttinsa valtiosihteeri Tuomo Puumalalle keskiviikkona 20 tammikuuta 2021. 

- Haluan kiittää työryhmää merkityksellisestä ja kauaskantoisesta työstä. Taide- ja kulttuurikentän toimijoilla on tärkeä rooli kulttuurisen moninaisuuden edistämisessä ja yhdenvertaisuuden vahvistamisessa. Me kaikki voimme kasvattaa omaa osaamistamme kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvissä asioissa, valtiosihteeri Tuomo Puumala totesi raportin luovutustilaisuudessa.

Väestön moninaistuminen on otettava valtavirtaistettuna huomioon kaikessa taide- ja kulttuuripoliittisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Keskeisiä läpileikkaavia periaatteita kulttuurisen moninaisuuden edistämisessä ovat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen, kulttuurien välisen keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen ja laaja-alaisen osallisuuden ja osallistumisen mahdollistaminen. 

Työryhmän toimenpide-ehdotukset koskevat mm. taiteen ja kulttuurin julkista rahoitusta, osaamisen kehittämistä, työllistymis- ja urakehitysmahdollisuuksia sekä taiteen ja kulttuurin sisältöjä. 

Työryhmä ehdottaa, että opetus- ja kulttuuriministeriössä laaditaan työryhmän linjaukset ja toimenpide-ehdotukset huomioon ottava ohjelma, joka konkreettisin toimin edistää kulttuurista moninaisuutta maahanmuuton näkökulmasta kulttuuripolitiikassa ja suomalaisessa taide- ja kulttuurielämässä. Ohjelman toteutumista on seurattava osana hallinnonalan ohjausta ja johtamista, hyödyntäen muun muassa indikaattoreita, tutkimuksia ja selvityksiä.

Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen -työryhmän loppuraportti Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi

Maahanmuuttoasioita koskevat aiemmat työryhmät

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti nopeasti kasvaneen turvapaikkahakijamäärän vuoksi vuoden 2015 lopussa ohjausryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ja sovittaa yhteen turvapaikanhakijatilanteesta ja kasvavasta maahanmuutosta aiheutuvat ministeriön ja hallinnonalan lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet. Kulttuurin hallinnonalalla ensivaiheen tavoitteena oli lisätä maahanmuuttajien ja suomalaisten välistä kanssakäymistä, mahdollisuuksia tutustua suomalaisten tapoihin ja kulttuuriin sekä helpottaa ja nopeuttaa taiteen ja kulttuurin avulla pääsemistä osalliseksi suomalaisesta yhteiskunnasta.

Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelmassa (2016) ministeriö määritteli toimenpiteet monikulttuurisuuden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi sekä vihapuheen ja rasismin vastustamiseksi. Ohjelman toimenpiteitä toteutetaan vuonna 2019 alkaneella hallituskaudella osana ministeriön perustoimintaa.

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus -työryhmän loppuraportissa (2014) tavoitteeksi asetettiin erityisesti kieli- ja kulttuurivähemmistöjen sekä vammaisvähemmistön kulttuuristen oikeuksien vahvistaminen.  

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden ja monikulttuurisuuden edistämiseen liittyvät avustukset jakaa Taiteen edistämiskeskus.

Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimii valtakunnallinen Näkövammaisten kirjasto Celia, joka palvelee lukemisesteisiä ihmisiä.

Kulttuurin saavutettavuus

Kulttuuritarjonta on saavutettavaa, kun erilaiset yleisöt voivat käyttää sitä ja osallistua siihen mahdollisimman helposti ja esteettömästi.

Kulttuurin saavutettavuutta voidaan parantaa poistamalla osallistumisen esteitä. Esteet voivat liittyä aisteihin, viestintään, ymmärtämisen vaikeuteen, asenteisiin, fyysisiin, sosiaalisiin tai taloudellisiin tekijöihin sekä päätöksenteossa oleviin puutteisiin.

Kulttuuripassin jatkohanke

Myös tiukka taloudellinen tilanne voi olla esteenä kulttuuripalvelujen käytölle. Opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman Kulttuuripassin jatkohankkeen tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Hanketta koordinoi Kulttuuria kaikille -palvelu. Tavoitteena on, että hankkeessa kehitetty Kaikukortti-toimintamalli leviää asteittain koko Suomeen toiminnasta kiinnostuneille alueille.

Kulttuurivähemmistöjen kielen ja kulttuurin edistäminen

Suomessa on perinteisiä vähemmistöjä, kuten suomenruotsalaiset ja saamelaiset. Muita kieli- ja kulttuurivähemmistöjä ovat mm. viittomakieliset, romanit, vanhavenäläiset, tataarit ja maahanmuuttajaryhmät. Maahanmuutto lisää yhteiskunnan monimuotoisuutta.

Myös eri vammaisryhmillä, eri uskontokuntiin kuuluvilla, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä ja eri ikäryhmillä on omia kulttuurisia erityispiirteitä.

Kansallisista kulttuurivähemmistöistä Suomessa saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on lakiin perustuva oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisilla on kulttuurinen itsehallinto, josta vastaa Saamelaiskäräjät.

Valtioneuvoston vuonna 2014 periaatepäätöksenä hyväksymällä toimenpideohjelmalla elvytetään koltansaamen, inarinsaamen ja pohjoissaamen käyttöä. Ohjelmalla vahvistetaan muun muassa varhaiskasvatusta ja kielipesätoimintaa sekä kehitetään saamen kielen opetusta. Kielen huoltoa, tallentamista ja tutkimusta sekä saamelaiskulttuuria edistetään. Ohjelman tavoitteena on, että saamen kielten puhujia on nykyistä enemmän, palveluja tuotetaan saamen kielellä ja kielen käyttöä arvostetaan.

Ministeriön myöntämillä avustuksilla tuetaan myös ruotsin, saamen, karjalan ja romanin kielillä sekä viittomakielellä julkaistuja sanomalehtiä ja verkkojulkaisuja sekä saamen- ja karjalankielisen aineiston tuottamista ja julkaisemista.

Kulttuuria kaikille -palvelu

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Kulttuuria kaikille -palvelu tekee yhteistyötä kulttuuritoimijoiden kanssa saavutettavuuden, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden kysymyksissä. Palvelu tarjoaa tietoa ja työkaluja kulttuuripalveluiden saavutettavuuden ja moninaisuuden edistämiseen alan työntekijöille.

Kulttuuria kaikille -palvelu

 

Lisätietoja

Maija Lummepuro, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue 0295330198  


Esa Pirnes, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330259