Education policy report

The Education Policy Report paves the way for equitable and high-quality education in the 2040s in Finland, where skills requirements are growing and age cohorts are shrinking. The report outlines the target state for education and research when moving forward to the 2040s and the necessary changes in resources, structures and guidance to achieve it.

Koulutuspoliittisella selonteolla valmistellaan linjauksia, joilla varmistetaan että:

 • koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy

 • lapset ja nuoret voivat hyvin

 • koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

 • Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja investoida

Tarkastelu kohdistuu koko koulutusjärjestelmän ja tutkimuksen kehittämiseen.

Osana selontekoa laaditaan myös kokonaisselvitys ruotsinkielisen koulutuksen kehittämistarpeista ja luodaan toimenpideohjelma yhdenvertaisuuden takaamiseksi.

Kansainvälisyyttä edistetään erillisellä kansainvälisyyteen ja globaaliin vaikuttavuuteen keskittyvällä toimenpidekokonaisuudella.

Koulutuspoliittisen selonteon valmistelu

Opetusministeri Li Andersson ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen aloittivat selonteon valmistelun syksyllä 2019 kiertämällä kouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa keskustelemassa ja kuulemassa koulutuksen ja tutkimuksen tilanteesta ja kehittämistarpeista. Valmistelun myötä tehtiin pitkän aikavälin linjaukset, miten koulutusjärjestelmää ja tutkimusta voitaisiin kehittää.

Keskeiset teemat ovat:

 • varhaiskasvatukseen osallistumisen lisääntyminen erityisesti heikoimmassa asemassa olevissa perheissä

 • perusopetuksen oppimistulosten nostaminen sekä yhdenvertaisuuden turvaaminen koko Suomessa

 • ammatillisen koulutuksen opetuksen, ohjauksen, oppimisen tuen, työelämän kohtaanto-ongelman ja saavutettavuuden parantaminen

 • lukion opetuksen, ohjauksen ja oppimisen tuen parantaminen, tulevaisuuden tarpeen mukaisten osaamis- ja sivistystavoitteiden saavutettavuus ja saavutettavuuden turvaaminen

 • heikkojen perustaitojen varassa olevien aikuisten osaamisen vahvistaminen

 • korkeakoulutettujen osuuden lisääminen, opetuksen ja ohjauksen laadun paraneminen, koulutuksen periytyvyyden väheneminen, saavutettavuuden varmistaminen

 • tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden kasvaminen sekä vaikuttavuuden lisääntyminen

 • koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymisen vahvistuminen ja laadun parantaminen

Selonteon valmistelutyötä arvioi ja tukee laajapohjainen parlamentaarinen seurantaryhmä. Sen tehtävänä on myös varmistaa yhteistyö eduskuntaryhmien kanssa.

Verkkoaivoriihi 

Valmistelun tueksi toteutettiin alkuvuonna 2020 opiskelijoille, huoltajille, opettajille ja kaikille muille suunnattu verkkokysely aiheesta, jonka tavoitteena oli kerätä näkemyksiä tulevaisuuden Suomesta sekä koulutuksen keinoista sen toteuttamiseksi. Vastauksia verkkokyselyyn saatiin reilu 4 000, josta aktiivisin osa oli varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen opetushenkilöstö.

Vastauksista nousi esille erityisesti puhtaan luonnon ja ympäristön merkitys, ilmastonmuutoksen torjuminen, laadukkaan koulujärjestelmän ylläpitäminen, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistäminen, eri toimijoiden välinen laaja yhteistyö sekä teknologiset innovaatiot.

Verkkokyselyn yhteenveto

Seminaarit ja keskustelutilaisuudet

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti yhdessä Demos Helsingin kanssa 4.2.2020 seminaarityöpajan, jossa laaja joukko sidosryhmiä keskusteli selonteon teemoista.

Yhteenveto työpajasta

Valmistelun aikataulu

Koulutusselontekoluonnos on lausuntokierroksella, joka päättyy 22.1.2021. Eduskunnalle selonteko annetaan alkuvuodesta 2021.

Selontekoluonnos on julkaistu lausuntopalvelussa

Tallenne koulutuspoliittisen selonteon lausuntokierroksen avaustilaisuudesta 14.12.2020. (youtube) 

 

Lisätietoja

Petri Haltia, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330096