Kirjastojen rahoitus

Kunnat vastaavat yleisten kirjastopalvelujen järjestämisestä. Kunnat ja valtio rahoittavat yleisten kirjastojen palvelut yhdessä.

 

Valtion rahoitus perustuu kunnille maksettaviin valtionosuuksiin. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää harkinnanvaraisia avustuksia yleisten kirjastojen erityistehtäviin ja hankkeisiin sekä ostotukea vähälevikkisen kirjallisuuden hankkimiseen.

Ministeriö ohjaa tieteellisiin kirjastoihin kuuluvan, valtakunnallisia tehtäviä hoitavan Kansalliskirjaston toimintaa ja sen rahoituksesta päätetään valtion talousarviossa. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä erikoiskirjastojen rahoituksesta päättää se organisaatio, johon ne kuuluvat.  

Yleiset kirjastot

Kunnat saavat kirjastopalveluiden järjestämiseen valtionosuusrahoitusta, jolla katetaan osa kirjastotoiminnasta aiheutuvista kustannuksista. Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on turvata julkisten palvelujen saatavuutta ja tasata kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämiskustannuksissa. Kunnat voivat kohdentaa saamansa laskennallisen valtionosuuden harkintansa mukaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää harkinnanvaraisia avustuksia yleisten kirjastojen valtakunnallisen kehittämistehtävän ja alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen, yleisten kirjastojen erityistehtävien hoitamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Lisäksi ministeriö asettaa aluehallintovirastoille määrärahan myönnettäväksi yleisten kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan.

Vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotuki

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain yleisille kirjastoille vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotukea. Ostotukeen ovat oikeutettuja kaikki Suomen kunnat lukuunottamatta Ahvenanmaata. Tukea myönnetään kunnille niiden asukasmäärän mukaan.

Ostotuella voidaan hankkia kirjoja listoilta, jotka Valtion kirjallisuustoimikunta, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Selkokeskus ja Kuurojen liitto laativat edellisenä vuonna julkaistuista vähälevikkisistä kirjoista.

Vuoden 2019 ostotukikirjojen luettelo 

Lisätiedot: Leena Laaksonen

Vähälevikkisten kulttuurilehtien tilaustuki

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain yleisille kirjastoille tukea vähälevikkisten kulttuurilehtien tilaamiseen. Kirjastot voivat tilata kuntakohtaisella määrärahalla kulttuurilehtien vuosikertoja kulttuurilehtiluettelosta. Luettelossa olevat lehdet ovat saaneet valtionavustusta lehden julkaisemiseen Taiteen edistämiskeskuksesta tai opetus- ja kulttuuriministeriöstä.  

Lisätiedot: Leena Laaksonen

Tieteelliset kirjastot ja muut kirjastot

Opetus- ja kulttuuriministeriö käy ohjauksessaan olevien Varastokirjaston ja Näkövammaisten kirjasto Celian kanssa tulosneuvottelut, joissa sovitaan toiminnan tavoitteista ja resursseista.

Kansalliskirjaston kanssa opetus- ja kulttuuriministeriö käy Helsingin yliopiston neuvotteluun liittyvän erillisneuvottelun neljän vuoden välein. Kirjaston rahoituksesta päätetään valtion talousarviossa.  Tieteellisen kirjastoverkon keskitettyjä palveluja ylläpidetään ensisijaisesti Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston rahoituksella.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastojen rahoituksesta päättää kyseinen organisaatio. Muiden kirjastojen toiminnasta päättää se organisaatio, johon ne kuuluvat.

Lisätietoja

Leena Aaltonen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330344  


Leena Laaksonen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue 0295330175  


Anne Luoto-Halvari, ylitarkastaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Osaston päällikön esikunta 0295330200