Koronaepidemiatoimet ja varautuminen toimialalla

Koronavirus-banneri.Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot, laitokset ja muut toimijat pyrkivät toimillaan ehkäisemään koronaviruksen leviämistä ja lieventämään siitä koituvia haittoja. Ministeriö seuraa tiivisti tilannetta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa valtioneuvoston poikkeusoloissa tekemiä linjauksia ja päätöksiä ja valmistelee mm. toimialalla tarvittavat säädökset. Ministeriö kerää tilannetietoa ja seuraa epidemiatilanteen vaikutuksia toimialaansa ja sen palveluja käyttäviin ihmisiin. Ministeriö pyrkii tukemaan koronakriisistä selviämistä mm. avustuksilla.

Aluehallintovirastoilla on toimivalta tartuntatautilain perusteella sulkea esimerkiksi koulut ja oppilaitokset ja määrätä esimerkiksi kokoontumisiin liittyvistä rajoituksista.

Opetushallitus neuvoo ja tuottaa tukimateriaalia opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä kouluille ja oppilaitoksille koronatilanteen aiheuttamiin poikkeusjärjestelyihin.

Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat koulutus- ja kulttuuripalveluista ja niillä on velvollisuus varautua siihen, että myös poikkeusoloissa ne pystyvät varmistamaan tehtäviensä mahdollisimman hyvän hoitamisen. Korkeakoulut vastaavat oman toimintansa turvallisuudesta huomioiden annetut säädökset ja päätökset.

Myös kansalaisyhteiskunnan toimijoista monet järjestöt ja yksittäiset ihmiset ovat halunneet auttaa ja tukea toisia arjen järjestelyissä ja antaneet oman osaamisensa käyttöön. Tätä työtä tuodaan esiin mm. Suomi toimii -kampanjalla.

Koronaviruspandemiaa on hallittu suurelta osin tartuntatautilain nojalla, valtioneuvoston suositusluontoisilla rajoitustoimilla sekä muuttamalla muita lakeja, asetuksia ja päätöksiä.  Valmiuslain toimivaltuudet ovat koskeneet mm. varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, korkeakouluja ja vapaata sivistystyötä.

Mitä tähän mennessä on tehty?

 • epidemian leviämisen estämiseksi siirryttiin pääosin etäopetukseen ja lähiopetusta järjestettiin rajatusti. Lähiopetukseen palattiin 14.5., etäopetusta suositellaan vielä jatkettavan mm. lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, korkeakouluissa ja vapaassa sivistystyössä. 
 • varhaiskasvatuksessa olevia lapsia suositeltiin hoidettavaksi kotona, jos se oli mahdollista.
 • ylioppilastutkinnon koeaikataulua tiivistettiin, jotta kokeet saadaan suoritettua ennen epidemian kiihtymistä.
 • opiskelijavalinnat järjestetään tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Pääsykoetilaisuudet on peruttu.
 • museot, teatterit, kirjastot ja muut kulttuurilaitokset suljettiin väliaikaisesti epidemian leviämisen estämiseksi.
 • uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, järjestöjen ja yhteisöjen kokoontumistilat ym. suljettiin väliaikaisesti epidemian leviämisen estämiseksi.

Mihin varaudumme jatkossa?

 • alle 10-vuotiaiden lasten kanssa töistä palkatta poissa oleva vanhempi voi hakea poikkeusolojen ajalta väliaikaista tukea lapsen hoitamiseen kotona
 • kevään 2020 tiivistettyyn ylioppilastutkintoviikkoon osallistuneilla kokelailla on mahdollisuus uusia koe syksyn tutkinnossa ilman koekohtaista maksua
 • lukiokoulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus hakea kevään koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi valtionavustusta opiskelijoiden opintojen kertaamiseen ja tukitoimenpiteisiin  
 • opintotuen enimmäisajoissa ja opintojen riittävässä edistymisessä huomioidaan koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne
 • koronakriisin vuoksi ahdinkoon joutuneita kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimijoita tuetaan yhteensä yli 60 miljoonalla eurolla
 • valtion rahoitusta yrityksille koronavirustilanteessa vahvistetaan, ml. luovan alan toimijat
 • säätiöiden, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Taiteen edistämiskeskuksen yhteinen 1,5 miljoonan euron avustus jaetaan pika-apuna koronaepidemian takia ahdinkoon joutuneille taiteen ja kulttuurin ammattilaisille
 • jo myönnetyissä valtionavustuksissa ja kulttuurilaitosten valtionosuuksissa otetaan huomioon poikkeukselliset toimintaolosuhteet
 • Suomen Akatemia rahoittaa 8,45 miljoonan euron erityishaulla koronaepidemiaan ja sen vaikutusten hillintään liittyvää tutkimusta ja sen hyödyntämistä yhteiskunnassa.
 • lisätalousarvioesitykseen sisällytetään määrärahat toimenpideohjelmaan, jolla huomioidaan koronaepidemian vaikutukset lasten ja nuorten oppimistuloksiin, hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta myös ryhmä eri alojen tutkijoita luotasi toimia, joilla koronakriisin vaikutuksia voidaan pehmentää. Ministeriö hyödyntää tutkijoiden näkemyksiä valmistellessaan koronatilanteesta selviämistoimia omalla sektorillaan ja valtioneuvoston yhteisessä valmistelussa.

Tiedotteet ja uutiset

Päätösaineistoja