Kehityshankkeet

Kehityshankkeissa tuetaan toimijoita hyvien käytäntöjen levittämiseen tai uusien toimintatapojen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Rahoitusvälineenä on valtionavustus.

Kehityshankkeissa taide- ja kulttuuripalveluita voivat tuottaa ammattitaiteilijat ja taiteilijaryhmät, kolmannen sektorin toimijat, yritykset sekä taide- ja kulttuurilaitokset. Kehityshankkeiden haku- ja valintaprosessista vastaa Taiteen edistämiskeskus.

Rahoitusta on jaettu kolmen hakukierroksen kautta vuonna 2016 - 2018.

Kehityshankkeet

Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry    155 000 euroa

%TAIDETTA on yhteensä 14 SOTE- ja kulttuurialan toimijan yhteishanke, jossa kehitetään ja kokeillaan kestäviä ja monistettavia malleja kulttuuri- ja taidetoiminnan toteuttamiseksi SOTE- ja kulttuurisektorien yhteistyönä sekä mallinnetaan alueellista SOTEKU- yhteistyötä. Hanke jakautuu kumppanien väliseen kehittämistyöhön sekä toimintakokeiluihin.

Toiminnassa on käytössä monimuotoiset osallistavat taidemenetelmät ja laaja eri taiteen lajien kirjo (mm. musiikki, tanssi, sirkus, teatteri ja kuvataide). Taide ja kulttuuritoimintaa toteutetaan osallistujalähtöisesti eri toimintaympäristöissä; osallistujien luona ja kulttuurilaitoksissa.Hanke on jatkoa TEIJO – tee itse taidetta ja osallistu –hankkeelle.

http://www.kulttuuripiipoo.fi/taidetta/

Helsingin kaupunki            110 000 euroa

Aili on kuntatoimijoiden muodostama kulttuurisen seniori- ja vanhustyön verkosto. Verkoston tehtävänä on vahvistaa kunnissa ja tulevissa maakunnissa toteutettavaa kulttuurista seniori- ja vanhustyötä rakentamalla eri toimialoilla työskentelevien asiantuntijoiden välille pysyvä yhteistyöverkosto. Hankkeessa mukana olevat kunnat ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Pukkila, Turku, Tampere, Kouvola, Seinäjoki, Jyväskylä, Vaasa, Kuopio, Oulu sekä Rovaniemi. Jokaisesta kunnasta verkoston toimintaan osallistuu edustaja sosiaali- ja terveystoimen sekä kulttuuritoimen puolelta.

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kulttuurikeskus/kulttuurisen-seniori-ja-vanhustyon-kansallinen-verkosto-sai-rahoituksen

Lahden kaupunki            50 000 euroa

VUOKSI–hanke ankkuroi taiteen osaksi Lahden sote-palveluita. VUOKSI -hankkeessa pyritään vakinaistamaan taide- ja kulttuuripalvelut sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. Hankkeessa palkataan kahdeksan eri alojen ammattilaistaiteilijaa yhteisöntaiteilijoiksi. Yhteisöntaiteilijat sijoittuvat työskentelemään ruohonjuuritasolle vanhustenpalveluihin ja hyvinvointipalveluihin esimerkiksi aikuissosiaalityöhön, vammaispalveluihin tai lastenkoteihin. Hankkeessa laaditaan arvioita taloudellisista välillisistä vaikutuksista ja hahmotetaan tapoja prosenttiperiaatteen laajentamisen terveydenhuollossa.

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom    45 000 euroa    

Socom etsii ratkaisuja niihin kriittisiin kohtiin, jotka estävät taiteilijoiden työllistymistä sosiaali- ja terveyssektorille. Se mallintaa taitelijan paikkaa ikäihmisten päivätoiminnassa yhtenä sisällöntuottajana, sisältäen selvitykset rahoitusmalleista, ansaintalogiikasta ja taiteilijan työn verotuksesta sote-sektorilla.

Osaamiskeskuksella on mahdollisuus välittää taiteen hyvinvointitoimialan asiantuntemusta osaksi soten perus-, erityis- ja asiantuntijapalveluita. Lisäksi osaamiskeskus selvittää rahoitusmalleja ja selvittää taiteilijan työhön kohdistuvan verotuksen (erityisesti alv) ongelmakohtia siten, että verotus vastaisi sosiaalipalveluiden verotusta ikäihmisten palveluissa.

https://www.socom.fi/

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä        40 000 euroa    

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Taide tavoittaa -hanke levittää taidetoiminnan osaksi Lapin sairaanhoitopiirin eri yksiköitä. Tavoitteena on lisätä ja kehittää yhteistyötä taidepalveluja tarjoavien vapaan kentän toimijoiden ja Lapin sairaanhoitopiirin välillä, kokeilla erilaisia tapoja toteuttaa taidetoimintaa hoitolaitoksessa, luoda käytäntöjä taidetoiminnan järjestämiselle sekä arvioida ja dokumentoida toiminnan onnistumisen kannalta tärkeitä käytännön toimintamalleja.

