Kulttuurimatkailu ja kulttuurireitit

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee kulttuurimatkailun ja -reittien kehittämistä. Matkakohde valitaan usein sen kulttuurisen kiinnostavuuden perusteella. Matkailijat käyttävät kulttuuripalveluja matkoillaan, tutustuvat ja osallistuvat kulttuuriin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää kulttuurimatkailua ja -reittitoimintaa myöntämällä valtionavustuksia ja ohjauksella, joka perustuu tiedolla johtamisen periaatteelle. Kulttuurimatkailun ja -reittien edistäminen toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön taide- ja kulttuuripolitiikan tavoitteita. Kulttuurimatkailuun liittyvät asiat kuuluvat ministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolle.

Kulttuurimatkailua ja -reittiyhteistyötä edistetään yhdessä muiden ministeriöiden ja alan toimijoiden kanssa.  Asiantuntijaeliminä toimivat Business Finland / Visit Finlandin (VF) valtakunnallinen kulttuurimatkailun katto-ohjelma Culture Finland (CF) ja Museovirasto.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on mukana Euroopan unionin (EU) ja kansanvälisten järjestöjen kulttuurimatkailuun liittyvässä yhteistyössä. Ministeriö osallistuu muun muassa Euroopan neuvoston (EN) kulttuurireittejä koskevan laajennetun osittaissopimuksen (EPA) asiantuntija- ja viranomaistyöhön edustaen Suomea sopimuksen hallintoneuvostossa. Hallintoneuvoston keskeinen tehtävä on päättää EN:n sertifikaatin myöntämisestä kulttuurireiteille ja arvioida reitit sertifikaatin uudistamiseksi.

Linjaukset ja tavoitteet

Valtakunnallista kulttuurimatkailun kehittämistä linjaavat kunkin hallituskauden hallitusohjelma, kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen toimintaohjelman 2009 – 2013 loppuraportti ja Suomen matkailustrategia vuosille 2019-2028.  Kulttuurimatkailun kehittäminen toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025:n ja kulttuuripolitiikan eri sektoreiden strategioiden ja ohjelmien tavoitteita.

Kulttuurimatkailun keinoin voidaan suoraan ja välillisesti tukea globaalin YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n toimintaohjelman päämääriä, joihin sisältyy tavoite edistää paikallisia työpaikkoja luovan sekä paikallista kulttuuria ja paikallisia tuotteita hyödyntävää kestävää matkailua (SDG 8.9, 12 b) ja tehostaa hankkeita maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi (SDG 11.4).

Euroopan neuvoston kulttuurireittiyhteistyön tavoitteen mukaisesti kulttuurireittien tukemisella pyritään

  • lisäämään tietoisuutta kulttuuriperinnöstä ja vaalimaan sitä
  • tuomaan esille nykykulttuuria
  • edistämään erityisesti nuorten kulttuurivaihtoa, kulttuurien välistä vuoropuhelua, kestävää kulttuurimatkailua, alueellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Yhteistyö pohjaa EN:n kulttuuri- ja kulttuuriperintösopimuksiin, kuten kulttuuriperinnön yhteiskunnallista merkitystä koskeva yleissopimus vuodelta 2005 (Faron puiteyleissopimus).

Lisätietoja

Anne Mattero, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330313  


Eero Koski, kulttuurisihteeri 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330228