Koronaepidemiatoimet ja varautuminen toimialalla

Koronavirus-banneri.Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot, laitokset ja muut toimijat pyrkivät toimillaan ehkäisemään koronaviruksen leviämistä ja lieventämään siitä koituvia haittoja. Ministeriö seuraa tiivisti tilannetta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa valtioneuvoston linjauksia ja päätöksiä ja valmistelee mm. toimialalla tarvittavat säädökset. Ministeriö kerää tilannetietoa ja seuraa epidemiatilanteen vaikutuksia toimialaansa ja sen palveluja käyttäviin ihmisiin. Ministeriö pyrkii tukemaan koronakriisistä selviämistä mm. avustuksilla.

Aluehallintovirastoilla on toimivalta tartuntatautilain perusteella sulkea esimerkiksi koulut ja oppilaitokset ja määrätä esimerkiksi kokoontumisiin liittyvistä rajoituksista.

Opetushallitus neuvoo ja tuottaa tukimateriaalia opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä kouluille ja oppilaitoksille koronatilanteen aiheuttamiin poikkeusjärjestelyihin.

Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat koulutus- ja kulttuuripalveluista ja niillä on velvollisuus varautua siihen, että myös poikkeusoloissa ne pystyvät varmistamaan tehtäviensä mahdollisimman hyvän hoitamisen. Korkeakoulut vastaavat oman toimintansa turvallisuudesta huomioiden annetut säädökset ja päätökset.

Myös kansalaisyhteiskunnan toimijoista monet järjestöt ja yksittäiset ihmiset ovat halunneet auttaa ja tukea toisia arjen järjestelyissä ja antaneet oman osaamisensa käyttöön. Tätä työtä tuodaan esiin mm. Suomi toimii -kampanjalla.

Koronaviruspandemiaa on hallittu suurelta osin tartuntatautilain nojalla, valtioneuvoston suositusluontoisilla rajoitustoimilla sekä muuttamalla muita lakeja, asetuksia ja päätöksiä.  Poikkeusolojen aikana valmiuslain toimivaltuudet ovat koskeneet mm. varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, korkeakouluja ja vapaata sivistystyötä.

Mihin varaudumme jatkossa?

  • Epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin. Valtioneuvoston periaatepäätökset sisältävät epidemian eri vaiheisiin suosituksia, joilla tuetaan alueellisia toimia.
  • Perusopetuslakiin tehtiin väliaikainen muutos, joka mahdollistaa poikkeukselliset opetusjärjestelyt. Myös  ammatillisiin näyttöihin ja korkeakoulujen poissaolosääntöihin tehtiin väliaikaisia muutoksia.
  • Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen poikkeusolojen vaikutuksia tasoitetaan valtionavustuksilla 
  • Lukiokoulutuksen järjestäjille valtionavustuksia opiskelijoiden opintojen kertaamiseen ja tukitoimenpiteisiin kevään koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi  
  • Opintotuen enimmäisajoissa ja opintojen riittävässä edistymisessä huomioidaan koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne
  • Koronakriisin vuoksi ahdinkoon joutuneita kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimijoita tuetaan valtionavustuksilla
  • Valtion rahoitusta yrityksille koronavirustilanteessa vahvistetaan, ml. luovan alan toimijat
  • Jo myönnetyissä valtionavustuksissa ja kulttuurilaitosten valtionosuuksissa otetaan huomioon poikkeukselliset toimintaolosuhteet
  • Suomen Akatemia rahoittaa erityishaulla koronaepidemiaan ja sen vaikutusten hillintään liittyvää tutkimusta ja sen hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Tiedotteet ja uutiset

Haettavissa korona-avustusta urheiluseuroille
OKM
Uutinen 14.1.2021 15.23
Koulumatkatuen myöntämiseen joustoa
OKM
Tiedote 26.11.2020 13.31
Koronaepidemia huomioidaan opintotukilaissa
OKM
Tiedote 5.11.2020 13.54

Päätösaineistoja

Poikkeusolojen toteaminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot SARS-CoV-2-virus 1.3.2021 12.30
Valtioneuvoston periaatepäätös suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi
VNK valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 6.5.2020 13.00
Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
OKM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 9.4.2020 9.00