http://www.lshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Taide_tavoittaahanke

Sairaalaklovnit ry  - Sjukhusclowner rf        90 000 euroa    

Läsnäoloklovneria-työmuodon kehittäminen ja juurruttamiseen osaksi lasten leikkaustoimintaa yliopistollisissa sairaaloissa (HYKS; TAYS; TYKS). Toiminta vapauttaa hoitohenkilökunnan resurssit varsinaiseen hoitotyöhön klovnin huolehtiessa lapsen ja perheen emotionaalisesta ja toimenpiteeseen valmistavasta osuudesta. Toimenpiteet nopeutuvat, koska lapset ovat paremmin valmistautuneita tilanteeseen. Muun muassa pelkotilojen aiheuttamat viivästykset vähenevät. Toimenpiteistä palautuminen on nopeampaa, koska työmuoto mahdollistaa esilääkityksen vähentämisen. Tilanteet koetaan miellyttävämpinä, ja koettu kivun määrä pienempänä.

http://www.sairaalaklovnit.fi/

Tampereen kaupunki            100 000 euroa

Hankkeessa kehitetään yhteistyömallia kunnan, kolmannen sektorin, asiakkaan ja maakunnan välille, ja malli tarjotaan valtakunnallisesti hyödynnettäväksi. Hankkeessa tehdään kustannuslaskentaa ja niiden vaikutusten arviointia. Tavoitteena on esittää ja tehdä ehdotuksia siitä, kuinka kulttuuritoiminta voidaan ottaa osaksi keskeisiä palvelun tuottamista ohjaavia asiakirjoja, kuten alan suosituksia, sopimuksia ja palvelu- ja hoitosuunnitelmia. Lisäksi tavoitteena on lisätä taiteen ja kulttuurin käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä suunnitella joustavia yhteistyömalleja eri toimijoiden ja asiakasohjauksen kanssa.

Etelä-Savon maakuntaliitto            80 000 euroa    

Hanke nivoutuu osaksi maakuntastrategia- ja ohjelmatyötä, jossa taide ja kulttuuri saavat tunnustetun aseman maakunnan strategisessa suunnittelussa ja ohjelmallisessa kehittämisessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi kulttuurin liityntäpinnat myös maakunnan muihin tehtäviin, kuten alue- ja elinkeinoelämän kehitykseen, ovat hankkeessa mukana.  Hankkeessa toteutetaan ArtEssote-pilotti, jonka tavoitteena on luoda toimintamalli talvipuutarhan kehittämiseksi tapahtuma-areenaksi keskussairaalaympäristössä. Muut toteutettavat pilotit haetaan pilottihaun kautta.

Helsingin diakonissalaitoksen säätiö        50 000 euroa    

Hanke rakentaa uudenlaista hoitokulttuuria, ja pyrkii systemaattiseen ja pitkäjänteiseen taide- ja kulttuuritoimintaan. Taiteilijat ja Helsingin Diakonissalaitoksen työntekijät tekevät pitkäjänteistä yhteistyötä luodakseen toimialarajat rikkovia toimintamalleja taiteen käytöstä terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä haastavat toimintaan uusia, erilaisia toimijoita. Tavoitteena on, että yksiköt itse, palvelunkäyttäjät ja henkilökunta yhdessä ottavat asian omakseen. Hankkeessa ovat mukana Suomen Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö ja Todellisuuden tutkimuskeskus.

Amusa Suomi ry            80 000 euroa    

Taidepalvelujen ostoprosessin koordinointi ja rahoitusmallien testaaminen ostajana toimivan sote-sektorin näkökulmasta. Lisäksi avustusta käytetään taiteilijoiden palveluiden tuotteistamista ja jakelua tukevan kestävällä rahoitusratkaisulla toimivan sähköisen tuotteistuspalvelun kehittämiseen. Hanke toimii yhteistyössä Pro Soveltavan taiteen tila ryn kanssa, joka vastaa taiteilijoiden sparrauksesta ja mentoroinnista sekä laadun arvioinnista.
 

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä       180 000 euroa

Hankkeessa laaditaan kuuden maakunnan – Etelä-Pohjanmaan, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen – kulttuurihyvinvointimalli.
 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä   40 000 euroa

Jakkara-hankkeessa taide ja kulttuuri otetaan muun muassa osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, erityisesti pitkäaikaista hoitoa ja hoivaa. Hankkeessa korostuu yhteistyö muiden hallituksen kärkihankkeiden kanssa.
 

Kainuun liitto                                40 000 euroa

Alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatiminen. Suunnitelmalla on tarkoitus lisätä kaikkien kainuulaisten osallisuutta ja taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta kaikille kainuulaisille niin arkielämässä kuin sosiaali- ja terveyssektorin palveluissa.

 

Keski-Suomen liitto 40 000 euroa


Kulttuurisen terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelman luominen. Tarkoitus on mahdollistaa kulttuurihyvinvointitoimenpiteet maakuntauudistuksen jälkeen sekä laajentaa toimintaa niille alueille, joissa sitä ei vielä ole.