Kestävä kehitys ja Agenda 2030 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Vuonna 2015 opetus- ja kulttuuriministeriö antoi julkisen yhteiskuntasitoumuksen, jonka mukaisesti se ottaa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet ja periaatteet huomioon strategioissaan sekä alaisten virastojen ja laitosten ohjauksessa. Samalla ministeriö kannustaa hallinnonalan toimijoita tekemään omia kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia.

Globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 hyväksyttiin syyskuussa 2015 YK:ssa. Nimensä mukaan se ulottuu vuoteen 2030. Agenda 2030 on valtioita poliittisesti sitova asiakirja ja päävastuu sen toimeenpanosta ja tavoitteiden saavuttamisesta on hallituksella. Onnistuminen toimenpanossa edellyttää kuitenkin yhteiskunnan toimijoiden laajaa osallistumista ja panosta.

Työryhmä tavoitteiden edistämiseksi

Vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö asetti ministeriön kestävän kehityksen työryhmän, jonka tehtävänä on erityisesti Agenda 2030:n tavoitteiden edistäminen ja toteuttaminen, kestävän kehityksen työn linjaaminen ja näihin liittyvä neuvottelumenettely ja informaatio-ohjaus.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla on monia kiinnekohtia Agenda 2030 toimintaohjelmaan, jonka toimeenpano Suomessa rakentuu valtioneuvoston selonteon ”Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti” mukaisesti kahden painopisteen ympärille: hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi, sekä yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osaava Suomi.

Koulutus-, tiede-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapolitiikan eri alueilla voidaan edistää eri tavoin Agenda 2030:n 17 tavoitetta. Ministeriön hallinnonalalla ollaan mukana mm. Merkityksellinen Suomessa -ohjelmalla vihapuheen ja rasismin estämiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi. Taiteen saavutettavuuden kärkihankkeella tuodaan kulttuuri osaksi lasten arkea, vahvistetaan lasten ja nuorten luovuutta sekä lisätään taiteen perusopetusta ja lastenkulttuurin saatavuutta. Myös peruskoulu uudistuu ja opetussuunnitelmien perusteet antavat vahvan pohjan ja velvoitteenkin kestävän kehityksen sisällyttämiselle koulutyöhön. Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edesauttavat myös esim. mahdollisuudet omatoimiseen kulttuurin ja liikunnan harrastamiseen sekä monipuolinen nuorisotyö.

Yhteistyö ja kuulemiset

Myös opetus- ja kulttuuriministeriön näkökulmasta olennaista on yhteistyö ministeriön hallinnonalan ja muiden toimijoiden kanssa. Keväällä 2018 ministeriö järjesti sidosryhmille kolme kuulemistilaisuutta teemoilla: osallisuus, osaaminen ja vastuullisuus. Nämä ja tulevat kuulemiset luovat pohjaa opetus- ja kulttuuriministeriön meneillään olevalle kestävän kehityksen linjaustyölle.

Lue lisää kuulemistilaisuuksien työpajoista sekä niihin liittyvät blogit

 

Kestävän kehityksen 17 tavoitetta

Klikkaa kuvaa avataaksesi sen isompana uuteen ikkunaan. Kuva: Suomen YK-liitto.

Kestävän kehityksen 17 tavoitetta: Ei köyhyyttä, ei nälkää, terveyttä ja hyvinvointia, hyvä koulutus, sukupuolten tasa-arvo, puhdas vesi ja sanitaatio, edullista ja puhdasta energiaa, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, eriarvoisuuden vähemtäminen, kestävät kaupungit ja yhteisöt, vastuullista kuluttamista, ilmastotekoja, vedenalainen elämä, maanpäällinen elämä, rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto, yhteistyö ja kumppanuus.

Lisätietoja

Riina Vuorento, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330363  


Hannu Vainonen, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansainvälisten asiain sihteeristö (KAS) 0295330323  


Satu Heikkinen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) 0295330102  


Anne Mattero, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330206